Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Δημοσιεύτηκε η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022

Η Στρατηγική ESG βασικός πυλώνας του νέου επιχειρησιακού αναπτυξιακού μοντέλου του Ομίλου

Συντάκτης: Newsroom

Βασικό πυλώνα του αναπτυξιακού μοντέλου του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, με πρωταγωνιστικό ρόλο στον επιχειρησιακό σχεδιασμό των δραστηριοτήτων του και για το 2022, αποτέλεσε η Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ακολουθώντας βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και αναγνωρισμένα πρότυπα, ο Όμιλος συνέχισε την επιτυχή ενσωμάτωση των παραγόντων που σχετίζονται με το Περιβάλλον, την Κοινωνία, και την Εταιρική Διακυβέρνηση στην επιχειρηματική του δραστηριότητα, συνδυάζοντας θετικές οικονομικές επιδόσεις και το ESG αποτύπωμα για ακόμη πιο ισχυρή και ανθεκτική ανάπτυξη.

Συνεχίζοντας την επιτυχημένη διαδρομή του 2021, το αποτύπωμα των δραστηριοτήτων του Ομίλου για το 2022 στο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ενδυναμώνεται σημαντικά με στόχο πάντα την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας και της πράσινης μετάβασης. Εντός του έτους, το 30% των δραστηριοτήτων του Ομίλου χαρακτηρίστηκε ως επιλέξιμο και ευθυγραμμισμένο με το EU Taxonomy, ενώ οι εκπομπές αέριων ρύπων του θερμοκηπίου κατέγραψαν μείωση της τάξης του 24% συγκριτικά με το 2021. Παράλληλα, ο Όμιλος συνέβαλε στην αποτροπή εκπομπών (τρίτων) ύψους 1.266 χιλ. τόνων ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα (CO2 eq.), ενώ οι μονάδες επεξεργασίας στις οποίες συμμετέχουν οι εταιρείες του κλάδου Περιβάλλοντος του Ομίλου διαχειρίστηκαν  συνολικά 958 χιλ. τόνους στερεών και 297 εκ. κ.μ. υγρών αποβλήτων.

Στον τομέα της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, η συνεισφορά του Ομίλου για το 2022 ανήλθε στα €3,7 εκατ., με την ενίσχυση δράσεων κοινωνικής προσφοράς των τοπικών κοινωνιών, εθελοντικών δράσεων των εργαζομένων, αλλά και πρωτοβουλιών ουσιαστικής στήριξης της Νέας Γενιάς. Ο Όμιλος διαχρονικά στηρίζει την κοινωνία δίνοντας έμφαση στη βελτίωση των τοπικών υποδομών και της ποιότητας ζωής των κατοίκων των περιοχών αυτών, αλλά και την ανάδειξη της σημασίας των αρμονικών σχέσεων, της αλληλεγγύης και του αμοιβαίου σεβασμού με τις τοπικές κοινωνίες. Στο πλαίσιο αυτό, το 2022 οι εργαζόμενοι που προέρχονται από τις τοπικές κοινωνίες ανέρχονται σε ποσοστό της τάξης του 80% ενώ το αντίστοιχο ποσοστό που αφορά σε διευθυντικά στελέχη άγγιξε το 81%. Παράλληλα, το 92% των προμηθειών των εταιρειών του Ομίλου προέρχονται από τοπικούς προμηθευτές και συνεργάτες στις χώρες δραστηριοποίησης του Ομίλου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2022, ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ επιδιώκοντας τη μεγιστοποίηση του θετικού αντικτύπου των κοινωνικών του δράσεων και πρωτοβουλιών στην Κοινωνία,  προχώρησε στη σύσταση Επιτροπής Χορηγιών και Δωρεών και αντίστοιχη Πολιτική για τις δράσεις αυτές.

