4/12/2021

Εισήγηση για επιβολή προστίμου για αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές της εταιρείας Άργος

Συντάκτης: Newsroom

Δημοσιευση:

Η έκθεση του εισηγητή δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού

Εισήγηση για επιβολή προστίμου στην εταιρεία Άργος για αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές έναντι των υποδιανομέων και υποπρακτόρων θα εξετάσει η ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού στις 29 Δεκεμβρίου 2020.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής, ο εισηγητής εντόπισε αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές της εταιρείας έναντι των υποδιανομέων και υποπρακτόρων οι οποίες «εκτείνονται αδιαλείπτως στο χρονικό διάστημα από τον Αύγουστο του 2017 έως και τουλάχιστον τον χρόνο σύνταξης της έκθεσης».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού:

Στις 29 Δεκεμβρίου 2020 θα συνεδριάσει η ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού για να εξετάσει πιθανή παράβαση της νομοθεσίας, κατόπιν έκθεσης του εισηγητή, επί της αυτεπάγγελτης έρευνας της γενικής διεύθυνσης Ανταγωνισμού στην αγορά διανομής έντυπου Τύπου, καθώς και την αυτεπάγγελτη έρευνα που διατάχθηκε στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 659/2018 απόφασης της επιτροπής.

Στην εν λόγω έκθεση, αξιολογούνται τα κατωτέρω:

 • υπό το πρίσμα των άρθρων 1 ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ, συμβατικοί όροι και πρακτικές που συνέχονται με τη λειτουργία του δικτύου διανομής της ΑΡΓΟΣ, και
 • υπό το πρίσμα των άρθρων 2 ν. 3959/2011 και 102 ΣΛΕΕ, ενδεχόμενη καταχρηστική εκμετάλλευση της δεσπόζουσας θέσης της ΑΡΓΟΣ, μέσω των εξής πρακτικών:
 • των υποχρεώσεων αποκλειστικότητας που επιβάλλει η ΑΡΓΟΣ de jure ή / και de facto στις εκδοτικές επιχειρήσεις και τους διανομείς, με τους οποίους συναλλάσσεται,
 • υπερβολική τιμολόγηση των υπηρεσιών της ΑΡΓΟΣ προς τις εκδοτικές επιχειρήσεις,
 • καθυστερήσεις στην πληρωμή των εκδοτικών επιχειρήσεων,
 • παρακράτηση ασφαλιστικών εισφορών,
 • διακριτική μεταχείριση μέσω της Νέας Εμπορικής Πολιτικής (ΝΕΠ) 2019, της παρακράτησης ασφαλιστικών εισφορών υπό άνισους όρους, της παροχής προνομιακών όρων πίστωσης και της έκδοσης ανακριβών δελτίων κυκλοφορίας των εντύπων ορισμένων εκδοτικών επιχειρήσεων, καθώς και
 • ενδεχόμενη αδικαιολόγητη άρνηση πώλησης δια της άρνησης διανομής / ελλιπούς διανομής των εντύπων ορισμένων εκδοτικών επιχειρήσεων και της μονομερούς επιβολής μη εύλογων όρων συναλλαγής.

Αναφορικά με τα ανωτέρω ζητήματα, κατά την έκθεση, εντοπίζονται οι εξής αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές της Άργος έναντι των υποδιανομέων και υποπρακτόρων:

 1. κατανομή αγοράς/πελατείας εντός του δικτύου επιλεκτικής διανομής της ως άνω εταιρείας (περιορισμός των αμοιβαίων προμηθειών εκ μέρους των εξουσιοδοτημένων υποδιανομέων και υποπρακτόρων προς σημεία πώλησης, μέλη του δικτύου, ή / και γεωγραφικές περιοχές που παραχωρούνται κατ’ αποκλειστικότητα σε άλλους εξουσιοδοτημένους υποδιανομείς / υποπράκτορες, και, αντιστοίχως, περιορισμός των αμοιβαίων προμηθειών μεταξύ των υποδιανομέων / υποπρακτόρων),
 2. επιβολή υποχρεώσεων «προώθησης συγκεκριμένου σήματος» / ρήτρα μη ανταγωνισμού, καθώς και
 3. καθορισμός ελάχιστου περιθωρίου κέρδους σε κάθετο επίπεδο.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι παραπάνω περιοριστικές πρακτικές παρουσιάζουν σχέση συμπληρωματικότητας, δεδομένου ότι έκαστη εξ αυτών αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των συνεπειών της κανονικής λειτουργίας του ανταγωνισμού μέσω του καταμερισμού των αγορών/πελατείας και της κατάργησης του ενδοσηματικού και διασηματικού ανταγωνισμού εντός του δικτύου διανομής προϊόντων Τύπου.

Οι πρακτικές αυτές εκτείνονται αδιαλείπτως στο χρονικό διάστημα από τον Αύγουστο του 2017 έως και τουλάχιστον τον χρόνο σύνταξης της έκθεσης.

