Η Κύπρος με χωρικά ύδατα στα 12 νμ από το 1964 & οι παλινωδίες της Ελλάδας από το 1913…

Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει οριοθετήσει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια. Ο συγκεκριμένος νόμος περί Αιγιαλίτιδος Ζώνης του 1964 παρατίθεται παρακάτω όπως αυτός ψηφίστηκε από την Βουλή των αντιπροσώπων και εκδόθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος :

1. Ο παρών νόμος δύναται να αναφέρηται ως ο περί Αιγιαλίτιδος Ζώνης Νόμος του 1964.

2. Εν τω παρόντι Νόμω εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτει αντίθετος έννοια «αιγιαλίτις ζώνη» σημαίνει το μέρος της θαλάσσης το εφαπτόμενον της ακτής της Δημοκρατίας όπερ θεωρείται ως τμήμα του εδάφους αυτής και υπόκειται εις την κυριαρχίαν της Δημοκρατίας.

3. Ανεξαρτήτως των διατάξεων οιουδήποτε άλλου νόμου η αιγιαλίτις ζώνη της Δημοκρατίας εκτείνεται εντός ακτίνος δώδεκα μιλίων από της ακτής της Δημοκρατίας μετρούμενης από του χαμηλότερου σημείου του ύδατος εν ώρα αμπώτιδος

Το πλήρες κείμενο του Νόμου  (με τις τροποποιήσεις)

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Χωρικής Θάλασσας Νόμος του 1964. 45/1964 95(Ι)/2014

Ερμηνεία

2. -(1) Στον παρόντα Νόµο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια

– «γραμμές βάσης» σημαίνει τις γραμμές κατά μήκος των ακτών της Δημοκρατίας, οι γεωγραφικές συντεταγμένες των οποίων, καθώς και ο σχετικός χάρτης, στον οποίο αυτές εμφαίνονται, κατατέθηκαν στο Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στις 3 Μαΐου 1993, ή όπως αυτές εκάστοτε τροποποιούνται∙

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία

«ναυτικό μίλι» σημαίνει απόσταση χιλίων οκτακοσίων πενήντα δύο (1 852 ) μέτρων∙

«Σύμβαση» σημαίνει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θαλάσσης του 1982, η οποία κυρώθηκε με τον περί της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (Κυρωτικό) Νόμο του 1988

«χωρική θάλασσα» σημαίνει τη θαλάσσια ζώνη το πλάτος της οποίας καθορίζεται στο άρθρο 3 και στην οποία εκτείνεται η κυριαρχία της Δημοκρατίας

(2) Οι αναφορές σε άλλους νόμους ή κανονισμούς της Δημοκρατίας στους όρους «χωρικά ύδατα» ή «αιγιαλίτιδα ζώνη» είναι ταυτόσημες με τον όρο «χωρική θάλασσα»

Έκταση χωρικής θάλασσας 3. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, η χωρική θάλασσα της Δημοκρατίας εκτείνεται σε ακτίνα δώδεκα ναυτικών μιλίων από τις γραμμές βάσης. 45/1964 95(Ι)/2014

Ύδατα μεταξύ της ξηράς και των γραμμών βάσης

4. Τα ύδατα, τα οποία βρίσκονται μεταξύ της ξηράς και των γραμμών βάσης αποτελούν μέρος των εσωτερικών υδάτων της Δημοκρατίας. 95(Ι)/2014

( Ο σύνδεσμος του Νόμου cylaw.org )

Υ.Γ

Η “μικρή και άοπλη” Κυπριακή Δημοκρατία έχει οριοθετήσει με νόμο του 1964 τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια.

