Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2023

Για πολιτικό και εκκλησιαστικό αλυτρωτισμό κάνει λόγο ο Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου

Συντάκτης: Newsroom

Δημοσίευση:

Έντονα προβληματισμένος και ανήσυχος ο Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου Μακάριος, με ανοιχτή επιστολή του απευθύνεται προς όλους τους Συνεπισκόπους του και τους κληρικούς για το θέμα αναγνώρισης της Εκκλησίας της Αχρίδας από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Ο Σεβασμιώτατος μάλιστα, απευθυνόμενος και στην Εκκλησία της Σερβίας, μιλάει για πολιτικό και εκκλησιαστικό αλυτρωτισμό. Είναι χαρακτηριστικό πως σχετικά με την απόφαση αναγνώρισης της Εκκλησίας της γειτονικής χώρας γράφει ότι «εἶναι πιό ἐπικίνδυνα αὐτά πού ὑπονοεῖ καί κρύβονται πίσω ἀπό τίς γραμμές του παρά αὐτά πού ἀναφέρει».

Ολόκληρη η επιστολή του Σεβασμιωτάτου αναφέρει:

«Τό ἀπό 16ης Μαΐου ἐ.ἔ. ἀνακοινωθέν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου τῆς Σερβίας φάνηκε στούς ἀναγνῶστες του καί στούς παροικοῦντες τήν Ἱερουσαλήμ ὡς κεραυνός ἐν αἰθρίᾳ στό στερέωμα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Κι αὐτό γιατί εἶναι πιό ἐπικίνδυνα αὐτά πού ὑπονοεῖ καί κρύβονται πίσω ἀπό τίς γραμμές του παρά αὐτά πού ἀναφέρει.

1. Συγκεκριμένα μέ τό ἀνακοινωθέν ἀποσιωπᾶται ἐντέχνως ἡ ἀποκατάσταση τῆς λειτουργικῆς κοινωνίας τῆς Ἐκκλησίας τοῦ νεοπαγοῦς κράτους τῆς Βόρειας Μακεδονίας μέ τίς ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες πού ἀποκατέστησε μέ τήν ἀπό 9ης Μαΐου 2022 ἀπόφασή του τό πάνσεπτο Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο.

Ἔμμεσα πλήν σαφῶς ἀμφισβητεῖται τό ἀναφαίρετο δικαίωμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου νά ἀνακηρύσσει τμήματα τῆς κανονικῆς του δικαιοδοσίας σέ αὐτοκέφαλες ἤ αὐτόνομες Ἐκκλησίες λησμονώντας ὅτι τά ἀνακηρυγμένα αὐτοκέφαλα πλήν τῶν παλαιφάτων Πατριαρχείων καί τῆς αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου εἶναι μετέωρα. Καί τοῦτο γιατί χρειάζονται κανονική ἐπικύρωση ἀπό Οἰκουμενική Σύνοδο.

Δηλαδή ἡ Σερβική Ἐκκλησία διανέμει ἐνώ δέν τῆς ἀνήκει τελεσίδικα κάτι πού, ἄν μποροῦσε, θά ἔπρεπε νά τό εἶχε πράξει ἐδώ καί τόσα χρόνια σχίσματος καί διενέξεων μέ τήν «Ἐκκλησία τῶν Σκοπίων».

Δηλαδή ἀφῆκε νά σέρνεται στούς κόλπους τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ἕνα σχίσμα πού οἱ πληγές του θέλουν χρόνο γιά νά ἐπουλωθοῦν, τραυματίζοντας ἔτσι ὅλο τό σῶμα καί τήν ἀξιοπιστία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

2. Μέ τό ἀνακοινωθέν-ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου τῆς Σερβίας παρέχεται ἡ δυνατότητα παράλληλα στόν γνωστό κοσμικό-πολιτικό ἀλυτρωτισμό νά ἐνισχυθεῖ μέ ἐκκλησιαστικό ἀλυτρωτισμό ἡ ἐν λόγῳ Ἀρχιεπισκοπή Ἀχρίδος.

