Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2022

Υπόμνημα προς την Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου

Συντάκτης: Newsroom

Δημοσίευση:

Η SOLIDUS SECURITIES ΑΕΠΕΥ ιδρύθηκε το 1999, είναι  μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών αλλά και του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και από την ίδρυση της μέχρι σήμερα παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες στους πελάτες της, με υψηλό όγκο συναλλαγών, κυρίως από κινήσεις ιδιωτών επενδυτών, που  την κατατάσσουν μεταξύ των κορυφαίων εταιρειών στον κλάδο. Η εταιρεία μας από την έναρξη των δραστηριοτήτων της είναι μέλος του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών, καταβάλλοντας ανελλιπώς  τις εισφορές της όπως αυτές ορίζονται κάθε φορά επί 20 και πλέον συναπτά έτη, η δε τακτική εισφορά της προς αυτό ανέρχεται σήμερα στο ποσό των  1.329.647 ευρώ.

II.Παρατηρήσεις επί του Άρθρου 25 του Σχεδίου Νόμου για το υπολογισμού των μερίδων των μελών του Συνεγγυητικού:

  1. Ο νέος νόμος θα πρέπει να ορίζει επακριβώς τον τρόπο καθορισμού της μερίδας γιατί θα πρέπει γενικότερα, στο πλαίσιο δραστηριοποίησης του κλάδου της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, οι όροι και οι προϋποθέσεις να είναι ξεκάθαροι. Με τις διατυπώσεις του άρθρου 25 του σχεδίου νόμου τίθενται κάποια κριτήρια, τα οποία θα σταθμίζονται κάθε φορά σύμφωνα με τις επικρατούσες συνθήκες στην αγορά(sic), και για την στάθμιση των οποίων θα αποφασίζει κάθε φορά το ΔΣ του Συνεγγυητικού. Έτσι θεσμοθετείται το απολύτως παράλογο τα μέλη του ΔΣ του Συνεγγυητικού τα οποία προέρχονται από εταιρείες του κλάδου να αποφασίζουν για το ύψος της μερίδας που θα πληρώνουν οι ίδιοι και τα άλλα μέλη του. Είναι προφανής η σύγκρουση συμφερόντων που προκύπτει από την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης.
  2. Ο τρόπος που προτείνεται είναι πολύπλοκος, δίνει υπερεξουσίες στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεγγυητικού και δεν είναι ξεκάθαρο πως κάθε φορά θα εφαρμόζεται, καθώς δίνει την δυνατότητα στο ΔΣ του να υπολογίζει τον επενδυτικό κίνδυνο κάθε μέλους ξεχωριστά και να σταθμίζει με απόφασή του έως και 5 φορές περισσότερο τα κεφάλαια που αυτό θα καλείται κάθε φορά να καταβάλλει. Δηλαδή, ένα Διοικητικό Συμβούλιο εκλεγμένο μεταξύ συμμετεχόντων στον κλάδο, θα ορίζει τους όρους συμμετοχής στον κλάδο των επενδυτικών υπηρεσιών. Εάν είχε θεσμοθετηθεί να εφαρμόζεται μια τέτοια διαδικασία από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή το Υπουργείο των Οικονομικών θα ήταν και πάλι υπερβολική καθώς το πλαίσιο για την αξιολόγηση, τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον κλάδο των επενδυτικών υπηρεσιών είναι ήδη υπαρκτό και ασφυκτικό, επιβάλλεται από την ΕΕ και εφαρμόζεται από τις εποπτικές αρχές. Στην ουσία με το άρθρο αυτό δημιουργείται μια νέα εποπτική αρχή η οποία θα ελέγχεται από κάποιους από τους συμμετέχοντες στην αγορά, αυτή του Συνεγγυητικού, η οποία θα αξιολογεί την επικινδυνότητα της κάθε εταιρείας. Υπάρχει επικάλυψη αρμοδιοτήτων με την Εποπτική Αρχή και προφανής σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των εκπροσώπων των εταιρειών μελών του Συνεγγυητικού που συμμετέχουν πλειοψηφικά στο ΔΣ του, με τα υπόλοιπα μέλη του.
  3. Το σημερινό ισχύον σύστημα υπολογισμού των τακτικών μερίδων των μελών του Συνεγγυητικού ορίζεται με υπουργική απόφαση ως ένα ποσοστό (κλιμακωτό) επί των κεφαλαίων που διαχειρίζεται το κάθε μέλος και είναι αντικειμενικό και αδιάβλητο. Θα έπρεπε να βελτιωθεί και αντί για κλίμακα να υπολογίζεται με βάση ένα σταθερό ποσοστό επί των κεφαλαίων των πελατών κάθε μέλους.
  4. Στο άρθρο 25 του σχεδίου νόμου υπάρχουν προβλέψεις που συνδέουν το ύψος του Συνεγγυητικού με το ύψος της συνολικής κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος της χώρας, γεγονός το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τον σκοπό της ύπαρξης του Συνεγγυητικού και τον κίνδυνο που το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο καλείται να καλύψει. Θα μπορούσε να σχετίζεται με τις επίδικες υποθέσεις που υπάρχουν κάθε φορά και το ποσό των αποζημιώσεων που ενδεχομένως θα κληθεί να καταβάλλει σε επενδυτές.
  5. Οι ΕΠΕΥ των οποίων η έδρα βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρέχουν στην Ελλάδα καλυπτόμενες υπηρεσίες μέσω υποκαταστήματος καλύπτονται σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία από τα σχετικά ταμεία αποζημίωσης επενδυτών της χώρας της έδρας τους. Επομένως η σχετική διάταξη του σχεδίου νόμου του άρθρου 25 είναι αντίθετη με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας.
  6. Το σημερινό ισχύον σύστημα το οποίο καταργείται με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου, ορίζει μια έκπτωση ως προς τον υπολογισμό της τακτικής μερίδας των μελών του Συνεγγυητικού, για τα κεφάλαια εκείνα για τα οποία οι επενδυτές ενημερώνονται απευθείας από την ΕΧΑΕ με SMS στο κινητό τους τηλέφωνο δίνοντας ένα κίνητρο στις εταιρείες μέλη να διασφαλίζουν μια ανεξάρτητη από αυτές ενημέρωση, για τον πελάτη τους, για τα υπό φύλαξη χρηματοπιστωτικά τους μέσα.
Δημοφιλείς Ειδήσεις  Παππούς ασελγούσε στις 4 εγγονές του, καταδικάστηκε και αφέθηκε ελεύθερος!

