Τρίτη, 20 Απρίλιος 2021

Παραδείγματα για τα «μπόνους» σε εργαζόμενους συνταξιούχους

Αυξήσεις στις συντάξεις και μάλιστα αναδρομικά από τον περασμένο Φεβρουάριο θα δουν μέσα στο φθινόπωρο περίπου 20.000 συνταξιούχοι οι οποίοι συνεχίζουν να εργάζονται. Η θετική αυτή εξέλιξη προκύπτει από την ενεργοποίηση της σχετικής διάταξης του άρθρου 27 του νόμου 4670/2020, μέσω εγκυκλίου του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, και προβλέπει τη μείωση στο «πέναλτι» από το 60% σε 30% στο άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης. Επιπρόσθετα, το υπουργείο Εργασίας θα πρέπει, πέρα από την αύξηση των συντάξεων, να προχωρήσει και στην καταβολή αναδρομικών γι’ αυτή την κατηγορία των εργαζόμενων συνταξιούχων.

Η εγκύκλιος

Οι διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4670/2020 εφαρμόζονται στους συνταξιούχους λόγω γήρατος όλων των ενταχθέντων στον e-ΕΦΚΑ φορέων και του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων και των προσώπων που λαμβάνουν χορηγία ή βουλευτική σύνταξη, οι οποίοι είτε έχουν αναλάβει εργασία ή ιδιότητα ή δραστηριότητα πριν από την 29.2.2020 ή θα αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχόληση από 29.2.2020, εφόσον για την εργασία ή την ιδιότητα ή τη δραστηριότητα προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις σχετικές γενικές ή ειδικές ή καταστατικές διατάξεις των πρώην φορέων που εντάχθηκαν στο ενιαίο ταμείο.

Η καταβαλλόμενη στον απασχολούμενο επικουρική σύνταξη αναστέλλεται ή περικόπτεται μόνο εφόσον προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ (τ. ΕΤΕΑΕΠ).Η αναστολή της σύνταξης όσων αναλαμβάνουν εργασία σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης εξακολουθεί να ισχύει εφόσον αυτοί δεν έχουν συμπληρώσει το 61ο έτος της ηλικίας τους έως 28.02.2021 και από 01.03.2022 για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας τους.

Συνταξιούχοι που είχαν αναλάβει εργασία ή δραστηριότητα πριν από την 13/05/16 (έναρξη ισχύος νόμου Κατρούγκαλου) και εξαιρούνταν από την εφαρμογή του αρ. 20 του ν. 4387/2016 σύμφωνα με ειδικότερες διατάξεις, οι οποίοι εξακολουθούν να εργάζονται, υπάγονται στις διατάξεις του νέου νόμου από 01.03.2022.

Η περικοπή της σύνταξης στο 30% ισχύει και για τους συνταξιούχους δημοσίους υπαλλήλους του e-ΕΦΚΑ, οι οποίοι από 1.3.2020 και μετά εργάζονται ως μισθωτοί ή αυτοαπασχολούνται σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης ή σε χώρα με την οποία δεν έχει συναφθεί διμερής σύμβαση κοινωνικής ασφάλειας.

Ο νέος νόμος δεν αφορά τους απασχολούμενους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας ή ανικανότητας, οι οποίοι υπάγονται στις διατάξεις των εντασσομένων στον e-ΕΦΚΑ φορέων.Η αναστολή/περικοπή της σύνταξης λαμβάνει χώρα για όσο χρονικό διάστημα ο συνταξιούχος απασχολείται και για την εργασία του αυτή έχει την υποχρέωση καταβολής εισφορών στους Κλάδους Κύριας & Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ. Ιδιαίτερα αρνητικό, τέλος, είναι το γεγονός ότι από την έναρξη ισχύος του νόμου δεν υφίσταται η δυνατότητα αναλογικής περικοπής της σύνταξης βάσει των ημερών απασχόλησης ανά μήνα, όπως ίσχυε έως σήμερα. Επομένως, η περικοπή του 30% θα γίνεται για τις συγκεκριμένες κατηγορίες συνταξιούχων ανεξαρτήτως του πόσες μέρες τον μήνα εργάζονται.

Η καταβολή εισφορών φέρνει μεγαλύτερες απολαβές

Σύμφωνα με τον νόμο, κατά τον χρόνο απασχόλησης του συνταξιούχου καταβάλλονται, ανάλογα με την αναληφθείσα απασχόληση, εργασία ή ιδιότητα, οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές.

Ο απασχολούμενος συνταξιούχος υποχρεώνεται να καταβάλλει εισφορά ασθένειας, ενώ γίνεται και η σχετική παρακράτηση από τη σύνταξή του. Οι απασχολούμενοι συνταξιούχοι που υπάγονται για παροχή υγειονομικής περίθαλψης εκτός ΕΟΠΥΥ, δεν καταβάλλουν διπλή εισφορά συνταξιούχων και απασχολούμενων, αλλά εξακολουθούν να ισχύουν τα προβλεπόμενα από τους κανονισμούς των φορέων ασθένειας που έχουν διατηρήσει την αυτοτέλειά τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι καταβληθείσες εισφορές χρησιμοποιούνται για την προσαύξηση του ανταποδοτικού μέρους της κύριας και της επικουρικής σύνταξης.