Δηλαδή νά μπορεῖ νά αὐτοπροσδιοριστεῖ ὡς Μακεδονική Ἐκκλησία, ἐνώ τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ἀπό τήν πλευρά του φρόντισε νά διασφαλίσει αὐτό τό ἐνδεχόμενο τῆς ἀναβίωσης τμήματος τῆς Αὐτόνομης Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀχρίδος μέ τήν ρήτρα τοῦ περιορισμοῦ στά ὅρια τοῦ κράτους τῆς Β. Μακεδονίας καί μέ τήν συγκεκριμένη ὀνομασία τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀχρίδος.

Ἐπί τοῦ προκειμένου πρέπει νά σημειωθεῖ ὅτι ἄν τό Πατριαρχεῖο Σερβίας ἀθετήσει τόν ὄρο πού ἔθεσε τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο γιά περιορισμό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀχρίδος στά ὄρια τοῦ κράτους τῆς Β. Μακεδονίας, θά ὑποστεῖ τόν ἐκκλησιαστικό ἀλυτρωτισμό τῆς Ἐκκλησίας τῶν Σκοπίων πού θά ἀναζητήσει τίς ἀρχικές 32 καί ἀργότερα 23 Ἐπισκοπές της μέσα καί στό κανονικό ἔδαφος τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας.

Τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο σοφά φερόμενο έμπρός στόν τραγέλαφο τῶν ὑπερορίων ἐκκλησιαστικῶν δικαιοδοσιῶν, ὅπως στήν νεοπαγῆ Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας, ἔτσι καί στήν Ἀρχιεπισκοπή Ἀχρίδος στέρησε τήν δυνατότητα διαποίμανσης διασπορᾶς γιά τήν ἀποφυγή περαιτέρω προβλημάτων, γεγονός πού τό Πατριαρχεῖο Σερβίας τήν παρέχει.

Τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο τόν βασικό αὐτόν ὄρο ἀν εἶχε προνοήσει νά συμπεριλάβει στούς τόμους Αὐτοκεφαλίας πού ἐξέδωσε ἕως σήμερα, τό πρόβλημα τῶν ὑπερορίων δικαιοδοσιῶν θά ἦταν σαφῶς ἐλάχιστο.

Ἀπό τά ἀνωτέρω ἐξάγεται τό συμπέρασμα ὅτι ἡ Σερβική Ὁλκάδα, οὐραγός τῆς Ρωσικῆς ναυαρχίδος, εἰσέρχεται σέ ἐπικίνδυνα νερά ἐκκλησιαστικοῦ ἀλυτρωτισμοῦ πού βάλλουν εὐθέως, σχηματίζοντας ἀνάδελφα καί δαιμονικά ὑφάλους καί σκοπέλους γιά νά ἐμποδίσουν τήν εὔδρομο πορεία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Ἀνερυθρίαστα καί ἀτελέσφορα στό ἄρμα τοῦ Πανσλαβισμοῦ καί σύμφωνα μέ τόν πνευματικό νόμο στό τέλος τῆς διαδρομῆς θά λάβουν τήν ἔνδικον μισθαποδοσία πού ἁρμόζει σέ κάθε μητραλοία.

