16-7-2020

Η ΑΑΔΕ απαντά για τη ρύθμιση οφειλών – Έως και 48 δόσεις για τους «συνεπείς»

Έναν νέο οδηγό εξέδωσε η ΑΑΔΕ με απαντήσεις σχετικά με τη νέα δυνατότητα ρύθμισης οφειλών που έχουν οι φορολογούμενοι οι οποίοι «χτυπήθηκαν» από την πανδημία και ο λογαριασμός θα είναι ιδιαίτερα βαρύς για αρκετούς λόγω των παρατάσεων και αναστολών στην εκπλήρωση υποχρεώσεων και την καταβολή φόρων.

Σύμφωνα με αυτόν οφειλέτες που είχαν ενταχθεί στις 12 και 24 δόσεις μπορούν τώρα να ενταχθούν σε νέα ρύθμιση 24 και 48 δόσεων.

Η παραπάνω διευκόλυνση θα ισχύσει για όλες τις οφειλές που είχαν ενταχθεί σε ρύθμιση μετά την 1η Νοεμβρίου 2019.

Αυτό όμως δεν περιλαμβάνει εκείνους που ήταν σε ρύθμιση την 1η/11/2019 και σήμερα την έχει χάσει. Οι οφειλές από ρύθμιση που έχει χαθεί και δεν τελούν σε αναστολή είσπραξης, πρέπει να εξοφληθούν.

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης είναι 30 ευρώ ενώ όσοι οφειλέτες είναι συνεπείς στην εκπλήρωση των όρων της ρύθμισης, κατά την καταβολή της τελευταίας δόσης, θα απαλλάσσονται από την πληρωμή ποσού που ισούται με το 25% των τόκων που έχουν επιβαρύνει συνολικά το ποσό της ρυθμιζόμενης οφειλής.

Στον οδηγό της ΑΑΔΕ, δίνονται οι παρακάτω απαντήσεις:

Ποιες οφειλές υπάγονται στη ρύθμιση;

  • ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ:

Στη ρύθμιση υπάγεται το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών σε ΔΟΥ/Ελεγκτικά Κέντρα, σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, που κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής από οποιαδήποτε αιτία ή άλλη ρύθμιση τμηματικής καταβολής βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής.

  • ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ:

Οι βεβαιωμένες μη ληξιπρόθεσμες, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, οφειλές ή δόσεις οφειλών, οι βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, οφειλές που τελούν σε αναστολή πληρωμής, οι οφειλές, οι οποίες μετά την 1η/11/2019 και μέχρι και τις 25/2/2020 έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση της υποπαρ. Α2 του ν.4152/2013 ή στη ρύθμιση του άρθρου 43 του ΚΦΔ, της οποίας οι όροι τηρούνται. Στην περίπτωση αυτή, θεωρείται ότι οι οφειλές υπήχθησαν στη ρύθμιση για πρώτη φορά.

Ποιοι εξαιρούνται από την υπαγωγή στη ρύθμιση;

  • Οφειλέτες που έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα φοροδιαφυγής ακόμα και σε πρώτο βαθμό. Στη ρύθμιση δύνανται να υπαχθούν οφειλέτες οι οποίοι έχουν αθωωθεί κατά τον χρόνο υπαγωγής στη ρύθμιση.
  • Οφειλές, οι οποίες σύμφωνα με διατάξεις άλλων νόμων δεν δύνανται να ρυθμίζονται σχετικά με την ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν με τη σύσταση ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών.
  • Οφειλές που είχαν υπαχθεί σε οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση η οποία κατά την 1η.11.2019 ήταν σε ισχύ ακόμη και αν οι ανωτέρω ρυθμίσεις απολέσθηκαν μετά την 1η.11.2019.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να ενταχθεί κάποιος στη ρύθμιση;

  • Οι οφειλέτες πρέπει να έχουν υποβάλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και τις δηλώσεις του φόρου προστιθέμενης αξίας της τελευταίας πενταετίας έως την ημερομηνία της αίτησης (εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα). Οι υπόλοιπες ληξιπρόθεσμες οφειλές του αιτούντος οι οποίες δεν υπάγονται στη ρύθμιση της παρούσας πρέπει να έχουν εξοφληθεί ή τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο (με άλλη ρύθμιση ή αναστολή πληρωμής).
  • Για συνολικές βασικές οφειλές που υπερβαίνουν το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ πρέπει να προσκομίζονται στοιχεία από τα οποία προκύπτει η πρόσκαιρη οικονομική αδυναμία και η δυνατότητα τήρησης των όρων της ρύθμισης, με υπογραφή για τον έλεγχο και την πιστοποίηση αυτών από ανεξάρτητο εκτιμητή (ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές, λογιστές φοροτεχνικοί και κατέχοντες άδεια άσκησης δικηγορικού λειτουργήματος).
  • Για συνολικές βασικές οφειλές που υπερβαίνουν το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, πέραν της τήρησης των οριζόμενων στο προηγούμενο εδάφιο προϋποθέσεων απαιτείται η πρόσθετη παροχή εγγύησης ή διασφάλισης ή εμπράγματης ασφάλειας για το σύνολο αυτών. Ανεξάρτητος εκτιμητής θα προσδιορίσει την αξία της προσφερόμενης διασφάλισης.

ΣΧΟΛΙΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