Ποια είναι η κατάσταση και το ιστορικό στη χώρα μας σχετικά με τα χωρικά ύδατα…

Χωρικά ύδατα 10 νμ-Νόμος 4441/1913

Άρθρον 1, παρ. 2 του Νόμου (ΔΡΜΑ’) 4141/1913, (ΦΕΚ Α’ 68 της 26 Μαρτίου / 11 Απριλίου 1913) με τίτλο: «Περί διάπλου και διαμονής εμπορικών πλοίων παρά τας Ελληνικάς Ακτάς και περί Αστυνομίας λιμένων και όρμων εν καιρώ πολέμου» ορίζεται σαφώς ότι: «Ειδικώς διά την εφαρμογήν του παρόντος νόμου, ως ελληνική θάλασσα εννοείται η από της ακτής μέχρις αποστάσεως δέκα ναυτικών μιλλίων περιλαβανομένη θαλασσία ζώνη. Προκειμένου περί κόλπων και όρμων η ζώνη των δέκα ναυτικών μιλίων μετρείται απ’ ευθείας γραμμής, συρομένης κατά πλάτος της εισοχής και εις το μάλλον εξωτερικόν μέρος αυτής, όπου το άνοιγμα δεν έχει πλάτος μείζον των είκοσι μιλίων»

Ο Νόμος αυτός εξακολουθεί να ισχύει εφόσον ουδέποτε κατηργήθη…

Επιβεβαίωση των 10 νμ με Π.Δ 618/31 (ΕτΚ), αριθμός φύλλου 328 / «Τεύχος Πρώτον» / 18 Σεπτεμβρίου 1931

Το  κείμενο του Προεδρικού Διατάγματος, δημοσιευμένου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με τίτλο «Περί καθορισμού πλάτους χωρικών υδάτων, όσον αφορά τα ζητήματα Αεροπορίας και Αστυνομίας αυτής», που ορίζει «το πλάτος ζώνης των χωρικών υδάτων εις δέκα ναυτικά μίλια από των ακτών της επικρατείας», έχει ως εξής: «Έχοντες υπ’ όψιν τα άρθρα 2 και 9 του νόμου 5017 “περί Πολιτικής Αεροπορίας”, δημοσιευθέντος εις το υπ’ αρ. 158 της 13.6.31 φύλλον της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος Α), ως και το άρθρον 1 του νόμου 2569 της 19.4.21 “περί κυρώσεως της Διεθνούς Συμβάσεως Αεροπορίας”, δημοσιευθέντος εις το υπ’ αρ. 68 φύλλον της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως της 26.4.21, προτάσσει του Ημετέρου της Αεροπορίας υπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσομεν: Ορίζομεν το πλάτος της ζώνης των Χωρικών Υδάτων της αναφερομένης εν τω άρθρων 2 του νόμου 5017 εις δέκα ναυτικά μίλια από των ακτών της Επικρατείας. Εις τον Ημέτερον επί της Αεροπορίας Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος. Εν Δεκελεία τη 6η Σεπτ. 1931 Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Αλέξανδρος Ζαΐμης Ο επί της Αεροπορίας Υπουργός Α. Ζάννας».

1936-1973

Τα χωρικά ύδατα της Ελλάδας εκτείνονται στα 6 ν.μ. από τη φυσική ακτογραμμή, σύμφωνα με δύο νόμους για την αιγιαλίτιδα ζώνη της Ελλάδας. Πρόκειται για το άρθρο του Α.Ν. 230/1936 “περί καθορισμού αιγιαλίτιδος ζώνης της Ελλάδας” (ΦΕΚ Α’ 450) και το άρθρο 139 του ΚΔΝΔ (Ν.Δ. 187/1973, ΦΕΚ Α’ 261).

Αναγκαστικός Νόμος  Α.Ν. 230/1936 “Περί καθορισμού αιγιαλίτιδος ζώνης της Ελλάδας” (ΦΕΚ Α’ 450)

