Τρίτη 11/5/2021

Ο Λευτέρης Σκιαδάς αναπληρωτής Δημάρχου Αθηναίων – Δείτε όλους τους αντιδημάρχους της Αθήνας

Από τον νέο Δήμαρχο Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη ορίστηκαν οι αντιδήμαρχοι της πρωτεύουσας. Αναπληρωτής του Κ. Μπακογιάννη ορίστηκε ένα από τα πιο έμπειρα στελέχη της Αυτοδιοίκησης  Λευτέρης Σκιαδάς.

Συγκεκριμένα ανατέθηκαν:
1. Στον κ. Ελευθέριο Σκιαδά του Γεωργίου, Αντιδήμαρχο Δημοτικής Περιουσίας και Ιστορικού Αρχείου, μεταβιβάζουμε την άσκηση των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με τη διαχείριση της δημοτικής περιουσίας και του ιστορικού αρχείου του Δήμου, ιδίως τις σχετικές με α) το Τμήμα Δημοτικού και Ιστορικού Αρχείου Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και Διοίκησης και β) τη Διεύθυνση Δημοτικής Περιουσίας και των επιμέρους υπαγόμενων σε αυτή Τμημάτων και Γραφείων, όπως ορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Δημοτικής Περιουσίας και Ιστορικού Αρχείου, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Ευγένιος (Σάκης) Κολλάτος του Νικολάου.

2. Στον κ. Νικόλαο Αβραμίδη του Πάρι, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, μεταβιβάζουμε την άσκηση των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με την καθαριότητα των κοινοχρήστων χώρων, την αποκομιδή και μεταφορά των απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών και τη λειτουργία των υποδομών εγκαταστάσεων καθαριότητας του Δήμου και της συντήρησης και επισκευής των οχημάτων και, ιδίως, τις σχετικές με α) τη Διεύθυνση Καθαριότητας – Ανακύκλωσης και β) τη Διεύθυνση Μηχανολογικού και των επιμέρους υπαγόμενων σε αυτές Τμημάτων και Γραφείων, όπως ορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Βασίλειος Κορομάντζος του Γεωργίου.

3. Στον κ. Βασίλειο – Φοίβο Αξιώτη του Ευστρατίου, Αντιδήμαρχο Αστικών Υποδομών και Σχεδίου Πόλεως, μεταβιβάζουμε την άσκηση των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με το Σχέδιο Πόλεως, την οδοποιία, τις εργασίες για τη συντήρηση και εκπόνηση των νέων τεχνικών έργων που αφορούν κοινόχρηστες υποδομές της πόλης και ιδίως σχετικές με α) τη Διεύθυνση Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος και β) τη Διεύθυνση Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων και των επιμέρους υπαγόμενων σε αυτές Τμημάτων και Γραφείων, όπως ορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Αστικών Υποδομών και Σχεδίου Πόλεως, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Γεώργιος Αποστολόπουλος του Χρήστου.

4. Στον κ. Βασίλειο Κορομάντζο του Γεωργίου, Αντιδήμαρχο Δημοτικής Αστυνομίας και Κοινοχρήστων Χώρων, μεταβιβάζουμε την άσκηση των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με τη λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας και της διαχείρισης των κοινοχρήστων χώρων και ιδίως σχετικές με α) τη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας και των επιμέρους υπαγόμενων σε αυτή Τμημάτων και Γραφείων και β) το Τμήμα Αδειοδότησης Εμπορικών Δράσεων, το Τμήμα Αδειοδότησης Χρήσης Κοινοχρήστου Χώρου και το Τμήμα Αδειοδότησης Υπαίθριων Αγορών και Συναφών
Δράσεων της Διεύθυνσης Δημοτικών Προσόδων, όπως ορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Δημοτικής Αστυνομίας και Κοινοχρήστων Χώρων, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Νικόλαος Αβραμίδης του Πάρι.

