ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Απογοήτευση των Ελλήνων από το «Κράτος δικαίου»! Δεν υπάρχει ισότητα απέναντι στο...

Απογοήτευση των Ελλήνων από το «Κράτος δικαίου»! Δεν υπάρχει ισότητα απέναντι στο νόμο

Ποιες είναι οι απόψεις των Ελλήνων για το Κράτος Δικαίου στη χώρα μας; Έχουμε δρόμο ακόμα για τη βελτίωση σε όλους τους τομείς, λένε Ελληνίδες και Έλληνες. Αυτό προκύπτει εν κατακλείδι από τις απαντήσεις πολιτών της χώρας μας και συνάμα πολιτών της Ευρώπης.

Οι Έλληνες εμφανίζονται απογοητευμένοι στο Ευρωβαρόμετρο από το Κράτος Δικαίου, τη διάκριση των εξουσιών, την ισότητα των πολιτών έναντι του νόμου, τη διαφθορά, την αστυνομία ενώ στο απυρόβλητο της δυσαρέσκειας τους δεν μένουν ούτε τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και οι δημοσιογράφοι. Δείγμα 1014 Ελλήνων ερωτηθέντων (επί συνόλου 27.655 ερωτηθέντων Ευρωπαίων πολιτών) θεωρούν σε ποσοστό 94% ότι είναι σημαντικό ή απαραίτητο τα μέσα και οι δημοσιογράφοι να μπορούν να επικρίνουν την κυβέρνηση ή τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα χωρίς κίνδυνο εκφοβισμού, όμως το 88% θεωρεί ότι η κατάσταση στον τομέα αυτό χρειάζεται βελτίωση στη χώρα μας (μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση 77%).


Τα συμπεράσματα της έρευνας που πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρήζουν ενδελεχούς επεξεργασίας καθώς η Ελληνική πραγματικότητα δείχνει να πληγώνει τους Έλληνες οι οποίοι ωστόσο εμφανίζονται να έχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις αναφορικά με τη δημοκρατική λειτουργία του κράτους σε σχέση με τον μέσο όρο των Ευρωπαίων.

Ασφάλεια Δικαίου και ισότητα έναντι του Νόμου

Σύμφωνα με την έρευνα, οι Έλληνες θεωρούν ότι είναι απαραίτητη η βελτίωση σε όλους ανεξαιρέτως του τομείς του κράτους δικαίου, όπως παρουσιάζονται στα ερωτήματα, σε μεγαλύτερο βαθμό από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Έλληνες θεωρούν ότι είναι απαραίτητο ή σημαντικό να ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για κάθε άτομο, ανεξάρτητα από τις προσωπικές του συνθήκες, την κοινωνική του κατάσταση, την περιουσία του, τις πολιτικές του διασυνδέσεις ή την καταγωγή του (98% σε σχέση με 93% στην ΕΕ).Ωστόσο, σε ποσοστό 97% θεωρούν ότι η Ελλάδα χρειάζεται οπωσδήποτε ή κάποια βελτίωση στον τομέα αυτό, ποσοστό κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από τον μ.ο. στην ΕΕ.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και οι απαιτήσεις αναφορικά με την ασφάλεια δικαίου: το 98% των Ελλήνων δηλώνει ότι θα πρέπει οι κανόνες στη ζωή, την εργασία και την επιχειρηματική ζωή να είναι σαφείς, κατανοητοί και προβλέψιμοι, όμως θεωρεί, σε ποσοστό 92% (82% μ.ο. στην ΕΕ), ότι είναι απαραίτητο να βελτιωθεί η κατάσταση στη χώρα στον τομέα αυτόν. Οι Έλληνες εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικοί αναφορικά με όσους θεσπίζουν και εφαρμόζουν τους νόμους. Συγκεκριμένα, ενώ το 98% θεωρεί απαραίτητο ή σημαντικό πως αυτοί θα πρέπει να το κάνουν αποκλειστικά για το δημόσιο συμφέρον, το 97% θεωρεί ότι στην Ελλάδα χρειάζεται βελτίωση, με το 76%, μάλιστα, να τη θεωρεί απαραίτητη.

