Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2023

Δασικά αυθαίρετα: Πώς να «σώσετε» τα ακίνητά σας, με… μόλις 250 ευρώ!

Δυνατότητα για «πάγωμα» προστίμων ή κατεδαφίσεων έχουν ιδιοκτήτες, σε περιοχές οι οποίες περιλαμβάνονται στους αναρτημένους ή κυρωμένους δασικούς χάρτες

Συντάκτης: Newsroom

Δημοσίευση:

Την αναστολή των κυρώσεων που έχουν ήδη επιβληθεί (πρόστιμα, κατεδαφίσεις) και την προστασία από νέες μέχρι να αποσαφηνιστεί ο τρόπος που θα αντιμετωπιστούν τα δασικά αυθαίρετα από την Πολιτεία μπορούν να εξασφαλίσουν δεκάδες χιλιάδες πολίτες.

 • Από τον
  Βασίλη Παπακωνσταντόπουλο

Η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα στην ιστοσελίδα του Κτηματολογίου άνοιξε την προηγούμενη εβδομάδα και οι ιδιοκτήτες δασικών αυθαιρέτων μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, καταβάλλοντας παράβολο ύψους 250 ευρώ. Δήλωση μπορεί να υποβληθεί για κατοικίες και κατασκευές που τις συνοδεύουν, οι οποίες βρίσκονται σε οικιστικές πυκνώσεις εντός περιοχών που περιλαμβάνονται σε αναρτημένους ή κυρωμένους δασικούς χάρτες.

Δικαίωμα έχουν και όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν υποβάλει αίτηση διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος του δασικού χάρτη, αντιρρήσεις, αίτηση ακυρώσεως ή οποιοδήποτε άλλο διοικητικό ή ένδικο βοήθημα με το οποίο αμφισβητούν ότι η ιδιοκτησία τους έχει δασικό χαρακτήρα.

Έρχεται και πρόστιμο

Σε μεταγενέστερο χρόνο θα έχουν την ευκαιρία να διατηρήσουν την κατοικία τους για 30 χρόνια πληρώνοντας πρόστιμο, κάτι που θα εξαρτηθεί από οικονομοτεχνικές μελέτες, οι οποίες θα καταγράφουν τη δόμηση εντός των εκτάσεων που περιλαμβάνονται στους δασικούς χάρτες και θα περιληφθούν σε Προεδρικό Διάταγμα.

Το πρόστιμο νομιμοποίησης θα υπολογίζεται με μαθηματικό τύπο, βάσει της αξίας, της παλαιότητας, της επιφάνειας και της κατηγορίας του ακινήτου, και θα αποδίδεται στο Πράσινο Ταμείο, προκειμένου να δημιουργηθεί «κουμπαράς» για περιβαλλοντικά έργα «δασικού ισοζυγίου», αναπλήρωσης των επιπτώσεων από την τακτοποίηση δασικών αυθαιρέτων.

Η υποβολή της αίτησης

Αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4685/2020 (οικιστικές πυκνώσεις) μπορεί να υποβάλει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον ή δικαίωμα. Οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται στην εφαρμογή με τους κωδικούς πρόσβασης του TAXISnet.

Για την υποβολή της αίτησης υπάρχουν πέντε βασικές προϋποθέσεις:

 1. Να συµπληρώσουν τα προσωπικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα µέσω της διαδικτυακής πλατφόρµας υποβολής αιτήσεων για την έναρξη της διαδικασίας υπαγωγής.
 2. Να συµπληρώσουν µέσω της διαδικτυακής πλατφόρµας τις γεωγραφικές συντεταγµένες (σε ΕΓΣΑ ’87) των κορυφών του πολυγώνου της έκτασης/του γεωτεµαχίου.
 3. Να συµπληρώσουν µέσω της διαδικτυακής πλατφόρµας τις γεωγραφικές συντεταγµένες (σε ΕΓΣΑ ’87) των κορυφών του πολυγώνου του κτιρίου (κατοικία ή/και συνοδεύουσα κατασκευή) που βρίσκεται εντός της έκτασης/του γεωτεµαχίου.
 4. Να καταβάλουν υποχρεωτικά e-παράβολο ύψους 250 ευρώ ανά αίτηση.
 5. Να συνυποβάλουν ηλεκτρονικώς τα απαραίτητα έγγραφα/στοιχεία.

