Δευτέρα 26/7/2021

Ανοίγει «εξοικονομώ» για πολυκατοικίες χωρίς εισοδηματικά όρια

Από 3 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για επιχορήγηση που κυμαίνεται από 60% έως και 90%

Παρεμβάσεις τόσο στα επιμέρους διαμερίσματα όσο και στους κοινόχρηστους
χώρους μιας πολυκατοικίας επιδοτεί το νέο Εξοικονομώ – Αυτονομώ.

  • Από τον Βασίλη Παπακωνσταντόπουλο

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για υποβολή αιτήσεων ανοίγει την προσεχή Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου, εισοδηματικά κριτήρια δεν υπάρχουν και οι ιδιοκτήτες μπορούν να διεκδικήσουν επιχορήγηση που κυμαίνεται από 60% έως και 90%. Θα υπάρχουν δύο τύποι αίτησης:

* Η αίτηση πολυκατοικίας τύπου Α θα αφορά κοινόχρηστες παρεμβάσεις και
παρεμβάσεις στα επιμέρους διαμερίσματα.

* Η αίτηση πολυκατοικίας τύπου Β θα αφορά μόνο κοινόχρηστες
παρεμβάσεις. Θα υποβάλλεται από τον εκπρόσωπο και θα περιλαμβάνει μόνο
αυτοτελείς παρεμβάσεις αναβάθμισης των κοινόχρηστων χώρων
πολυκατοικίας, χωρίς, δηλαδή, να συμπεριλαμβάνονται παρεμβάσεις στα
διαμερίσματα. Παρέχεται οριζόντια σε όλους τους ιδιοκτήτες βασικό ποσοστό
επιχορήγησης 60% ανεξαρτήτως εισοδήματος, το οποίο προσαυξάνεται κατά
10% (μέσω του Covid-19 premium) για τα έτη 2020-2021, ενώ δίνεται
ενεργειακό μπόνους 10% στις αιτήσεις πολυκατοικίας τύπου Α.

Απόφαση γενικής συνέλευσης

Για να υποβληθεί αίτηση για πολυκατοικία (τύπος Α / τύπος Β) θα πρέπει να ληφθεί απόφαση στο πλαίσιο γενικής συνέλευσης της πολυκατοικίας για: τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, την απόφαση για υποβολή αίτησης τύπου Α ή τύπου Β, την πραγματοποίηση παρεμβάσεων, τον ορισμό του εκπροσώπου της πολυκατοικίας και σχετική εξουσιοδότησή του για υποβολή των απαιτούμενων από το πρόγραμμα στοιχείων και δικαιολογητικών. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης τύπου Α θα πρέπει στη γενική συνέλευση να ληφθεί απόφαση για την επιλογή του συνεργαζόμενου χρηματοπιστωτικού οργανισμού για τη λήψη δανείων. Επισημαίνεται ότι σ’ αυτήν περίπτωση όλοι οι αιτούντες θα πρέπει να συνεργαστούν με τον ίδιο χρηματοπιστωτικό οργανισμό.

ΑΦΜ πολυκατοικίας

Επίσης η πολυκατοικία θα πρέπει να προχωρήσει σε έκδοση ΑΦΜ για την πολυκατοικία, όπως και στην έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης του ακινήτου και τη συμπλήρωση του εντύπου πρότασης παρεμβάσεων από τον ενεργειακό επιθεωρητή. Ο εκπρόσωπος (και τα διαμερίσματα σε περίπτωση πολυκατοικίας τύπου Α), εφόσον συγκεντρώσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση στο πληροφοριακό σύστημα της επίσημης διαδικτυακής πύλης του προγράμματος την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος που αφορά τις πολυκατοικίες.

Ο προϋπολογισμός των παρεμβάσεων

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ανά αίτηση ωφελούμενου για διαμέρισμα ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία τύπου Α δεν μπορεί να υπερβαίνει το γινόμενο του 1,2 ευρώ επί το σύνολο της εκτιμώμενης ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας (kWh), όπως προκύπτει από το Α΄ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης. Ο εν λόγω περιορισμός θα ελεγχθεί εκ νέου κατά την υποβολή του Β΄ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, με βάση την επιτευχθείσα ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας (kWh).