Την ίδια χρονιά, η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ενδυναμώθηκε περαιτέρω με δράσεις που τοποθετούν ως προτεραιότητα θέματα διαφάνειας και κανονιστικής συμμόρφωσης. Ορόσημο αποτελεί για τον Όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ η λήψη της πιστοποίησης Προτύπου ISO 37000:2021 – Σύστημα Διακυβέρνησης Οργανισμών, καθώς είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία που τη λαμβάνει. Επιπλέον, η δέσμευση διαχείρισης των καταγγελιών υλοποιείται μέσα από την ανάπτυξη ενός συστήματος εταιρικής διαχείρισης που ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 37002:2021.

Βασικό πυλώνα ωστόσο της Βιώσιμης Ανάπτυξης αποτελούν η Καινοτομία και ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός. Η αέναη διαδικασία συνεχούς εξέλιξης οδήγησε στη συμμετοχή των ανθρώπων του Ομίλου σε 8 ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με εθνικούς αλλά και διεθνείς φορείς και υλοποίησε επενδύσεις ύψους €2,5 εκ. σε δράσεις συναφείς με τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Στο πλαίσιο των πολιτικών που διασφαλίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα των εργαζομένων του  ο Όμιλος έθεσε ως βασική προτεραιότητα, σε εναρμόνιση με τις αρχές και τις αξίες του, την προώθηση της Διαφορετικότητας, της Ισότητας και της Συμπερίληψης στον εργασιακό χώρο. Για αυτό το λόγο αναπτύχθηκε μία σειρά πρωτοβουλιών όπως η εφαρμογή νέας Πολιτικής Διαφορετικότητας, Ισοτιμίας & Συμπερίληψης αλλά και η υπογραφή των Αρχών Ενδυνάμωσης των Γυναικών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (WEPs).

Συγκεκριμένα, το 2022 αυξήθηκε κατά 3 μονάδες σε σχέση με το 2020 το ποσοστό γυναικών εργαζομένων, ενώ το 44% των θέσεων των κεντρικών γραφείων καλύπτει γυναικείο ανθρώπινο δυναμικό. Αξίζει να αναφερθεί ότι για πρώτη φορά, ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ απέσπασε βαθμολογία υψηλότερη από το όριο ένταξης από τον Bloomberg Global Equality Index.

Τέλος, η δέσμευση του Ομίλου για συνεχή βελτίωση των επιδόσεων ESG αποτυπώνεται στη συμμετοχή που υπέβαλε για πρώτη φορά στον Δείκτη Αειφορίας “Financial Times Stock Exchange4Good (FTSE4Good) Index Series”.

Η Διοίκηση του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, σημειώνει σχετικά: «To 2022 υπήρξε χρονιά πολλών νέων πρωτοβουλιών για την περαιτέρω ενίσχυση της Βιώσιμης Ανάπτυξης αλλά και έτος σημαντικών επιχειρησιακών οροσήμων. Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε διπλή ανάλυση ουσιαστικών θεμάτων (double materiality) σύμφωνα με το GRI, ξεκίνησε – και συνεχίζεται μέχρι σήμερα- ο σχεδιασμός του Οδικού Χάρτη προς μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050, μπήκε σε τροχιά υλοποίησης η διαδικασία αναγνώρισης και αναλυτικής αξιολόγησης των κλιματικών κινδύνων και των δυνητικών οικονομικών τους επιπτώσεων σε ευθυγράμμιση με τις συστάσεις του TCFD (Task Force on Climate – related Financial Disclosures) και προχώρησε ο σχεδιασμός προγράμματος Αντιμετώπισης Κλιματικών Κινδύνων. Παράλληλα και για πρώτη φορά ο Όμιλος συμπεριλήφθηκε στον Δείκτη Αειφορίας “Financial Times Stock Exchange4Good (FTSE4Good) Index Series”.».

Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022  του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ είναι διαθέσιμη εδώ

Η Έκθεση έχει συνταχθεί με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες του Global Reporting Initiative (GRI), του νέου Οδηγού Δημοσιοποίησης Μη-χρηματοοικονομικών Πληροφοριών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, τις αρχές του Global Compact και τις οδηγίες του Sustainability Accounting Standards Board (SASB), ενώ ελέγχθηκε από εξωτερικό φορέα για τη διασφάλιση του περιεχομένου της. 

Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ είναι ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους υποδομών στην Ελλάδα κι ένας εκ των κορυφαίων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Με διεθνή παρουσία σε 17 χώρες  και διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων που εστιάζει στους τομείς της Κατασκευής, των Παραχωρήσεων, του Περιβάλλοντος και την Ανάπτυξη – Διαχείριση Ακινήτων, θέτει τις βάσεις και χαράσσει το δρόμο προς ένα ασφαλές και βιώσιμο μέλλον.

Συνδυάζοντας τα 70 χρόνια ιστορίας, την εμπειρία – τεχνογνωσία των 7.000 περίπου εργαζομένων του και καινοτόμες πρακτικές, ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ επιχειρεί με περιβαλλοντική και κοινωνική ευθύνη, παρέχοντας υψηλής αρτιότητας έργα υποδομής, ενέργειας και περιβάλλοντος, προάγοντας την κυκλική οικονομία με καινοτόμες λύσεις διαχείρισης απορριμμάτων, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και την βελτίωση της ποιότητας ζωής και στοχεύοντας στη συνεχή δημιουργία προστιθέμενης αξίας για το σύνολο των μετόχων, των εργαζομένων, και της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας

Ο Όμιλος καταγράφει  κύκλο εργασιών €1044 εκ. (2022) ενώ κατατάσσεται μεταξύ των 100 μεγαλύτερων κατασκευαστικών ομίλων παγκοσμίως (Global Powers of Construction, Deloitte, 2022).

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο newsbreak.gr

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ NEWSBREAK

Ακολουθήστε μας στο Youtube!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πυρά από τον διευθυντή της ΕΣΕΕ για το φορολογικό νομοσχέδιο: «Ούτε ο νόμος Κατρούγκαλου...

Βολές κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο Αντώνης Μέγγουλης, διευθυντής της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας-ΕΣΕΕ, με αφορμή το νέο φορολογικό νομοσχέδιο του υπ. Οικονομικών...

Καλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα για το 2023 η Optima bank

Η Optima bank ανακηρύχθηκε «Καλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα για το 2023» από τους Financial Times και τον διεθνή διαγωνισμό βραβείων του The Banker. Η...

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκαν οι ενάρξεις νέων επιχειρήσεων για το γ΄ τρίμηνο του 2023 σε σύγκριση...

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία που έφερε στη δημοσιότητα η ΕΛΣΤΑΤ σχετικά με τις ενάρξεις νέων επιχειρήσεων, για το τρίτο τρίμηνο του 2023.Όπως προκύπτει...

Startupper Awards 2023: Την Δευτέρα 27/11 τα Βραβεία-Θεσμός της Ελληνικής Startup Σκηνής!

Τα Startupper Awards, τα βραβεία-θεσμός για το εγχώριο οικοσύστημα καινοτομίας έρχονται την Δευτέρα 27 Νοεμβρίου στον χώρο του Ελληνικού Κόσμου, για να επιβραβεύσουν τους...

UBS Year Ahead 2024: Ένας νέος κόσμος

Την είσοδό μας σε έναν «νέο κόσμο» το 2024 διαβλέπει η Διεύθυνση Επενδύσεων της UBS (UBS CIO), με τους επενδυτές να καλούνται να εστιάσουν...

Πικρό ποτήρι στα αμπέλια των Τσάνταλη

Στην «Οδύσσεια» του Ομήρου, ο πολυμήχανος Οδυσσέας, που είχε παρουσιαστεί με το όνομα «Κανένας» στον Κύκλωπα Πολύφημο, είχε καταφέρει να τον ποτίσει με κρασί...

Πρόστιμα σε Johnson & Johnson και Colgate για αθέμιτη κερδοφορία

Έπειτα από έλεγχο που διενεργήθηκε από την Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) επιβλήθηκε στις εταιρείες Johnson & Johnson και Colgate πρόστιμο συνολικού ύψους...