 Ν.Δ. 187/1973, ΦΕΚ Α’ 261, Άρθρο 139

27 Δεκ. 2020
Το 2020 η Ελλάδα προχώρησε στην επέκταση σε 12νμ μόνο της αιγιαλίτιδας ζώνης της χώρας στη θαλάσσια περιοχή του Ιονίου και των Ιονίων Νήσων μέχρι το Ακρωτήριο Ταίναρο της Πελοποννήσου. Πρόκειται για το Προεδρικό Διάταγμα περί κλεισίματος κόλπων και χάραξης ευθειών γραμμών βάσης, που τέθηκε σε ισχύ μέσω της δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 27/12/2020 Κατά την επικύρωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, η Ελλάδα προέβη σε δήλωση σύμφωνα με την οποία «ο χρόνος και ο τόπος άσκησης των εν λόγω δικαιωμάτων είναι ένα ζήτημα που απορρέει από την εθνική της στρατηγική». Επιπλέον το άρθρο 2 του Ν.2321/1995, κυρωτικού της Σύμβασης του Δικαίου της Θάλασσας, προβλέπει ότι «η Ελλάδα έχει το αναφαίρετο δικαίωμα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 της κυρουμένης Συμβάσεως να επεκτείνει σε οποιονδήποτε χρόνο το εύρος της χωρικής θάλασσας μέχρι αποστάσεως 12 ν. μιλίων».Για την ιστορία θυμίζουμε ότι…η Τουρκία, με απόφαση της Εθνοσυνέλευσής της (8/6/1995), μόλις τέθηκε σε ισχύ η Σύμβαση του Δικαίου της Θάλασσας, εξέδωσε το γνωστό «casus belli» και έκτοτε θεωρεί ως αιτία πολέμου την επέκταση στα 12 νμ των ελληνικών χωρικών υδάτων στο Αιγαίο.

Συνοψίζοντας…

Από το 1913-1936 είχαμε με δυο νόμους (1913 & 1931) χωρικά ύδατα στα 10 νμ.!

Από το 1936 ως το 2020 είχαμε χωρικά ύδατα στα 6 νμ. !

Το 2020 η Ελλάδα προχώρησε στην επέκταση σε 12 νμ της αιγιαλίτιδας ζώνης της χώρας, μόνο στη θαλάσσια περιοχή του Ιονίου και των Ιονίων Νήσων μέχρι το Ακρωτήριο Ταίναρο της Πελοποννήσου.

Το ερωτήματα που προκύπτουν εδώ είναι τα εξής:

– Γιατί αφήνουμε να υπάρχει και τι εξυπηρετεί αυτή η ασάφεια των 10, 6 και 12 νμ στα χωρικά μας ύδατα (δεδομένου ότι οι μεταγενέστεροι νόμοι δεν κατήργησαν τους προγενέστερους) ;

– Γιατί η ελληνική κυβέρνηση δεν προχώρησε στο παράδειγμα της Κύπρου που από το 1964 οριοθέτησε τα χωρικά της ύδατα στα 12 νμ ;

Από το 1964 μέχρι το 1995, που η τουρκία εκβιάζει και απειλεί την Ελλάδα με “casus belli”, πέρασαν 31 χρόνια που δεν τα εκμεταλλευτήκαμε…

Γιατί;

* Ταξίαρχος εν αποστρατεία Μηχανικός ΣΜΑ, πρώην Αντιπρόεδρος Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο newsbreak.gr

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ NEWSBREAK

Ακολουθήστε μας στο Youtube!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επικίνδυνοι παραλογισμοί

«Ηταν γνώριμος στις γαλλικές Αρχές» ο δράστης της τρομοκρατικής ενέργειας που κόστισε τη ζωή...

Πλασιέ «ληγμένης» ιδεολογίας

Το λογότυπο της Νέας Αριστεράς θυμίζει εκείνο μιας εταιρίας που πουλάει έπιπλα. Θυμίζει και...

Κυρ Υπουργέ είναι αλήθεια ότι τα 4 χιλιάρικα υπολοίπου δανείου παραπληγικών έγιναν 204 εκεί...

Υποστηρικτής του Κυριάκου Μητσοτάκη γράφει στις 5/12/23 ότι στην κυβέρνηση έχουν σχέδια.Σήμερα προσάγεται στα...

Τι λέγατε για την τεκνοθεσία ομοφύλων, κυρία Μπακογιάννη;

Κορυφαίος κυβερνητικός αξιωματούχος σχολίαζε σκωπτικά προχθές την τελευταία παρέμβαση της Ντόρας Μπακογιάννη για τον...