Σε κάθε περίπτωση ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 48.500 ευρώ για διαμέρισμα ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία τύπου Α και από 76.270 ευρώ για αίτηση πολυκατοικίας τύπου Β.

Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αίτησης διαμερίσματος σε πολυκατοικία (τύπου Α), το ανωτέρω ποσό περιλαμβάνει και την αναλογία των κοινοχρήστων. Τα τελικά επιλέξιμα κόστη παρεμβάσεων και λοιπών δαπανών θα καθορίζονται βάσει των προσκομισθέντων παραστατικών δαπανών. Επισημαίνεται ότι η ιδιωτική συμμετοχή, στην περίπτωση των αιτήσεων για πολυκατοικία τύπου Β, θα καλύπτεται αποκλειστικά με ίδια κεφάλαια. Η
δαπάνη για το κόστος των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων, η δαπάνη του συμβούλου έργου και τυχόν δαπάνες μελετών καλύπτονται εξ ολοκλήρου από το πρόγραμμα, υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου.

Η διαδικασία για την υποβολής αίτησης τύπου Α

Μετά τη λήψη σχετικής απόφασης στη γενική συνέλευση της πολυκατοικίας για την έκδοση ΑΦΜ «διαχείρισης πολυκατοικίας» για τους κοινόχρηστους χώρους και την επιλογή του χρηματοπιστωτικού οργανισμού συνεργασίας για τη λήψη δανείων ή και την πληρωμή των δαπανών, υποβάλλονται οι αιτήσεις των ιδιοκτητών και μία αίτηση «ως σύνολο κτιρίου» του εκπροσώπου της πολυκατοικίας στο πληροφοριακό σύστημα της διαδικτυακής πύλης του προγράμματος https://exoikonomo2020.gov.gr, καταχωρίζοντας όλα τα ζητούμενα στοιχεία.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής μέσω του πληροφοριακού συστήματος του προγράμματος συνδέονται οι αιτήσεις όλων των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας με την αίτηση πολυκατοικίας που υποβάλλεται από τον εκπρόσωπο. Στη συνέχεια καταχωρίζονται απαιτούμενα δικαιολογητικά. Ο εκπρόσωπος απευθύνεται σε ενεργειακό επιθεωρητή, ώστε να διενεργηθεί η πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση του κτιρίου και να εκδοθεί το Α’ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ ΠΕΑ).

Το ΠΕΑ αφορά το σύνολο του κτιρίου για χρήση κατοικίας. Ο ενεργειακός επιθεωρητής καταγράφει τις παρεμβάσεις που θα συμπεριληφθούν στην αίτηση για το σύνολο της πολυκατοικίας (κοινόχρηστες και διαμερισμάτων) στο έντυπο πρότασης παρεμβάσεων,
συμπεριλαμβάνοντας τον συνδυασμό παρεμβάσεων της πρώτης από τις προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας που καταγράφονται στο Α’ ΠΕΑ, καθώς και τυχόν επιπλέον παρεμβάσεις εξοικονόμησης/αυτονόμησης.

Ο εκπρόσωπος της πολυκατοικίας καταχωρίζει ηλεκτρονικά στην αίτηση τα στοιχεία του ΠΕΑ, καθώς και τον συνδυασμό παρεμβάσεων και τα στοιχεία κόστους βάσει των προσφορών των προμηθευτών και αναδόχων των παρεμβάσεων κ.λπ. και επισυνάπτει ηλεκτρονικά το σχετικό έντυπο πρότασης παρεμβάσεων. Κατά την καταχώριση, το κόστος των παρεμβάσεων διαχωρίζεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας σε κόστος κοινόχρηστων και μη κοινόχρηστων παρεμβάσεων και αυτόματα παράγεται έντυπο επιμερισμού προϋπολογισμού πολυκατοικίας ανά διαμέρισμα. Η συμφωνία από τους επιμέρους ιδιοκτήτες διαμερισμάτων για οριστική υποβολή της αίτησης της πολυκατοικίας ισοδυναμεί με αποδοχή των στοιχείων του
εντύπου.

