Τα διαχρονικά αποτελέσματα από τον Νοέμβρη του 2000 έως τον Νοέμβρη του 2019 έχουν ως εξής:

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ ΔΕΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ
11/2000 49,0% 48,9%
04/2001 46,8% 52,3%
10/2001 47,6% 50,7%
03/2002 34,1% 64,1%
03/2003 42,8% 55,9%
10/2003 47,8% 50,9%
02/2004 50,8% 47,9%
10/2004 38,2% 61,2%
10/2005 41,9% 57,5%
09/2006 41,1% 58,8%
04/2007 39,4% 60,5%
09/2007 35,7% 64,2%
03/2008 27,5% 72,2%
10/2009 29,5% 69,8%
11/2010 21,4% 77,7%
11/2011 22,2% 76,8%
11/2012 15,2% 84,0%
11/2013 15,4% 83,8%
11/2014 20,6% 79,1%
11/2015 19,9% 79,7%
11/2016 22,5% 77,3%
11/2017 21,9% 78,0%
11/2018 17,3% 82,4%
11/2019 22,0% 78,0%

Απ’ όλες τις χώρες της Ε.Ε. η Ελλάδα βγαίνει… πρωταθλήτρια με 78%, ενώ στη δεύτερη θέση έρχεται η επίσης μεσογειακή Ισπανία με 68% και στην τρίτη η εξεγερμένη Γαλλία με 65%.

Πηγές: Ευρωβαρόμετρο (2000-2018), Ευρωβαρόμετρο (2019), jodi.graphics/5728