Ως προς τις λοιπές τυχόν πρακτικές της Άργος (υπερβολική τιμολόγηση των υπηρεσιών της Άργος προς τις εκδοτικές επιχειρήσεις, καθυστερήσεις στην πληρωμή των εκδοτικών επιχειρήσεων, καθυστερήσεις στην πληρωμή των εκδοτικών επιχειρήσεων, παρακράτηση ασφαλιστικών εισφορών) δεν προκύπτει από την έκθεση παράβαση των άρθρων 1 και 2 του ν. 3959/2011, εκ μέρους της Άργος.

Εκ των ανωτέρω, κατά την έκθεση, διαπιστώνονται τα κατωτέρω:

Α) Παράβαση των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ από την εταιρεία Άργος και επιβολή προστίμου, για τη χρονική περίοδο από 10.8.2017 έως και τουλάχιστον το χρόνο σύνταξης της έκθεσης, για τους λόγους, που εκτενώς αναφέρονται στην έκθεση.

Β) Παράβαση των άρθρων 2 του ν. 3959/2011 και 102 ΣΛΕΕ από την εταιρεία Άργος, και επιβολή προστίμου, για τη χρονική περίοδο από 10.8.2017 έως και τουλάχιστον το χρόνο σύνταξης της έκθεσης, για τους λόγους, που εκτενώς αναφέρονται στην έκθεση.

Γ) Υποχρέωση της εταιρείας Άργος να παύσει τις διαπιστωθείσες παραβάσεις των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ, καθώς και των άρθρων 2 ν. 3959.2011 και 102 ΣΛΕΕ και να παραλείπει αυτές στο μέλλον.

Δ) Απαλοιφή των συμβατικών όρων περί αποκλειστικότητας από τις συμβάσεις αφενός με τις εκδοτικές επιχειρήσεις, οι οποίες παραμένουν σε ισχύ έως και το χρόνο σύνταξης της Έκθεσης και αφετέρου με τους υποδιανομείς και υποπράκτορες της Άργος.

Ε) Ακυρότητα των όρων περί «προώθησης συγκεκριμένου σήματος»/ρήτρες μη ανταγωνισμού», οι οποίες περιλαμβάνονται στις συμβάσεις της Άργος με τους υποδιανομείς και υποπράκτορες.

ΣΤ) Ακυρότητα και απαλοιφή εκ των συμβάσεων συνεργασίας με τους υποδιανομείς και υποπράκτορες της Άργος, των όρων που αφορούν άμεσα ή έμμεσα στον περιορισμό της προμήθειας προϊόντων Τύπου εκ μέρους των εξουσιοδοτημένων υποδιανομέων και υποπρακτόρων του δικτύου της ΑΡΓΟΣ προς σημεία πώλησης, μέλη του δικτύου, αλλά και μεταξύ τους, καθώς και στον καθορισμό ελάχιστων τιμών σε κάθετο επίπεδο.

Ζ) Να απειληθεί η εταιρεία Άργος με πρόστιμο όταν με απόφαση της επιτροπής βεβαιώνεται η συνέχιση ή επανάληψη των διαπιστωθεισών παραβάσεων.

Περαιτέρω, όσον αφορά την αυτεπάγγελτη έρευνα που διατάχθηκε στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 659/2018 απόφασης της επιτροπής, κατά την έκθεση διαπιστώνεται ότι δεν στοιχειοθετείται παράβαση των άρθρων 1 ή/και 2 Ν. 3959/2011, όπως ισχύει, από τις εμπλεκόμενες εταιρείες στην ως άνω απόφαση της επιτροπής, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις οικείες ενότητες της έκθεσης.

Υπενθυμίζεται ότι, η ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με την υπ’ αριθ. 687/2019 απόφασή της, είχε αποφασίσει τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά της εν λόγω εταιρείας διότι υφίστατο επείγουσα περίπτωση για την αποτροπή άμεσα επικειμένου κινδύνου ανεπανόρθωτης βλάβης στο δημόσιο συμφέρον και πιθανολόγησε παράβαση της καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης της Άργος στην αγορά διανομής εντύπου τύπου.

Επίκειται η δημοσίευση της απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, κατόπιν της έκθεσης του εισηγητή, επί του ελέγχου συμμόρφωσης της Άργος, σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 687/2019 απόφασής της.

Τέλος, σημειώνεται η δυνατότητα παρέμβασης τρίτων σε υποθέσεις της επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Υπενθυμίζεται σχετικά ότι η έκθεση του εισηγητή δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της διαδικασίας και τις απόψεις των μερών.

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Ακολουθήστε μας στο Youtube!

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ NEWSBREAK

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νεκρός από κορωνοϊό ο προπονητής στίβου Γιάννης Φράγγογλου!

Πριν από λίγες ημέρες είχε πεθάνει και η μητέρα του!

Ξεσκεπάζεται το κύκλωμα των «κομπιναδόρων του Taxisnet»

Ολο και περισσότερα πρόσωπα εμπλέκονται στο κύκλωμα των Ρομά που υπεξαιρούσαν επιδόματα τέκνων στην...