Ο επιμερισμός των κοινόχρηστων γίνεται βάσει των χιλιοστών συνιδιοκτησίας των διαμερισμάτων. Ανάλογα επιμερίζεται και το κόστος ενεργειακού επιθεωρητή/συμβούλου έργου/μελετητή/πιστοποίησης ανελκυστήρα. Με την οριστικοποίηση υποβολής της αίτησης, οι αιτούντες αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα ή/και του αιτήματος για χορήγηση δανείου, οι λόγοι της απόρριψης θα κοινοποιηθούν και στον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας. Μετά την ολοκλήρωση του πιστοληπτικού ελέγχου από το χρηματοπιστωτικό οργανισμό ενημερώνεται ο εκπρόσωπος της πολυκατοικίας μέσω του πληροφοριακού συστήματος για το σχετικό αποτέλεσμα.

Διαδικασία υποβολής αίτησης για πολυκατοικία τύπου Β

Μετά τη λήψη σχετικής απόφασης στη γενική συνέλευση της πολυκατοικίας και την έκδοση ΑΦΜ «διαχείρισης πολυκατοικίας» για τους κοινόχρηστους χώρους υποβάλλεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας που έχει οριστεί για τους σκοπούς της αίτησης μέσω της γενικής συνέλευσης η αίτηση πολυκατοικίας – τύπου Β «ως σύνολο κτιρίου» του εκπροσώπου της πολυκατοικίας στο https://exoikonomo2020.gov.gr καταχωρίζοντας όλα τα
ζητούμενα στοιχεία. Στη συνέχεια καταχωρίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ενώ πρέπει να ανοιχθεί και ένας αριθμός τραπεζικού λογαριασμού συνδεδεμένου με τον ΑΦΜ της πολυκατοικίας.

Ο ενεργειακός επιθεωρητής καταγράφει μόνον τις κοινόχρηστες παρεμβάσεις που θα συμπεριληφθούν στην αίτηση στο έντυπο πρότασης παρεμβάσεων, συμπεριλαμβάνοντας τον συνδυασμό παρεμβάσεων της πρώτης από τις προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας που καταγράφονται στο Α’ ΠΕΑ, καθώς και τυχόν επιπλέον παρεμβάσεις εξοικονόμησης/αυτονόμησης. Ο εκπρόσωπος της πολυκατοικίας καταχωρίζει ηλεκτρονικά στην αίτηση τα στοιχεία του ΠΕΑ, το πλήθος των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας και το συνολικό
ποσοστό των χιλιοστών των κατοικιών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, καθώς και τον συνδυασμό παρεμβάσεων και τα στοιχεία κόστους βάσει των προσφορών των προμηθευτών και αναδόχων των παρεμβάσεων κ.λπ. κι επισυνάπτει ηλεκτρονικά το έντυπο πρότασης παρεμβάσεων.

Το έντυπο υπογράφεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας, συνυπογράφεται και σφραγίζεται από τον ενεργειακό επιθεωρητή και υποβάλλεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος. Το κόστος των παρεμβάσεων καταχωρίζεται στο πληροφοριακό σύστημα κι αυτόματα παράγεται το έντυπο επιμερισμού κόστους βάσει παραστατικών δαπανών ανά
διαμέρισμα πολυκατοικίας, το περιεχόμενο του οποίου αποδέχεται το σύνολο των ιδιοκτητών.

Ο επιμερισμός του κόστους των κοινόχρηστων παρεμβάσεων γίνεται βάσει του ποσοστού ανά διαμέρισμα. Ο εκπρόσωπος καταχωρίζει ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του προγράμματος τα στοιχεία του Β’ ΠΕΑ και τα στοιχεία των υλοποιημένων παρεμβάσεων και επισυνάπτει το Εντυπο Καταγραφής Παρεμβάσεων – Ολοκλήρωση Εργου.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αίτηση