Καθώς η φύλαξη τίτλων στον τελικό πελάτη (λογαριασμός ΣΑΤ) αποτελεί ελληνική πρωτοτυπία η οποία θεσμοθετήθηκε για να εξασφαλίσει τα χρηματοπιστωτικά μέσα του πελάτη, η απευθείας ενημέρωση του τελικού πελάτη από την ΕΧΑΕ (αποθετήριο) αποτελεί μια μοναδική επενδυτική υπηρεσία. Με το δεδομένο ότι η ΕΧΑΕ πλέον διαθέτει στα μέλη της και συναλλαγές σε κινητές αξίες της αλλοδαπής η φύλαξη των οποίων γίνεται και για αυτές στους λογαριασμούς ΣΑΤ του τελικού πελάτη υπάρχει στην ελληνική αγορά ένα πλεονέκτημα που πρέπει να ενισχυθεί και όχι να καταργηθεί.

III. Πρόταση:

  1. Καθώς οι επίδικες υποθέσεις του Συνεγγυητικού ανέρχονται σήμερα σε περίπου 3 εκ ευρώ και τα πραγματικά κεφάλαια του, πάρα τις ζημίες του, συμπεριλαμβανομένων φυσικά και των ακίνητων του, ξεπερνούν τα 30 εκ ευρώ.
  2. Καθώς ενδεχόμενες νέες διεκδικήσεις επενδυτών θέλουν μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να ωριμάσουν και να καταβληθούν.
  3. Προκειμένου να διευκολυνθούν νέες επιχειρήσεις να εισέλθουν στον κλάδο και να μειωθούν τα barriers to entry-στην Κύπρο δραστηριοποιούνται σήμερα 250 ΚΕΠΕΥ.
  4. Προκειμένου να γίνουν οι όροι δραστηριοποίησης πιο διαφανείς και πιο ξεκάθαροι.

Ως προς τον υπολογισμό της τακτικής μερίδας έκαστου μέλους του Συνεγγυητικού θα μπορούσε να νομοθετηθεί ενιαίος συντελεστής 1,5% επί των κεφαλαίων των πελατών του με έκπτωση 0,5% για εκείνα τα κεφάλαια για τα οποία η ΕΧΑΕ ενημερώνει απευθείας τον τελικό πελάτη.

Δημοφιλείς Ειδήσεις  Οκτώ χρόνια φυλάκιση στον 40χρονο Αλβανό που παρέσυρε 14χρονη μαθήτρια

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο newsbreak.gr

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ NEWSBREAK

Ακολουθήστε μας στο Youtube!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Τον πυροβόλησα γιατί δύο φορές προσπάθησε να εμβολίσει δύο από τις μοτοσυκλέτες των συναδέλφων...

Άγρια επεισόδια, συγκεντρώσεις και εκρήξεις στη Θεσσαλονίκη

Απτόητος o Λάκης Λαζόπουλος παρά τους… κοριούς

Ο Λάκης Λαζόπουλος ήταν ανάμεσα στα πρόσωπα που παρακολουθούσαν οι... κοριοί του Predator, σύμφωνα...

Ανείπωτη τραγωδία στις Σέρρες: Τι συνέβη τελικά στο 9ο Δημοτικό Σχολείο και σκοτώθηκε ο...