Ποια πεδία πρέπει να συμπληρωθούν

Σύμφωνα με τον «Οδηγό Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4685/2020 (Οικιστικές Πυκνώσεις)», που ανάρτησε το Ελληνικό Κτηματολόγιο, πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρωθούν όλα τα απαιτούμενα πεδία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα αιτήσεων.

Μεταξύ αυτών:

 • τα Στοιχεία Προσώπου (Στοιχεία Φυσικού / Νομικού Προσώπου, Στοιχεία Επικοινωνίας) αλλά και τα Στοιχεία Πληρεξουσίων / Νόμιμων Αντιπροσώπων / Εκπροσώπων / Αντικλήτων της αίτησης του ενδιαφερομένου, εφόσον υφίστανται
 • τα Στοιχεία της Έκτασης για την οποία υποβάλλεται η αίτηση (τοποθεσία, συντεταγμένες)
 • την Επίκληση για τη θεμελίωση του Έννομου συμφέροντος, αλλά και την Επίκληση Δικαιώματος µέσω προγενέστερης, εφόσον υφίσταται, υποβολής αίτησης διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος του δασικού χάρτη ή αντίρρησης κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη, ή αίτησης ακύρωσης ή οποιουδήποτε άλλου διοικητικού ή ένδικου μέσου αμφισβήτησης του δασικού χαρακτήρα της ιδιοκτησίας
 • την Εγγραφή της Κατοικίας (είδος, κάλυψη, δομημένη επιφάνεια, ύψος, χρήση) και της τυχόν συνοδεύουσας κατασκευής
 • τα Συνυποβαλλόμενα Στοιχεία/Έγγραφα

Κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης µέσω της εφαρµογής παρέχεται η δυνατότητα επιλογής του νομού (νυν περιφερειακή ενότητα) και του ΟΤΑ, εντοπισµού της έκτασης ενδιαφέροντος (γεωτεµάχιο) και η οριοθέτησή της µέσω των εργαλείων της πλατφόρµας. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα µεταφόρτωσης αρχείου µορφής AutoCAD DXF έκδοσης 2000, µορφής ASCII και µορφής πολυγωνικού GML, προκειµένου να απεικονιστεί η έκταση (γεωτεµάχιο) στην πλατφόρµα.

Για την υποβολή της αίτησης καταβάλλεται ηλεκτρονικό παράβολο (e-Παράβολο) ύψους 250 ευρώ, µε κωδικό «2904 Υπαγωγή στις διατάξεις των οικιστικών πυκνώσεων», που εκδίδεται από την ΑΑΔΕ στον σύνδεσµο https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm. Το ηλεκτρονικό παράβολο καταβάλλεται ανά αίτηση. Επισημαίνεται δε ότι η µη καταβολή του ηλεκτρονικού παραβόλου καθιστά την αίτηση απαράδεκτη.

Μία αίτηση για κάθε έκταση! Ποια είναι τα υποχρεωτικά έγγραφα

Κάθε αίτηση υποβάλλεται για το σύνολο των κτιρίων / συνοδών κατασκευών που περιλαµβάνονται εντός συγκεκριµένης έκτασης / γεωτεµαχίου, για το οποίο ο ενδιαφερόµενος επικαλείται έννοµο συµφέρον. Για κάθε έκταση / γεωτεµάχιο υποβάλλεται µία αίτηση.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο ενδιαφερόµενος προτίθεται να προβεί σε αιτήσεις κτιρίων / συνοδών κατασκευών που περιλαµβάνονται σε διαφορετικές εκτάσεις / γεωτεµάχια, συµπληρώνει και υποβάλλει τόσες αιτήσεις όσες είναι και οι εκτάσεις / τα γεωτεµάχια.

Στην περίπτωση που δεν έχουν συµπληρωθεί τα προσωπικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας του ενδιαφεροµένου, οι γεωγραφικές συντεταγµένες (σε ΕΓΣΑ ’87), των κορυφών του πολυγώνου που περικλείει την έκταση (γεωτεµάχιο) και του κτιρίου ή των κτιρίων εντός αυτής, η υποβολή αίτησης δεν είναι επιτρεπτή.