Από τον διαχειριστή – εκπρόσωπο της πολυκατοικίας πρέπει να υποβληθούν τα εξής δικαιολογητικά για πολυκατοικία τύπου Α και Β:
1. Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Συνιδιοκτητών Πολυκατοικίας (Απόφαση Γενικής Συνέλευσης) για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα με συγκεκριμένες παρεμβάσεις και ορισμός εκπροσώπου πολυκατοικίας (έντυπο παραρτήματος
ΙΙ) συνιδιοκτητών στις αιτούμενες παρεμβάσεις.
2. Οικοδομική άδεια ή/και άλλο αντίστοιχο – πρόσθετο νομιμοποιητικό έγγραφο (όπως, για παράδειγμα, υπαγωγή της δηλούμενης κατασκευής ή χρήσης σε νόμο τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών), από τα οποία να προκύπτει το σύνολο της υφιστάμενης επιφάνειας κύριας χρήσης (κατοικίας), βοηθητικών και κοινόχρηστων χώρων της πολυκατοικίας, όπως καταγράφεται στο ΠΕΑ (συνολική επιφάνεια). Στα πρόσθετα νομιμοποιητικά έγγραφα συμπεριλαμβάνονται και αυτά που τυχόν αφορούν κάθε διαμέρισμα χωριστά. Η διαφορά (m2) μεταξύ συνολικής επιφάνειας ΠΕΑ και συνολικής επιφάνειας κύριας χρήσης, βοηθητικών και κοινόχρηστων χώρων που αναγράφεται στα ανωτέρω νομιμοποιητικά έγγραφα δεν μπορεί να υπερβαίνει το γινόμενο του πλήθους των διαμερισμάτων επί 7 m2. Σχετική διασταύρωση ότι τα ανωτέρω στοιχεία (οικοδομική άδεια, άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο, ΠΕΑ) συνάδουν μεταξύ τους καθώς και με τις επιμέρους δηλώσεις Ε9 γίνεται κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών που προηγείται της τελικής εκταμίευσης.

3. Εάν η διεύθυνση που αναγράφεται στα δικαιολογητικά που προσκομίζονται δεν ταυτίζεται με τη σημερινή διεύθυνση του ακινήτου, απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση βεβαίωσης από το οικείο ΟΤΑ, από την οποία να προκύπτει η ταυτοποίηση του ακινήτου.
4. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ ΠΕΑ), συνοδευόμενο από έντυπο πρότασης παρεμβάσεων (έντυπο παραρτήματος ΙΙΙ), υπογεγραμμένο από τον αιτούντα και τον ενεργειακό επιθεωρητή, όπου συμπεριλαμβάνει τον συνδυασμό παρεμβάσεων της πρώτης (1ης) από τις προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας που καταγράφονται στο Α’ ΠΕΑ, καθώς και τυχόν επιπλέον παρεμβάσεις εξοικονόμησης – αυτονόμησης, όπως περιγράφονται στο
κεφάλαιο 3 που δεν συμπεριλαμβάνονται στις προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας του Α’ ΠΕΑ.

5. Ειδικά για τις πολυκατοικίες τύπου Β, φωτοαντίγραφο λογαριασμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κοινοχρήστων.

Δικαιολογητικά για το διαμέρισμα

Τα δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης διαμερίσματος ως μέρος αίτησης
σε πολυκατοικία τύπου Α (υποβάλλονται από κάθε ιδιοκτήτη διαμερίσματος)
είναι τα εξής:
1. Φωτοαντίγραφο λογαριασμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

2. Εάν ο αιτών δεν είχε εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας επί του ακινήτου και για πρώτη φορά αποκτήθηκε τέτοιο δικαίωμα μετά την 31/12/2019, υποβάλλονται επιπρόσθετα:
α) Ο τίτλος ιδιοκτησίας.
β) Το πιστοποιητικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή το πιστοποιητικό καταχώρισής του στα κτηματολογικά φύλλα του οικείου κτηματολογικού γραφείου.
γ) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 του αιτούντος, όπου δηλώνεται ότι το ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία είτε από τον ίδιο είτε από τρίτο πρόσωπο, δηλώνοντας επίσης το ονοματεπώνυμο και το ΑΦΜ του προσώπου αυτού. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προηγηθεί η καταχώριση – τροποποίηση των στοιχείων στο Ε9 και μετά να υποβληθεί αίτηση στο πρόγραμμα.