Αυθαιρεσία και ποινές για τα αδικήματα διαφθοράς

Η ύπαρξη διαφθοράς και αυθαιρεσίας στο δημόσιο βίο φαίνονται, δυστυχώς, να αποτελούν παγιωμένες πεποιθήσεις για τους Έλληνες πολίτες. Ειδικότερα, ενώ το 99% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι είναι σημαντικό να διεξάγονται οι δέουσες έρευνες και να παραπέμπονται στη Δικαιοσύνη οι υπεύθυνοι για τις περιπτώσεις διαφθοράς όπου εμπλέκονται δημόσιοι λειτουργοί και πολιτικοί, ακριβώς στο ίδιο ποσοστό 99% (μ.ο ΕΕ 89%) θεωρεί ότι η κατάσταση στην Ελλάδα πρέπει να βελτιωθεί στον τομέα αυτό, με το 84%, μάλιστα, να το θεωρεί απαραίτητο (μ.ο. ΕΕ 62%).

Παράλληλα, το 97% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η Ελλάδα πρέπει να βελτιωθεί στον τομέα της αυθαιρεσίας και ειδικότερα στο να “λαμβάνονται αποφάσεις από τις δημόσιες αρχές χωρίς ευνοικρατία ή διακρίσεις”, σε τομείς όπως οι δημόσιες συμβάσεις, οι φόροι και η υγεία. Τη στιγμή που το 97% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι είναι σημαντικό ή απαραίτητο οι δημόσιοι λειτουργοί και πολιτικοί να μη χρησιμοποιούν τα αξιώματά τους για να αποκομίσουν οφέλη για τους εαυτούς τους ή τα μέλη της οικογενείας τους, αλλά για το δημόσιο συμφέρον, ελάχιστοι πιστεύουν πως και τέτοιο συμβαίνει, καθώς το 97% ζητά βελτίωση και στον τομέα αυτό.

Πραγματική δικαστική προστασία

Από την κριτική των πολιτών δεν εξαιρείται, όμως, ούτε το σύστημα απονομής δικαιοσύνης και η αστυνομία. Ειδικότερα, οι Έλληνες θεωρούν απαραίτητο ή σημαντικό σε ποσοστό 99% οι δικαστές να είναι ανεξάρτητοι από πολιτικούς ή οικονομικά συμφέροντα, όμως μόλις το 2% θεωρεί ότι η κατάσταση στην Ελλάδα είναι ήδη μια χαρά στον τομέα αυτό και το 96% ζητά βελτίωση. Εξίσου προβληματικά και τα ευρύματα αναφορικά με το σεβασμό των πολιτικών και των δημοσίων αρχών στις δικαστικές αποφάσεις, καθώς το 96% θεωρεί ότι χρειάζεται βελτίωση στο ζήτημα αυτό (μέσος όρος ΕΕ 83%).

Τέλος, εντύπωση προκαλεί πως τη στιγμή που το 99% των ερωτηθέντων θεωρεί σημαντικό η αστυνομία και η εισαγγελία να διεξάγουν τις “δέουσες έρευνες για εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένων αυτών που διαπράττουν πολιτική ή πρόσωπα με επιρροή, και δεν επηρεάζονται από πολιτικούς ή οικονομικά συμφέροντα”, μόλις το 2% θεωρεί “μια χαρά” την κατάσταση στην Ελλάδα στον τομέα αυτό, με το 75% να θεωρεί απολύτως απαραίτητη τη βελτίωση.

Μέσα ενημέρωσης και κοινωνία των πολιτών

Ελαφρώς βελτιωμένη, αν και πάλι χειρότερη σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, είναι η κατάσταση σε ό,τι αφορά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σύμφωνα πάντοτε με την έρευνα του Ευρωβαρόμετρου. Συγκεκριμένα, οι ερωτηθέντες θεωρούν σε ποσοστό 94% ότι είναι σημαντικό ή απαραίτητο τα μέσα και οι δημοσιογράφοι να μπορούν να επικρίνουν την κυβέρνηση ή τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα χωρίς κίνδυνο εκφοβισμού, όμως το 88% θεωρεί ότι η κατάσταση στον τομέα αυτό χρειάζεται βελτίωση στη χώρα μας (μ.ο. ΕΕ 77%).Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται οι απαντήσεις και σε ό,τι αφορά στην ύπαρξη ενός ευρέος φάσματος μέσων που δίνει τη δυνατότητα για επαρκή ενημέρωση και έκφραση διαφορετικών απόψεων, με τους ερωτηθέντες να το θεωρούν σημαντικό (95%) και κάτι που η Ελλάδα θα πρέπει να βελτιώσει (σε ποσοστό 83%).