Επένδυση 150.000.000 ευρώ του Σαββίδη στο λιμάνι Θεσσαλονίκης

Αφορά ανάπτυξη του σιδηροδρομικού δικτύου και νέες υποδομές

Βράβευση EFA GROUP στα HR Awards 2023

Ανάμεσα στους μεγάλους νικητές της βραδιάς των HR AWARDS 2023,  υπήρξε ο ελληνικός βιομηχανικός όμιλος εταιριών αμυντικής τεχνολογίας EFA GROUP, για 3η συνεχόμενη χρονιά,...

ΕΣΠΑ: Στις επόμενες ημέρες οι αιτήσεις για επιδοτήσεις νέων επιχειρήσεων

Οι επιδοτήσεις ΕΣΠΑ που αναμένουμε εδώ και καιρό, επιτέλους ξεκινούν στις επόμενες ημέρες! Συγκεκριμένα έχουν ήδη προδημοσιευθεί οι επιδοτήσεις που αφορούν στην Ενίσχυση, της Ίδρυσης και...

Ελληνικός Χρυσός: Σταθερά στο πλευρό της τοπικής κοινωνίας με πρωτοβουλίες και έργα κοινωνικού χαρακτήρα...

Η Ελληνικός Χρυσός, ως ενεργός εταιρικός πολίτης της τοπικής κοινωνίας της βορειοανατολικής Χαλκιδικής, συμβάλει διαχρονικά με δράσεις και έργα κοινωνικού χαρακτήρα στην πρόοδο και...

FutuReady: Μια πρωτοβουλία της Παπαστράτος για τη νέα γενιά

Η Παπαστράτος ανακοινώνει τη διοργάνωση του “FutuReady”, μιας πρωτοβουλίας της εταιρείας που απευθύνεται στη νέα γενιά και θα λάβει χώρα την Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2023,...

Η Rakuten Viber παρουσιάζει ένα λογαριασμό για μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα

Η νέα λύση αποτελεί το πρώτο βήμα της επέκτασης της στρατηγικής της υπερεφαρμογής προς την ενδυνάμωση των επιχειρήσεων όλων των μεγεθών, με ένα καινούργιο...

Συμμετοχή της εταιρείας ΔΑΝΟΣ στην EXPO REAL 2023

Αn alliance member of BNP  PARIBAS REAL ESTATE Στην EXPO REAL, μια εκ των μεγαλύτερων εκθέσεων real estate στην Ευρώπη,  συμμετείχε και φέτος η ΔΑΝΟΣ,...

ΣΧΟΛΙΑ

Tο newsbreak.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το newsbreak.gr ουδεμία νομική ή άλλη ευθύνη φέρει.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

«Δεύτερες σκέψεις» για τον Αυτιά στο Μαξίμου…

Εν μέσω πολλών άλλων εξελίξεων, το θέμα της προετοιμασίας για τις επερχόμενες ευρωεκλογές μπορεί να μη βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε προτεραιότητα για την...

Η Όλγα Κιουρτσάκη χάνει τα μαλλιά της και βρίσκεται ένα βήμα πριν να τα ξυρίσει

H Όλγα Κιουρτσάκη έγινε μητέρα στις αρχές Αυγούστου και απέκτησε την κόρη της Μικαέλα Αγγελική. Η κόρη της Άντζελας Δημητρίου μοιράζεται συχνά στιγμές από...

Ταραχή για την πρώην σύζυγο του Κούστα, Σοφία Γιαννικοπούλου – Νέο επεισόδιο στη δικαστική διαμάχη

Ενα νέο μεγάλο «κεφάλαιο» στη δικαστική διαμάχη μεταξύ της ηθοποιού Σοφίας Γιαννικοπούλου και του πρώην συζύγου της, εφοπλιστή Γιάννη Κούστα, «έγραψε» το Πολυμελές Πρωτοδικείο...