Οι αιτήσεις αφορούν κατοικίες και κατασκευές που τις συνοδεύουν, οι οποίες βρίσκονται σε οικιστικές πυκνώσεις εντός περιοχών που περιλαµβάνονται σε αναρτηµένους ή κυρωµένους δασικούς χάρτες και βρίσκονται σε δάση και δασικές εκτάσεις. Η αίτηση, εκτός της καταχώρισης των στοιχείων φυσικού / νοµικού προσώπου και την τεκµηρίωση του έννοµου συµφέροντος, περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

 • Tον εντοπισµό και την οριοθέτηση της έκτασης ενδιαφέροντος (γεωτεµάχιο).
 • Tον εντοπισµό και την οριοθέτηση του περιγράµµατος των κτιρίων εντός της έκτασης ενδιαφέροντος (γεωτεµάχιο).
 • Tην περιγραφή των κατοικίας, την οποία αφορά το αίτηµα, και των τυχόν κατασκευών που τη συνοδεύουν, ως προς το είδος, την κάλυψη, τη δοµηµένη επιφάνεια, το ύψος και τη χρήση.

Υποχρεωτικά έγγραφα: 1) Υπεύθυνη δήλωση ενδιαφεροµένου ότι τα στοιχεία είναι αληθή, 2) Αποδεικτικό υποβολής e-Παραβόλου, 3) Εγγραφο για την απόδειξη έννοµου συµφέροντος, 4) Υπεύθυνη δήλωση µηχανικού και 5) Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας/διαβατηρίου.

Συµπληρωµατικά έγγραφα (π.χ. αποδεικτικό υποβολής αίτησης πρόδηλου σφάλµατος, κ.λπ.)

Βήμα – βήμα η διαδικασία για τη συμπλήρωση της αίτησης

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να εισέλθει στην εφαρμογή μέσα από την ιστοσελίδα www.ktimatologio.gr. Στο σημείο «e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» θα πρέπει να επιλέξει την ενότητα «Δασικοί Χάρτες», «Υποβολή Αιτήσεων Υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4685/2020» και εν συνεχεία «είσοδος». Η διαπίστευση των στοιχείων του χρήστη πραγματοποιείται με την καταχώριση των κωδικών εισόδου του στο TAXISnet (username, password).

Μετά την εισαγωγή των κωδικών TAXISnet ο χρήστης μεταβαίνει στην εφαρμογή υποβολής αιτήσεων και αρχικά καταχωρίζει τα Στοιχεία Προσώπου που απαιτούνται, μέσω του menu «Στοιχεία Προσώπου» και της επιλογής «Εισαγωγή-Μεταβολή Στοιχείων». Η πρώτη ενότητα αφορά τα Στοιχεία Προσώπου και είναι αναγκαίο να δηλώσει το είδος (ΦΥΣΙΚΟ ή ΝΟΜΙΚΟ) μέσω της επιλογής που παρέχεται από τη λίστα. Η δεύτερη ενότητα αφορά τα Στοιχεία Επικοινωνίας και είναι απαραίτητο να δηλώσει αν είναι κάτοικος εσωτερικού ή εξωτερικού

Τα στοιχεία καταχωρίζονται με ελληνικούς ή λατινικούς κεφαλαίους χαρακτήρες. Τα πεδία με το σύμβολο (*) είναι υποχρεωτικά. Στα πεδία όπου δεξιά υπάρχει βέλος πραγματοποιείται επιλογή στοιχείου από την αναπτυσσόμενη λίστα. Τα υπόλοιπα πεδία συμπληρώνονται από τον χρήστη σύμφωνα με τις προδιαγραφές καταχώρισης στοιχείων, οι οποίες εμφανίζονται στα αριστερά για κάθε πεδίο, με την εισαγωγή του κέρσορα στο πεδίο και εν συνεχεία την επιλογή του ερωτηματικού στα δεξιά του πεδίου. Η αποθήκευση των στοιχείων πραγματοποιείται κάνοντας κλικ στο κουμπί «Ενημέρωση» που εμφανίζεται στο τέλος.

Ο αιτών μπορεί να ελέγξει την ορθότητα της καταχώρισης των στοιχείων του στην εφαρμογή από το menu «Στοιχεία Προσώπου» → «Προβολή Στοιχείων». Σε περίπτωση που διαπιστώσει κάποιο λάθος ή επιθυμεί τη μεταβολή κάποιου στοιχείου, επιστρέφοντας στο μενού «Στοιχεία Προσώπου» → «Εισαγωγή – Μεταβολή Στοιχείων» μπορεί να προσθέσει ή να επεξεργαστεί τα προσωπικά του στοιχεία.