Ἐπειδή ὅμως οἱ παροικοῦντες τήν Ἱερουσαλήμ γνωρίζουμε πρόσωπα καί πράγματα καί ὅτι μιά αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία πολλές φορές μπορεῖ νά ὁδηγηθεῖ στό χάος ἀπό θερμοκέφαλες τοποθετήσεις ἑνίων, κάνοντας χρήση τῆς Ἐπισκοπικῆς μου εὐθύνης καί τῆς ὀρθῆς διαποίμανσης τοῦ κλήρου καί τοῦ λαοῦ τῆς ἱστορικῆς Μητροπόλεως Σιδηροκάστρου (τῆς πάλαι ποτέ Μελενίκου καί Σιδηροκάστρου, τόν τίτλο τῆς ὁποίας οὐδέποτε διενοήθημεν μετά τό 1913 νά ἀπαιτήσουμε γιά ὅλους τούς ἀνωτέρω λόγους) τηρώντας τήν ὑπόσχεση στή διακονία μου νά προφυλάσσω τά λογικά πρόβατα ἀπό τούς προβατόσχημους λύκους καί κηδόμενος τῶν ἱστορικῶν δικαίων τῆς Μακεδονικῆς γῆς, τήν ὁποίαν διακονῶ ψυχῇ τε καί σώματι ἐπί 21 ἔτη, διαμαρτύρομαι ἐντονότατα κατά τοῦ κατά πάντα σεβαστοῦ μας ἀλλά καί πολλά εὐεργετηθέντος ἀπό τήν Ἑλλάδα καί τήν Ἐκκλησία της Πανιερωτάτου Ἐπισκόπου Μπάτσκας κ. Εἰρηναίου Μπούλοβιτς, τοῦ «φιλέλληνα», ὡς ἀρχιτέκτονα τῶν μηχανῶν αὐτῶν τοῦ πονηροῦ κατά τοῦ Γένους καί τῆς Σεπτῆς πηγῆς Του, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, προτρέποντας τούς ἐν Μακεδονίᾳ Συνεπισκόπους μου νά πράξουν τό αὐτό.

Τέλος, θά ἤθελα νά παρακαλέσω εὐσεβάστως τούς Μακαριωτάτους Πατριάρχας Ρωσίας καί Σερβίας ἐν πνεύματι ἀγάπης, ταπεινώσεως καί καταλλαγῆς «ἐν κρυπτῷ», χωρίς νά θεωρηθεῖ τοῦτο ὡς ὑπόδειξη ἀπό ἕναν νεώτερο καί ἄπειρο Ἐπίσκοπο, νά ἔλθουν εἰς ἐπικοινωνίαν μετά τοῦ Σεπτοῦ Κέντρου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, γιά τήν ἐπίλυση τῶν ἀκανθωδών αὐτῶν προβλημάτων».

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο newsbreak.gr

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ NEWSBREAK

Ακολουθήστε μας στο Youtube!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Λαμία: Ολοκληρώθηκε το συλλαλητήριο των αγροτών

Με τελικό προορισμό την κεντρική πλατεία της Λαμίας, την πλατεία Ελευθερίας, ολοκληρώθηκε το συλλαλητήριο...

Φρίκη στον Πειραιά: Εντοπίστηκε νεκρός ηλικιωμένος!

Αποτρόπαιο ήταν το «εύρημα» σήμερα το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά καθώς εντοπίστηκε χωρίς...

Κακοκαιρία «Μπάρμπαρα»: Θα «ηχήσει» το 112 σε Αττική, Εύβοια, Σποράδες, Φθιώτιδα, Βοιωτία, Μαγνησία

Οι οδηγίες της ΕΛΑΣ - Σε ετοιμότητα ο δήμος Αθηναίων - Με προαστιακό στο αεροδρόμιο σε περίπτωση έντονης χιονόπτωσης

Θλίψη: Άστεγος στην Θεσσαλονίκη πέθανε μέσα σε μαγαζί που φιλοξενούνταν!

Ξαφνικό θάνατο βρήκε τα ξημερώματα ένας 59χρονος άστεγος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης την ώρα...

Κακοκαιρία «Μπάρμπαρα»: Ξεμένουν από αντιολησθητικές αλυσίδες τα καταστήματα!

Πρωτοφανή κίνηση είδαν τα καταστήματα που διαθέτουν αντιολισθητικές αλυσίδες καθώς η κακοκαιρία «Μπάρμπαρα» πλησιάζει...

Σοκ! «Δεν προήλθε από ασφυξία ο θάνατος της Ίριδας!» – Τι κατέθεσε η Αγγελική...

Αλλάζει το τοπίο η νέα συμπληρωματική κατάθεση που κλήθηκε να δώσει η ιατροδικαστής Αγγελική...

Θεσσαλονίκη: Στο αυτόφωρο 18χρονος που τραυμάτισε μαθητή με κοπίδι!

Την πόρτα του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης αναμένεται να περάσει σύντομα προκειμένου να δικαστεί, με...

Ασπρόπυργος: Περιπετειώδης καταδίωξη ΙΧ με τραυματισμό αστυνομικού!