Πώς η Ρωσία με ελληνική βοήθεια άνοιξε μια «τρύπα» 11 δισεκ. δολαρίων στις δυτικές κυρώσεις για το πετρέλαιο

Ένα... αόρατο παιχνίδι εξουσίας εν μέσω κυρώσεων - Ο ρόλος του σκιώδους στόλου και της Ελλάδας

Σοκάρει η Άννα Ρεζάν: «Με βίασαν δυο φορές στη δουλειά»

Την σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη στην εργασία της, στην τρυφερή ηλικία των 18 ετών, εξομολογήθηκε η Άννα Ρεζάν, προκαλώντας σοκ ακόμα και στους παρουσιαστές...

1.000.000 ευρώ για το κεφάλι του Αλβανού «Πάσσαρη» στον Κορυδαλλό

Γιατί ο διαβόητος μαφιόζος Αλντο Μπάρε, που έπαιζε μπάλα με τα κρανία των αντιπάλων του, έχει επικηρύξει τον σκληρό των ελληνικών φυλακών Λαέρτ Χατζίου

Γιώργος Μαργαρίτης: «Όταν μου το ανακοίνωσε ο γιος μου του είπα “Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα”»

Αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα ο Γιώργος Μαργαρίτης είναι να τραγουδάει. Από ηλικία 13 ετών μπήκε στον καλλιτεχνικό χώρο και από τότε δεν...

Οι εικόνες ντροπής όντως «μπορούν να μιλήσουν από μόνες τους», κύριε Γεραπετρίτη

Οι πραγματικές διαθέσεις του Υπουργείου Εξωτερικών και της Κυβέρνησης Μητσοτάκη στα ελληνοτουρκικά, φάνηκαν χθες σε όλο τους το «μεγαλείο» χάρη σε μία κίνηση του...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

1.000.000 ευρώ για το κεφάλι του Αλβανού «Πάσσαρη» στον Κορυδαλλό

Γιατί ο διαβόητος μαφιόζος Αλντο Μπάρε, που έπαιζε μπάλα με τα κρανία των αντιπάλων του, έχει επικηρύξει τον σκληρό των ελληνικών φυλακών Λαέρτ Χατζίου

Ο Χατζηαβατισμός είναι σημειολογία στις διεθνείς σχέσεις

Η επιλογή Μητσοτάκη να στείλει τον Γεραπετρίτη στην υποδοχή Ερντογάν, έχει ξεκάθαρη σημειολογία. Και στις διεθνείς σχέσεις, η σημειολογία ισοδυναμεί με χάραξη πολιτικής.Η πρόθεση του πρωθυπουργού ήταν σαφέστατη. Κάνουμε...

Συνεχίζεται η αγωνία για την εξαφάνιση της 34χρονης στην Θεσσαλονίκη: «Είμαστε στους δρόμους, έχουμε αναστατωθεί», λέει η μητέρα της

Στο «κόκκινο» παραμένει η αγωνία της οικογένειας της 34χρονης Χρυσάνθης Μουχταροπούλου η οποία έχει εξαφανιστεί εδώ και εννέα μέρες από το σπίτι της στα Διαβατά Θεσσαλονίκης.Η μητέρας της γυναίκας,...

Ευθείες απειλές των Χούθι: Στην Ερυθρά Θάλασσα θα στοχεύουμε τα πλοία με προορισμό το Ισραήλ

Απειλές για στοχοθέτηση όλων των πλοίων με προορισμό το Ισραήλ εξαπέλυσαν το Σάββατο οι Χούθι της Υεμένης. Στρατιωτικός εκπρόσωπος προειδοποίησε όλες τις ναυτιλιακές εταιρείες να μην συνεργάζονται με το...

Θα κάνει ζημιές: Ο Μαδούρο διέταξε την προσάρτηση της -πλούσιας σε πετρέλαιο- δυτικής Γουιάνας

Η πλούσια σε πετρέλαιο περιοχή Εσεκίμπο, γίνεται νέα πολιτεία της Βενεζουέλας, σύμφωνα με διάταγμα του Νικολάς Μαδούρο. Διόρισε επίσης και επικεφαλής του νέου «κράτους» της Γουιάνα-Εσεκίμπο, μιας περιοχής πλούσια...