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι το μοναδικό ερώτημα στο οποίο οι ερωτηθέντες άγγιξαν τον μέσο όρο της ΕΕ είναι η ελεύθερη δράση των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των ακτιβιστών, την οποία θεωρούν σημαντική ή απαραίτητη σε ποσοστό 86%.Η έρευνα έλαβε χώρα με 1.014 προσωπικές συνεντεύξεις στην Ελλάδα και 27.655 συνολικά.

Πηγή: Lawspot.gr

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Τα διάσημα ζευγάρια που χώρισαν το 2019 και είναι πλέον σαν ξένοι

Φεύγοντας το 2019 παίρνει μαζί του χαρές και λύπες, έρωτες και χωρισμούς, ξεκινήματα και τελειώματα. Φεύγει κι αφήνει αναμνήσεις, άλλες φορές γλυκές κι άλλες...

Εξαφάνιση της 7χρονης Βαλεντίν: Δήλωση-ανατροπή γείτονα της οικογένειας

Άλυτο είναι ακόμα το μυστήριο που καλύπτει την εξαφάνιση της 7χρονης Βαλεντίν από τις παραμονές Χριστουγέννων στο κέντρο της Αθήνας. Ο πατέρας του κοριτσιού, Αμπελκά,...

Αναδρομικά σε 2.500.000 συνταξιούχους – Ποιοι «κληρονομούν» τα ποσά των θανόντων

Η αντίστροφη μέτρηση για τα αναδρομικά των συνταξιούχων έχει αρχίσει μετά την εκδίκαση της προσφυγής του ΕΦΚΑ από το ΣτΕ, στις 10 Ιανουαρίου του...

Οι φωτογραφίες που θέλουν να… εξαφανίσουν διάσημοι stars 

Μπορεί να είναι υπέρλαμπροι και με όπλο τους την ομορφιά να συνεχίζουν να βρίσκονται στην κορυφή, υπάρχουν όμως κάποιες στιγμές που ο φωτογραφικός φακός...

Κρατούμενος στις φυλακές Νιγρίτας έβγαλε… δεύτερο κεφάλι και ζητάει άμεσα εγχείρηση (video)

Σοκαριστικές είναι οι φωτογραφίες που παρουσιάζουν τα Serraika Nea και δείχνουν έναν κρατούμενο των φυλακών Νιγρίτας να έχει στο πίσω μέρος του κεφαλιού ένα...

H γυναίκα που κακοποίησε άγρια και δάγκωσε τον σκύλο της έγινε viral και συνελήφθη (video)

Η Cristina Rykalski βρισκόταν στο σπίτι της σε προάστιο της Καλιφόρνια, όταν μια γυναίκα που δεν γνώριζε, συνοδευόμενη από τον σκύλο της, ήρθε στην...

Xορός εκατομμυρίων γύρω από το μεταναστευτικό! ΦΕΚ με «οσμή» σκανδάλου: Χωρίς έλεγχο και με διαδικασίες fast track οι νέες δομές…

Όπως έχουμε ξαναπεί τα πράγματα στο φλέγον ζήτημα του μεταναστευτικού δεν εξελίσσονται καθόλου καλά για την κυβέρνηση. Παντού στην Ελλάδα οι κάτοικοι βρίσκονται σε...

Εκτέλεσαν εν ψυχρώ δυο άνδρες σε ταβέρνα στη Βάρη μπροστά στα μάτια των παιδιών τους! (video)

Βγήκαν πιστόλια το απόγευμα της Κυριακής στην ταβέρνα Βοσκοπούλα, στη Βάρη. Από τους πυροβολισμούς ένας Σλοβένος κι ένας Μαυροβούνιος έπεσαν νεκροί, ενώ υπάρχει μια τραυματισμένη...

ΣΧΟΛΙΑ

Tο newsbreak.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Ακολουθήστε μας στο Facebook και μείνετε πάντα ενημερωμένοι!