Cosmote, Nova είναι για «Μπόλεκ και Λόλεκ»;

Αν και με «τρώει» το χέρι μου να γράψω για τα σκέιτμπορντ και τα...

Καταφύγια Νο 2

Τον Σεπτέμβριο του 2012 το ΓΕΕΘΑ συντάσσει ένα ενημερωτικό σημείωμα -άγνωστο αν τελικώς απεστάλη,...

Θα τα «δώσουμε» μια μέρα ξαφνικά

Επειδή έχει καταργηθεί στην πατρίδα μας η σκέψη και υποφέρουμε από αμνησία, καλό είναι...

Η σωστή πλευρά του κουβά!

Αν μαζέψουμε άρθρα, αναλύσεις, σενάρια και εκτιμήσεις για τον ρωσοουκρανικό πόλεμο που δημοσιεύτηκαν στην...

Στο Λονδίνο η Ελλάδα υπέστη ανείπωτης έκτασης ξεπεσμό

Τα όσα συνέβησαν αρχικά  στο Λονδίνο, αλλά και όσα ακολούθησαν στη συνέχεια, ανάμεσα στο...

Η νομιμοποίηση της διεκδίκησης των Γλυπτών

Με αφορμή τα Γλυπτά του Παρθενώνα, η αμετροεπής συμπεριφορά του ινδικής καταγωγής Βρετανού πρωθυπουργού...

Καταφύγια – 1

Τελευταία και με αφορμή τις «αναταράξεις» στην ευρύτερη περιοχή μας (Ουκρανία, Γάζα), γίνεται πολύς...

Οι μεγάλες ανατροπές της επιστολικής ψήφου

Εισαγωγικό σχόλιο πριν υπεισέλθω στο κυρίως θέμα: πανηγυρίσαμε -και δικαίως- που ο βασιλεύς Κάρολος...

Κιμ Γιονγκ Cool-ης

Πολλά έχει κάνει για την πατρίδα (και περίπου τρεις ντουζίνες ακίνητα, τα οποία υποθέτουμε...

Εξυπηρετώντας τις ανάγκες της Τουρκίας

Ο Ερντογάν, όταν είδε τα αμερικανικής κατασκευής F-16 να βομβαρδίζουν το τουρκικό Κοινοβούλιο και...

Ορθά πορεύεται ο Φλωρίδης

Σε ανύποπτο χρόνο έχω αναφερθεί στην ουσιαστική ατιμωρησία των πλημμελημάτων, στην ονομαστική μόνο αξία...

ΣΧΟΛΙΑ

Tο newsbreak.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το newsbreak.gr ουδεμία νομική ή άλλη ευθύνη φέρει.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Youtuber μάς κάνει ρεζίλι διεθνώς για την Ομόνοια: «Ο χειρότερος ναρκοδρόμος που έχω περπατήσει»

Έχοντας περάσει πολλά χρόνια στη φυλακή, έχοντας περπατήσει στις...

Δεύτερο στεφάνι για τον Γιώργο Τζαβέλλα

O Γιώργος Τζαβέλλας και η Βίκυ Κάβουρα είναι ζευγάρι...

Συνελήφθη ο σύντροφος της 43χρονης Γεωργίας που βρέθηκε δολοφονημένη στη Σαλαμίνα

«Τσάκωσαν» στο Κερατσίνι τον 71χρονο - Είχε μαζί του το όπλο με το οποίο φέρεται ότι πυροβόλησε την 43χρονη μητέρα

Οργή στην Νέα Αριστερά για τη συντομογραφία που γεννά «εφιάλτες»

Οργή επικράτησε στη Νέα Αριστερά όταν το κόμμα αναφέρθηκε...

Ανιψιός του Παττακού ο φονιάς της 43χρονης Γεωργίας στη Σαλαμίνα

Ανιψιός του πραξικοπηματία Στυλιανού Παττακού ο δολοφόνος της 43χρονης

NEWSROOM