5. Στον κ. Ευγένιο (Σάκη) Κολλάτο του Νικολάου, Αντιδήμαρχο Πρασίνου και Ηλεκτροφωτισμού, μεταβιβάζουμε την άσκηση των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με το πράσινο και τον ηλεκτροφωτισμό και ιδίως α) με τη Διεύθυνση Πρασίνου και Αστικής Πανίδας, πλην του Τμήματος Αστικής Πανίδας και του Γραφείου Απεντομώσεων Χώρων και β) τη Διεύθυνση Ηλεκτρολογικού και των επιμέρους υπαγόμενων σε αυτές Τμημάτων και Γραφείων, όπως ορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Πρασίνου, Αστικής Αναζωογόνησης και Ηλεκτροφωτισμού, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Ελευθέριος Σκιαδάς του Γεωργίου.

6. Στον κ. Γεώργιο Αποστολόπουλο του Χρήστου, Αντιδήμαρχο Δόμησης και Κτιριακών Υποδομών μεταβιβάζουμε την άσκηση των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με την έκδοση, χορήγηση, ανανέωση εγκρίσεων και αδειών δόμησης καθώς και με τη συντήρηση και εκπόνηση νέων τεχνικών έργων που αφορούν τις Κτιριακές Υποδομές του Δήμου και ιδίως με α) τη Διεύθυνση Δόμησης και β) τη Διεύθυνση Κτιριακής Υποδομής και των επιμέρους υπαγόμενων σε αυτές Τμημάτων και Γραφείων, όπως ορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Κτιριακών Υποδομών και Δόμησης, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Βασίλειος – Φοίβος Αξιώτης του Ευστρατίου.

7. Στην κα Αλεξάνδρα (Αλεξία) Έβερτ – Αλβέρτη του Μιλτιάδη, Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μεταβιβάζουμε την άσκηση των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με την άσκηση πολιτικής κοινωνικής αλληλεγγύης και ιδίως με τη Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των επιμέρους υπαγόμενων σε αυτή Τμημάτων και Γραφείων, πλην του Τμήματος Υποστήριξης και Κοινωνικής Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων, όπως ορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου. Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όταν αυτή απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Νικόλαος Μακρόπουλος του Αχιλλέα.

8. Στον κ. Νικόλαο Μακρόπουλο του Αχιλλέα, Αντιδήμαρχο Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας και Επενδύσεων, μεταβιβάζουμε την άσκηση των αρμοδιοτήτων σε θέματα που αφορούν την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας του Δήμου, της προσέλκυσης νέων επενδύσεων και την προαγωγή της συνεργασίας των δημοτικών φορέων με την ιδιωτική πρωτοβουλία. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας και Επενδύσεων, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί η Αντιδήμαρχος κα Αλεξάνδρα (Αλεξία) Έβερτ – Αλβέρτη του Μιλτιάδη.

Β. Από την εκχώρηση αρμοδιοτήτων εξαιρείται η αρμοδιότητα εισαγωγής θεμάτων στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, η οποία παραμένει στο Δήμαρχο, ως τελική, ύστερα από την προσυπογραφή των θεμάτων από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, υπογραφή.

Γ. Ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Μπακογιάννης του Παύλου θα προεδρεύει της Οικονομικής Επιτροπής και ορίζει ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής τους Αντιδημάρχους κ.κ. Νικόλαο Αβραμίδη του Πάρι και Ελευθέριο Σκιαδά του Γεωργίου.

Δ. Ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Μπακογιάννης του Παύλου θα προεδρεύει της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και ορίζει ως μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τους
Αντιδημάρχους κ.κ. Βασίλειο Κορομάντζο του Γεωργίου και Ευγένιο (Σάκη) Κολλάτο του Νικολάου.

Ε. Ορίζουμε τον Αντιδήμαρχο, Ελευθέριο Σκιαδά του Γεωργίου, ως Αναπληρωτή Δημάρχου, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, σε περίπτωση δε που και ο Αναπληρωτής αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο Νικόλαο Αβραμίδη του Πάρι.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ NEWSBREAK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