Δύο κρούσματα της παραλλαγής Όμικρον εξετάζονται στην Αθήνα! Σε συναγερμό οι Αρχές

Κατακόρυφη αύξηση καταγράφουν τα νέα ραντεβού για εμβολιασμό με την τρίτη δόση!

Τεράστια προβλήματα και καταστροφές στην Αιτωλοακαρνανία από τα έντονα καιρικά φαινόμενα!

Σπίτια, καταστήματα και κόποι μιας ζωής πνίγηκαν στα λασπόνερα!

Στο μετρό της Ομόνοιας εντοπίστηκε να κοιμάται η εξαφανισμένη μητέρα από την Κώ!

Τα ίχνη της είχαν χαθεί από τα τέλη Ιουνίου!

Βίντεο-σοκ! Μαθήτριες στην Κέρκυρα παίρνουν ναρκωτικά στη μέση του δρόμου

Ενα βίντεο γροθιά στο στομάχι, στο οποίο τέσσερις μαθήτριες γυμνασίου έχουν βρει «καταφύγιο» σε...

Πυροβόλησε με καραμπίνα παρέα Ρομά – Ένας τραυματίας στο νοσοκομείο

Πυροβολισμός με έναν τραυματία το βράδυ της Παρασκευής στη Φθιώτιδα και συγκεκριμένα στον Άγιο...

Μάζεψαν τις σκηνές στο ΚΥΤ Μαυροβουνίου στη Μυτιλήνη, λόγω… Πάπα!

Επίσκεψη και στη χώρα μας θα πραγματοποιήσει ο Πάπας Φραγκίσκος και έχει εντάξει στο...

Τρίκαλα: Ο «Μύλος των Ξωτικών» λαμβάνει μέτρα για να υποδεχτεί με ασφάλεια τους χιλιάδες επισκέπτες του

Επετειακή θα είναι η φετινή διοργάνωση του «Μύλου των Ξωτικών» στα Τρίκαλα, καθώς το...

Λήστεψαν ντελιβερά για… 5 ευρώ!

Λαχτάρησε ντελιβεράς στην Πάτρα, όταν ομάδα κουκουλοφόρων του επιτέθηκε με μαχαίρι για να τον...

Έγιναν… ποτάμια οι δρόμοι στο Μεσολόγγι!

Ποτάμια έγιναν οι δρόμοι στο Μεσολόγγι, από την επέλαση της κακοκαιρίας, με την κυκλοφορία...

Άνοιξε η πλατφόρμα για τα ραντεβού της τρίτης δόσης – Πώς αποφάσισε η επιτροπή να «κατέβει» στο τρίμηνο

Η «επέλαση» της νέας μετάλλαξης Όμικρον και η θετική επίδραση της 3ης δόσης στους... Ισραηλίτες, επέδρασαν στην απόφασή της

«Καταδρομική» του Ρουβίκωνα στα γραφεία της ΣΤΑΣΥ

Με μπογιές και τρικάκια έκανε «καταδρομική» ο Ρουβίκωνας στα κεντρικά γραφεία της ΣΤΑΣΥ, στο...

4,1 Ρίχτερ ταρακούνησαν την Κυπαρισσία

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ ανησύχησε την Κυπαρισσία και τις γύρω περιοχές. Το επίκεντρο του σεισμού...

Σχολιαστε το αρθρο

Tο newsbreak.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το newsbreak.gr ουδεμία νομική ή άλλη ευθύνη φέρει.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Τάνια Τσανακλίδου για Σάσα Σταμάτη: «Ένα τηλεσκουπίδι μπήκε με μπράβους στην παράσταση»

Με μια λακωνική αλλά πύρινη ανάρτηση, η μεγάλη ερμηνεύτρια...

Πρωτοφανές συμβάν: Η Σάσα Σταμάτη και μπράβοι σταματούν δια της βίας παράσταση του Ζαραλίκου!

Ο γνωστός κωμικός έκανε το... λάθος να σχολιάσει τον εφοπλιστή - Η λακωνική δήλωση του Ζαραλίκου

Το δράμα της Καίτης Γκρέυ: Δεν θα μάθει ποτέ ότι πέθανε ο γιος της

Τις πιο τραγικές στιγμές ζει η οικογένεια της Αγγελικής...

Πέρασε η εισήγηση του Μητσοτάκη στους επιστήμονες – Εξετάζουν υποχρεωτικό εμβολιασμό και στους 50αρηδες

H Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών δέχτηκε την εισήγηση του... Μητσοτάκη για να χορηγείται νωρίτερα η αναμνηστική δόση

Τεράστιο σκάνδαλο με την εμπλοκή του αντιπροέδρου του ΣτΕ σε υπόθεση κοκαΐνης 

Η νυχτερινή επίσκεψη ανήλικων αλλοδαπών στο σπίτι του στην Ηλιούπολη και τα υπολείμματα ναρκωτικών σε βάζο

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