3. Σε περίπτωση που από τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης εισοδήματος του φορολογικού έτους 2019 δεν προκύπτει η χρήση κύριας κατοικίας (κενό διαμέρισμα, κενή μονοκατοικία), δύναται για την πιστοποίηση της κύριας χρήσης κατοικίας να χρησιμοποιηθούν τα αντίστοιχα στοιχεία ενός εκ των δύο προηγούμενων φορολογικών ετών και ο έλεγχος θα γίνεται βάσει των στοιχείων που τηρούνται από τη φορολογική Αρχή.

4. Εάν ο/η ενδιαφερόμενος/η για ένταξη στο Πρόγραμμα ή/και ο/η σύζυγος αυτού/ής είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού, υποβάλλονται επιπρόσθετα:
α) Πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας, το οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί, υπογραφεί και σφραγιστεί από την αρμόδια φορολογική Αρχή της κατοικίας του.
β) Φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2019, που έχει υποβληθεί στη χώρα φορολογικής κατοικίας. Τα ανωτέρω α’ και β’ δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλονται συνοδευόμενα από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα από αρμόδια Αρχή.

5. Εάν η κατοικία ενοικιάζεται – διατίθεται με βραχυχρόνια μίσθωση, προσκομίζεται από τον δυνητικά ωφελούμενο (πλήρη κύριο / επικαρπωτή) δήλωση συμμόρφωσης με τον κανονισμό De Minimis, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, σύμφωνα με το παράρτημα ΧΙ.

6. Σε περίπτωση που νομίμως προκύπτει η μη υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης, υποβάλλονται υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 καθώς και δικαιολογητικά, κατά περίπτωση, για τη διαπίστωση από τον δικαιούχο ότι πληρούνται τα κριτήρια του προγράμματος. Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος.

Οι κοινόχρηστες παρεμβάσεις που προβλέπονται

Οι παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και μείωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που επιδοτούνται είναι οι εξής:
α) εγκατάσταση συστήματος μεταβαλλόμενων στροφών (inverter),
β) εγκατάσταση διάταξης αντιστάθμισης της άεργου ισχύος της ηλεκτρικής εγκατάστασης και
γ) εγκατάσταση inverter με ενσωματωμένο σύστημα αντιστάθμισης της άεργου ισχύος. Η χρηματοδότηση για την ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενου ανελκυστήρα θα είναι επιλέξιμη μόνον όταν, μετά το πέρας των παρεμβάσεων, θα υπάρχουν εγκατεστημένα στον ανελκυστήρα είτε τα συστήματα (α) και (β) είτε το σύστημα (γ).

Επιπρόσθετα, δύναται να περιλαμβάνονται και παρεμβάσεις αναβάθμισης του επιπέδου ασφάλειας της εγκατάστασης του ανελκυστήρα, καθώς και βελτίωσης της λειτουργικότητάς της. Σημειώνεται ότι οι παρεμβάσεις αυτές είναι επιλέξιμες μόνον ως συμπληρωματικές των παρεμβάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση ανελκυστήρα και όχι ως αυτοτελείς.

Επίσης, είναι επιλέξιμη και η αντικατάσταση του υφιστάμενου ανελκυστήρα με νέο υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης. Στο πλαίσιο της ενεργειακής αναβάθμισης υφιστάμενου ανελκυστήρα ή αντικατάστασης του με νέο υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης, είναι επιλέξιμες και δαπάνες που αφορούν την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ). Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες που αφορούν την εσωτερική επένδυση του θαλάμου του
ανελκυστήρα.

Επιδοτούνται επίσης η αντικατάσταση όλων των φωτιστικών σημείων με λαμπτήρες LED και η αντικατάσταση του συστήματος χρονισμού φωτισμού, με έξυπνο σύστημα που περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα: αισθητήρες κίνησης, αισθητήρες ημέρας – νύχτας, σημείο ενεργοποίησης φωτισμού αναλόγως εισόδου – εξόδου.

Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο στο Google News του newsbreak. Ακολουθήστε το newsbreak σε Instagram, Facebook, Youtube, Viber και Twitter.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ NEWSBREAK

WEB TV

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