Τέλος, οι συνταξιούχοι υποχρεούνται πριν αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχοληθούν, να το δηλώσουν στους ασφαλιστικούς τους οργανισμούς, καθώς παράλειψη της δήλωσης συνεπάγεται καταλογισμό σε βάρος του συνταξιούχου ποσού ίσου με το ύψος 12 μηνιαίων συντάξεων.

Ποιοι εξαιρούνται:

  • Από τη ρύθμιση εξαιρούνται και θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 100% της σύνταξής τους οι εξής κατηγορίες:
  • Οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν αυτοτελή ή αναλογική σύνταξη από τον e-ΕΦΚΑ, με βάση τις διατάξεις περί συνυπολογισμού περιόδων ασφάλισης, οι οποίοι αναλαμβάνουν εργασία σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε.
  • Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ που ασκούν απασχόληση η οποία εμπίπτει στην ασφάλιση του τ. ΟΓΑ.
  • Οι ψυχικά ασθενείς, για τους οποίους η απασχόληση ενδείκνυται για λόγους ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στις ως άνω αναφερόμενες διατάξεις.
  • Συνταξιούχοι του Δημοσίου που λαμβάνουν σύνταξη ως πάσχοντες από παρα-τετραπληγία.
  • Όσοι λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα (ν. 1140/1981) ή το επίδομα του αρ. 54 του Π.Δ. 169/07.
  • Οι πολύτεκνοι των οποίων το ένα τουλάχιστον των τέκνων είναι ανήλικο ή σπουδάζων έως το 24ο έτος της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.

Τα παραδείγματα

1) Συνταξιούχος του e-ΕΦΚΑ λαμβάνει κύρια σύνταξη ύψους 800,00 € και επικουρική σύνταξη ύψους 100,00 € και αναλαμβάνει εργασία στον ιδιωτικό τομέα είτε με πλήρη απασχόληση (25 ημέρες ασφάλισης) είτε με μερική (ανεξαρτήτως τις ώρες ή ημέρες απασχόλησης). Ο εν λόγω συνταξιούχος θα λάβει μειωμένη κύρια και επικουρική σύνταξη κατά 30%, δηλαδή η μηνιαία κύρια σύνταξη θα ανέρχεται σε 560,00 € [(800,00 € – (30% x 800,00 €)] και η μηνιαία επικουρική σύνταξη θα ανέρχεται σε 70,00 € [100,00 € – (30% x 100,00 €)].

2) Συνταξιούχος του e-ΕΦΚΑ, με κύρια σύνταξη ύψους 800,00 € και επικουρική σύνταξη ύψους 100,00 € παρέχει υπηρεσίες σε ΝΠΔΔ, που είναι φορέας της Γενικής Κυβέρνησης και ο οποίος συμπληρώνει το 61ο έτος της ηλικίας του την 10.2.2021. Μέχρι τη συμπλήρωση του 61ου δηλαδή έως και την 10.2.2021 έχει πλήρη αναστολή της σύνταξης και από 11.2.2021 και εφεξής θα υπόκειται στη μείωση που ισχύει για τους λοιπούς συνταξιούχους και επομένως θα λαμβάνει μηνιαία κύρια σύνταξη που ανέρχεται σε 560,00 € [(800,00 € – (30% x 800,00 €)] και επικουρική σύνταξη που ανέρχεται σε 70,00 € [100,00 € – (30% x 100,00 €)].

3) Συνταξιούχος του e-ΕΦΚΑ με κύρια σύνταξη ύψους 1.000,00 € και επικουρική σύνταξη ύψους 100,00 €, παρέχει υπηρεσίες σε ΝΠΔΔ που είναι φορέας της Γενικής Κυβέρνησης και συμπληρώνει το 61ο έτος από 1.3.2021 μέχρι και 28.2.2022. Η πλήρης αναστολή καταβολής της κύριας και επικουρικής σύνταξής του υφίσταται μέχρι την ημερομηνία που συμπληρώνει ημερολογιακά το 61ο έτος και στη συνέχεια μειώνεται κατά 30% η κύρια και επικουρική του σύνταξη.

4) Συνταξιούχος του e-ΕΦΚΑ, με κύρια σύνταξη ύψους 1.000,00 € και επικουρική σύνταξη, ύψους 100,00 €, παρέχει υπηρεσίες σε ΝΠΔΔ που είναι φορέας της Γενικής Κυβέρνησης και συμπληρώνει το 62ο έτος την 31.5.2022. Μέχρι την ημερομηνία αυτή, δηλαδή μέχρι να συμπληρώσει ημερολογιακά το 62ο έτος, έχει πλήρη αναστολή της κύριας και επικουρικής σύνταξης. Από 1.6.2022 στον εν λόγω συνταξιούχο η κύρια και επικουρική σύνταξη μειώνεται κατά 30%.

Πηγή: Κυριακάτικη Δημοκρατία

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ NEWSBREAK

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