 

TRENDING

Τα διάσημα ζευγάρια που χώρισαν το 2019 και είναι πλέον σαν ξένοι

Φεύγοντας το 2019 παίρνει μαζί του χαρές και λύπες, έρωτες και χωρισμούς, ξεκινήματα και τελειώματα. Φεύγει κι αφήνει αναμνήσεις, άλλες φορές γλυκές κι άλλες...

Εξαφάνιση της 7χρονης Βαλεντίν: Δήλωση-ανατροπή γείτονα της οικογένειας

Άλυτο είναι ακόμα το μυστήριο που καλύπτει την εξαφάνιση της 7χρονης Βαλεντίν από τις παραμονές Χριστουγέννων στο κέντρο της Αθήνας. Ο πατέρας του κοριτσιού, Αμπελκά,...

Αναδρομικά σε 2.500.000 συνταξιούχους – Ποιοι «κληρονομούν» τα ποσά των θανόντων

Η αντίστροφη μέτρηση για τα αναδρομικά των συνταξιούχων έχει αρχίσει μετά την εκδίκαση της προσφυγής του ΕΦΚΑ από το ΣτΕ, στις 10 Ιανουαρίου του...

Οι φωτογραφίες που θέλουν να… εξαφανίσουν διάσημοι stars 

Μπορεί να είναι υπέρλαμπροι και με όπλο τους την ομορφιά να συνεχίζουν να βρίσκονται στην κορυφή, υπάρχουν όμως κάποιες στιγμές που ο φωτογραφικός φακός...

Κρατούμενος στις φυλακές Νιγρίτας έβγαλε… δεύτερο κεφάλι και ζητάει άμεσα εγχείρηση (video)

Σοκαριστικές είναι οι φωτογραφίες που παρουσιάζουν τα Serraika Nea και δείχνουν έναν κρατούμενο των φυλακών Νιγρίτας να έχει στο πίσω μέρος του κεφαλιού ένα...

H γυναίκα που κακοποίησε άγρια και δάγκωσε τον σκύλο της έγινε viral και συνελήφθη (video)

Η Cristina Rykalski βρισκόταν στο σπίτι της σε προάστιο της Καλιφόρνια, όταν μια γυναίκα που δεν γνώριζε, συνοδευόμενη από τον σκύλο της, ήρθε στην...

Xορός εκατομμυρίων γύρω από το μεταναστευτικό! ΦΕΚ με «οσμή» σκανδάλου: Χωρίς έλεγχο και με διαδικασίες fast track οι νέες δομές…

Όπως έχουμε ξαναπεί τα πράγματα στο φλέγον ζήτημα του μεταναστευτικού δεν εξελίσσονται καθόλου καλά για την κυβέρνηση. Παντού στην Ελλάδα οι κάτοικοι βρίσκονται σε...

Εκτέλεσαν εν ψυχρώ δυο άνδρες σε ταβέρνα στη Βάρη μπροστά στα μάτια των παιδιών τους! (video)

Βγήκαν πιστόλια το απόγευμα της Κυριακής στην ταβέρνα Βοσκοπούλα, στη Βάρη. Από τους πυροβολισμούς ένας Σλοβένος κι ένας Μαυροβούνιος έπεσαν νεκροί, ενώ υπάρχει μια τραυματισμένη...

Oι φάρσες του Πούμπουρα είναι στημένες; Ή ο Κωνσταντίνος Ντάφλος είναι ο μεγαλύτερος «εγωιστής» της TV;

Με μεγάλη εντύπωση παρακολουθήσαμε το επεισόδιο «Best Friend’s Fear» όπου πρωταγωνιστής σε μια από τις φάρσες του Σάββα Πούμπουρα ήταν ο Κωνσταντίνος Ντάφλος. Η φάρσα...

Στοιχεία σοκ για το μεταναστευτικό! Ασφαλισμένοι όλοι οι Αφγανοί στην Ελλάδα, αλλά αρνούνται να μάθουν τη γλώσσα μας

Ανησυχία προκαλεί στους Έλληνες ο υπερπληθυσμός προσφύγων και μεταναστών στη χώρα μας, σύμφωνα με αναλύσεις ερευνών της διαΝΕΟσις. Οι έρευνες πάνω στις οποίες βασίστηκαν...