Κυριακή 1/8/2021

Μπλόκαραν χιλιάδες μεταβιβάσεις «δασικών» ακινήτων

Σε σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες εξελίσσονται οι μεταβιβάσεις ακινήτων μετά την ανάρτηση των δασικών χαρτών.

  • Από τον Βασίλη Παπακωνσταντόπουλο

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, δεν επιτρέπεται να μεταβιβαστεί ακίνητο που έχει αποτυπωθεί στους χάρτες ως δασικό. Με δεδομένο ότι εκατοντάδες χιλιάδες εκτάσεις έχουν χαρακτηριστεί λανθασμένα δασικές, κάτι που παραδέχεται και το υπουργείο Περιβάλλοντος, ουσιαστικά η διαδικασία των μεταβιβάσεων έχει μπλοκαριστεί, προκαλώντας πονοκέφαλο στους πολίτες.

Κατά τη μεταβατική περίοδο της ανάρτησης των δασικών χαρτών είναι δυνατές οι μεταβιβάσεις των ιδιοκτησιών, αν αυτές δεν είναι δασικού χαρακτήρα. Εφόσον η έκταση χαρακτηρίζεται λανθασμένα δασική, για να γίνει η μεταβίβαση πρέπει πρώτα να περατωθεί η διαδικασία των αντιρρήσεων. Διαδικασία όμως που ακόμη δεν έχει αρχίσει, με συνέπεια να έχουν «παγώσει» χιλιάδες μεταβιβάσεις.

Αργεί η λύση

Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως σε εκτός σχεδίου περιοχές, στις οποίες η ανάρτηση των δασικών χαρτών «πρασίνισε» τεράστιες εκτάσεις. Η ηγεσία του ΥΠΕΝ υποσχέθηκε λύσεις με νομοθετικές πρωτοβουλίες, οι οποίες όμως δεν πρόκειται να παρουσιαστούν και να υλοποιηθούν προτού εκδοθεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις προσφυγές
δασολόγων και περιβαλλοντικών οργανώσεων κατά της υπουργικής απόφασης Χατζηδάκη.
Βάσει της υπουργικής απόφασης πραγματοποιήθηκαν εκ νέου η ανάρτηση και η κύρωση των δασικών χαρτών, με σκοπό να συμπεριληφθούν όλα όσα είχαν παραλειφθεί και προκαλούσαν προβλήματα, όπως ο αποχαρακτηρισμός εκτάσεων που μετά την ανάρτηση των δασικών χαρτών εμφανίζονταν ως δασικές, παρά το γεγονός ότι τις είχε διανείμει το κράτος για καλλιέργεια προ του 1975.

Με δεμένα χέρια

Σύμφωνα με μηχανικούς και συμβολαιογράφους, η διαδικασία εξέτασης των αντιρρήσεων είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα, με αποτέλεσμα χιλιάδες πολίτες να βρίσκονται με δεμένα χέρια,
αδυνατώντας να προχωρήσουν σε σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων για ακίνητα που βρίσκονται εντός του δασικού χάρτη. Αν αναλογιστεί κανείς ότι η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων κατά των δασικών χαρτών έχει παραταθεί ήδη κατά έξι μήνες (και δεν αποκλείεται να δοθεί και νέα παράταση), καταλαβαίνει πόσο μεγάλη μπορεί να γίνει η καθυστέρησης μιας δικαιοπραξίας.

Τα υπουργεία Περιβάλλοντος και Δικαιοσύνης έχουν αποστείλει δύο σχετικές εγκυκλίους στους συμβολαιογράφους, στα κτηματολογικά γραφεία και στα υποθηκοφυλακεία, προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες των μεταβιβάσεων μη δασικών
ακινήτων. Τους ζητούν, όμως, να μην εγγράφουν και να μη μετεγγράφουν πράξεις εάν δεν τηρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις, ξεκαθαρίζοντας ότι σε αντίθετη περίπτωση οι
μεταβιβάσεις είναι άκυρες.

Εγκύκλιο στην εγκύκλιο στέλνει το υπουργείο Δικαιοσύνης – Τι αναφέρουν

Η πρώτη απόπειρα να λυθεί ο γρίφος έγινε πριν από έναν μήνα, όταν το υπουργείο Δικαιοσύνης απέστειλε εγκύκλιο προς παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη μετεγγραφή ακινήτων μη δασικού χαρακτήρα. Η εγκύκλιος υπογράμμιζε ότι τα συμβόλαια πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση του δασαρχείου για τον χαρακτήρα της έκτασης και στην περίπτωση εξαιρέσεων από τον δασικό χάρτη από υπεύθυνη δήλωση και βεβαίωση
συμβολαιογράφου.