Μια περιπετειώδης καταδίωξη με τραυματισμό αστυνομικού σημειώθηκε χθες το βράδυ στον Ασπρόπυργο. Σύμφωνα με το...

Σε εξέλιξη νέα σύσκεψη της Πολιτικής Προστασίας – Προβλέψεις Καλλιάνου, Μαρουσάκη – Σε επιφυλακή...

Αύριο η απόφαση για τα σχολεία - Το επικαιροποιημένο δελτίο της ΕΜΥ - Οι συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας

Σπέτσες: Πυρκαγιά σε σκάφη τα ξημερώματα!

Αναταραχή προκλήθηκε σήμερα τα ξημερώματα στο παλιό λιμάνι των Σπετσών όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε...

Βασίλης Λεβέντης για νόσηση με covid: «Ήμουν σαν πεθαμένος, είδα την κηδεία μου»

Στις δύσκολες στιγμές που πέρασε στο νοσοκομείο και στην εντατική που νοσηλευόταν όταν διαγνώσθηκε...

Έγκλημα! «Αμέλεια» της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου μάς κόστισε 5.179.865 ευρώ

Μια σκανδαλώδη ενέργεια, ταυτόσημη με παράβαση καθήκοντος και απιστία σε βάρος της υπηρεσίας, χρεώνεται...

Δυτική Ελλάδα: Ξεπέρασαν τις 8.000 οι παραβάσεις για την ελεύθερη κίνηση ΑΜΕΑ και πεζών!

Έντονο προβληματισμό προκαλούν τα στοιχεία που έρχονται από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και αφορούν...

Εξελίξεις στο θρίλερ του θανάτου του 50χρονου λογιστή

Νέα στοιχεία που θα φωτίσουν το θρίλερ του θανάτου του 50χρονου λογιστή και ασφαλιστή...

Απάντηση Νικολούλη σε Κούγια: «Μας λιθοβόλησαν, μας προσέβαλλαν, μιλάμε με την δουλειά μας»

Την απάντησή της στην επίθεση που είχε δεχτεί από τον Αλέξη Κούγια για την...

Σχολιαστε το αρθρο

Tο newsbreak.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το newsbreak.gr ουδεμία νομική ή άλλη ευθύνη φέρει.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Σείστηκε το Νευροκόπι από τις κραυγές της μάνας του αδικοχαμένου Ικάρου – Γαμπρός κηδεύτηκε ο Σμηναγός Τσιτλακίδης

Στην τελευταία κατοικία του ο Σμηναγός Ευστάθιος Τσιτλακίδης - Εικόνες από αρχαία τραγωδία στην κηδεία του

Βγήκε στο Κολωνάκι με ρόμπα και γούνινες παντόφλες

Έχει τον τρόπο να κάνει «φασαρία» και να γίνεται...

Κατέρρευσε πάνω από τον τάφο του σμηναγού Τσιτλακίδη η αρραβωνιαστικιά του, Μαρία

Δεν άφησε από την αγκαλιά της την φωτογραφία του αρραβώνα τους

Σοκ! «Δεν προήλθε από ασφυξία ο θάνατος της Ίριδας!» – Τι κατέθεσε η Αγγελική Τσιόλα

Αλλάζει το τοπίο η νέα συμπληρωματική κατάθεση που κλήθηκε...

Φρούριο το Κολωνάκι για το δείπνο της Σακελλαροπούλου

Το βράδυ της περασμένης Δευτέρας 30 Ιανουαρίου, ανήμερα των...

Δύσκολες ώρες για την Πάολα – Εσπευσμένα στο νοσοκομείο

Ανησυχία στους θαυμαστές της Πάολα έχει προκαλέσει η είδηση...

Αυτή τη στιγμή το «τελευταίο αντίο» στον σμηναγό Ευστάθιο Τσιτλακίδη

Υποβασταζόμενη έφτασε η σύντροφός του - Θα μοιραστούν κουφέτα και μπομπονιέρες - Στεφάνι από την οικογένεια του Γ. Μπαλταδώρου - Το συγκινητικό αντίο στην 117 Πτέρυγα Μάχης
spot_img

NEWSROOM