Οι τεράστιες ευθύνες και τα αναπάντητα ερωτήματα

Οκτώ χρόνια φυλάκιση στον 40χρονο Αλβανό που παρέσυρε 14χρονη μαθήτρια

Κάθειρξη οκτώ ετών επέβαλε χθες το δικαστήριο στον 40χρονο Αλβανό που παριστάνοντας τον Δον...

Συννεφιά σε όλη τη χώρα και βροχές στα δυτικά

Πού θα κυμανθεί ο υδράργυρος

«Βουλιάζουν» τα νοσοκομεία – Έως και 6 ώρες αναμονής στο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού»

Η έξαρση της γρίπης στα παιδιά και το πρόβλημα με τις εφημερίες έχουν φέρει στο «κόκκινο» τα νοσηλευτικά ιδρύματα

Έξι προγράμματα απασχόλησης για 68.000 ανέργους!

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε μακροχρόνια ανέργους, νέους και γυναίκες - Εντός του 2023 θα «τρέξουν» επιπλέον τρία για κάλυψη 37.750 θέσεων εργασίας

Δείτε που μπορείτε να κάνετε σήμερα δωρεάν rapid test

Σε 188 σημεία σε όλη την επικράτεια θα βρίσκονται σήμερα οι Κινητές Μονάδες Υγείας...

Εύφλεκτη η κατάσταση και στην Αθήνα: Χημικά και μολότοφ στα Εξάρχεια – Πορεία διαμαρτυρίας...

Η καταδίωξη του 16χρονου Ρομά από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που είχε ως κατάληξη...

Καίνε λάστιχα και κάδους – Διαμαρτυρία Ρομά και στον Ριγανόκαμπο Πάτρας

Σφοδρές αντιδράσεις σε όλη τη χώρα έχει προκαλέσει το αιματηρό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη, με...

Οργή κατά Μητσοτάκη: Τα 600 ευρώ στους αστυνομικούς και η αποποίηση ευθυνών μετά τον...

Αντιδράσεις μετά τον πυροβολισμό του 16χρονου Ρομά από αστυνομικό - Αναλγησία του Πρωθυπουργού στη δήλωση για τον θάνατο του 11χρονου στις Σέρρες - Χαμός στο Twitter

Έρχονται από το Σάββατο καταιγίδες και χιόνια

Μέχρι τώρα ο καιρός μας έκανε τη χάρη και ήταν ήπιος, εν μέσω μάλιστα...

Αθώος ομόφωνα 41χρονος για την θανατηφόρα συμπλοκή με γείτονά του

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αιγίου έκρινε ομόφωνα αθώο το 41χρονο ιδιοκτήτη φανοποιείου, που κατηγορούνταν για...

Σέρρες: Κλειστά όλα τα σχολεία μέχρι την κηδεία του 11χρονου – Αναστέλλονται εορταστικές και...

Ο Δήμος Σερρών για το τραγικό συμβάν στο 9ο Δημοτικό Σχολείο, το οποίο θα παραμείνει κλειστό μέχρι νεωτέρας

72 παραβιάσεις από τουρκικά αεροσκάφη στο Αιγαίο μας

Επικίνδυνα τραβάνε το σχοινί οι Τούρκοι, που δεν λένε να κάτσουν φρόνιμοι και όχι...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΒΙΝΤΕΟ

Σχολιαστε το αρθρο

Tο newsbreak.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το newsbreak.gr ουδεμία νομική ή άλλη ευθύνη φέρει.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Σέρρες: Παιδί γνωστού γιατρού ο 11χρονος που σκοτώθηκε μετά από έκρηξη στο λεβητοστάσιο – Τι οδήγησε στην τραγωδία

Συντετριμμένος ο πατέρας του παιδιού - «Διαφωνούσα με το έργο» λέει ο διευθυντής του σχολείου

«Βόμβα» από Αμερικανό επιστήμονα: Ο νέος κορωνοϊός κατασκευάστηκε και διέρρευσε από τη Γουχάν με ευθύνη των ΗΠΑ!

Μια γενετικά τροποποιημένη ασθένεια που κατασκευάστηκε με αμερικανικά κεφάλαια...

Στο γηροκομείο η Ρένα Κουμιώτη – Δεν ξέρει ότι πέθανε ο γιος της

Στο Γηροκομείο Αθηνών, σε διπλανά δωμάτια με τη μεγάλη...

«Χειροβομβίδα» από τον καθηγητή Βιοχημείας Κωνσταντίνο Πουλά: «Ο ιός ήταν προσπάθεια πειραματική και συνεργάζονταν και Έλληνες»

Υποστήριξε ακόμα ότι δεν μπορεί να χτιστεί τείχος ανοσίας και πως οι μαζικοί εμβολιασμοί προκαλούν μεταλλάξεις

NEWSROOM