«Αναφέρεται διευκρινιστικά ότι αφενός μεν οι συμβολαιογράφοι υποχρεούνται σε περίπτωση σύνταξης πράξεων που αφορούν τις δασικές εν γένει εκτάσεις που περιλαμβάνονται στον κυρωμένο δασικό χάρτη να επισυνάπτουν πιστοποιητικό της αρμόδιας υπηρεσίας της οικείας διεύθυνσης δασών, με το οποίο βεβαιώνεται ο χαρακτήρας της έκτασης, για δε περιοχές που δεν περιλαμβάνονται στον δασικό χάρτη, επειδή δεν αποτελούν δασικές εν γένει εκτάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 3889/2010, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 επί του τοπογραφικού διαγράμματος που συνοδεύει τη σχετική πράξη του συμβολαιογράφου ή, αν δεν υφίσταται υποχρέωση εκπόνησης τοπογραφικού διαγράμματος, επί αποσπάσματος του δασικού χάρτη, όπου απεικονίζεται το ακίνητο στο οποίο αφορά η συμβολαιογραφική πράξη και όπου εμφαίνονται οι συντεταγμένες των κορυφών του ακινήτου, με την οποία δηλώνεται υπευθύνως από τον συντάκτη του ότι το συγκεκριμένο ακίνητο δεν εμπίπτει στις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και να μνημονεύουν το περιεχόμενό τους στη συντασσόμενη πράξη, αφετέρου δε οι υποθηκοφύλακες δεν δύνανται να εγγράφουν ή να μετεγγράφουν πράξεις στα οικεία υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία, αν δεν έχουν τηρηθεί οι εν λόγω υποχρεώσεις. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την πιστή τήρηση και την απαρέγκλιτη εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων προς εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων» επισημαινόταν στην εγκύκλιο του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Οι εξηγήσεις όμως δεν ξεκαθάρισαν το τοπίο κι έτσι το Υπουργείο Δικαιοσύνης επανήλθε την προηγούμενη εβδομάδα, διαβιβάζοντας προς όλες τις εμπλεκόμενες Αρχές, υπηρεσίες
και φορείς εγκύκλιο-οδηγία του γενικού γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του ΥΠΕΝ, για την ασφαλή και χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες μεταβίβαση ακινήτων στις
μη δασικές εκτάσεις, με βάση το περιεχόμενο των αναρτημένων δασικών χαρτών.

Ειδικότερα, στην εγκύκλιο (αριθμός πρωτοκόλλου ΥΠΕΝ/ ΔΔΕΥ/53819/1924/02-06-2021) διευκρινίζεται ότι «για τις δικαιοπραξίες και την ολοκλήρωση μεταβίβασης ή μετεγγραφής
ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές των δασικών χαρτών, οι οποίες προσδιορίζονται ως μη δασικές εν γένει εκτάσεις (ΑΑ ή ΠΑ) και δεν αποτελούν αναδασωτέες/δασωτέες εκτάσεις (ΑΝ) κατά τις κατηγορίες μορφής/κάλυψης της Υ.Α. 158576/1579/04.07.2017 (Β’ 2373) και ανεξαρτήτως του σταδίου του χάρτη (ανάρτηση, μερική κύρωση, ολική κύρωση),
δεν απαιτείται καμία βεβαίωση υπηρεσίας δασών ή άλλου αρμόδιου φορέα, παρά μόνον η αναγραφή επί του τοπογραφικού διαγράμματος ή επί αποσπάσματος του δασικού
χάρτη όπου απεικονίζεται το ακίνητο υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται από τον (συντάκτη) μηχανικό ότι η θέση του ακινήτου, όπως αυτή προσδιορίζεται
γεωχωρικά σε σχέση με το περιεχόμενο του αναρτημένου δασικού χάρτη, δεν εμπίπτει σε περιοχή που διέπεται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Στην ίδια δήλωση θα αναφέρεται και το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο δασικός χάρτης. Οι περιπτώσεις που σύμφωνα με το περιεχόμενο του αναρτημένου δασικού χάρτη δηλώνεται κατά τα ανωτέρω ότι ακίνητο (στο σύνολό του ή μέρος του) αποτελεί δασική εν γένει
έκταση χειρίζονται σύμφωνα με τις προβλέψεις των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας».

Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο στο Google News του newsbreak. Ακολουθήστε το newsbreak σε Instagram, Facebook, Youtube, Viber και Twitter.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ NEWSBREAK

WEB TV

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