Μετά την καταχώριση και την αποθήκευση των «Στοιχείων Προσώπου» η διαδικασία υποβολής της αίτησης ξεκινά, ακολουθώντας το μενού «Αιτήσεις Οικιστικών Πυκνώσεων» → «Νέα Αίτηση Υπαγωγής» και επιλέγοντας τον νομό που σας ενδιαφέρει από την αναπτυσσόμενη λίστα στα δεξιά του σχετικού πεδίου.

Μετά την επιλογή του νομού, εμφανίζεται ο κατάλογος των ∆ημοτικών/Τοπικών Ενοτήτων του νομού και οι πληροφορίες προθεσμιών υποβολής αντιρρήσεων κατά του ∆ασικού Χάρτη, καθώς η υποβολή αίτησης υπαγωγής στο άρθρο 55 πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός της προθεσμίας αυτής.

Στη συνέχεια ο αιτών επιλέγει την Τοπική/∆ημοτική Ενότητα στην οποία εμπίπτει η έκταση ενδιαφέροντος και προχωρά στον εντοπισμό και στην οριοθέτησή της κάνοντας κλικ στο κουμπί «∆ασικός Χάρτης». Αυτόματα εισέρχεται στο περιβάλλον θέασης ∆ασικού Χάρτη και συγκεκριμένα στην ∆ημοτική/Τοπική Ενότητα του νομού που έχει ήδη επιλέξει.

Το μενού της εφαρμογής περιλαμβάνει: α) ∆υνατότητα εισαγωγής των ορίων της έκτασης (γεωτεμάχιο), με τη μεταφόρτωση ψηφιακού αρχείου σε μορφή AutoCad DXF 2000 (ASCII) ή αρχείο μορφής ASCII, β) δυνατότητα εισαγωγής του περιγράμματος των κτιρίων, με τη μεταφόρτωση ψηφιακού αρχείου στην ίδια μορφή, γ) δυνατότητα εντοπισμού περιοχής/έκτασης/τοποθεσίας δυνάμει του νομού/ΟΤΑ, του λεκτικού που περιλαμβάνει οδό ή τοπωνύμιο ή σημείο ενδιαφέροντος, των συντεταγμένων του σημείου ενδιαφέροντος σε ΕΓΣΑ ’87 ή WGS84, του ΚΑΕΚ του γεωτεμαχίου, δ) δυνατότητα θέασης του αναρτηθέντος ∆ασικού Χάρτη/Ιστορικού Ορθοφωτοχάρτη, ε) υπόμνημα του ∆ασικού Χάρτη και πρόσβαση στις Αποφάσεις Ανάρτησης, στ) εργαλειοθήκη εισαγωγής/επεξεργασίας πολυγώνου και περιήγησης στον Δασικό Χάρτη και ζ) δυνατότητα απόκρυψης/εμφάνισης της χρωματικής σκίασης.

Στο επάνω τμήμα της οθόνης εμφανίζεται η Παλέτα Εργαλείων Επεξεργασίας Πολυγώνου και Πλοήγησης στον Δασικό Χάρτη. Η αποτύπωση ενός πολυγώνου (έκταση/γεωτεμάχιο ή κτήριο) πραγματοποιείται με την αξιοποίηση των εργαλείων που υπάρχουν στο μενού της εφαρμογής. Η αποτύπωση του πολυγώνου του γεωτεµαχίου προηγείται των κτιρίων.

Ο χαρακτηρισμός ενός κατ’ ελάχιστον κτιρίου ως κατοικίας είναι υποχρεωτική ανά αίτηση. Για την ακύρωση ενός πολυγώνου επιλέγει κάποιος το πολύγωνο με τη χρήση του εργαλείου «Επιλογή σχήματος» και πατάει το εργαλείο «∆ιαγραφή επιλεγµένου σχήµατος». Εφόσον ολοκληρώσει την εισαγωγή των πολυγώνων που αναπαριστούν το γεωτεμάχιο και το κτίριο/-α, για να συνεχίσει στην υποβολή της αίτησης είναι αναγκαία η αποθήκευση των στοιχείων γεωμετρίας, κάνοντας κλικ στο κουμπί «Αποθήκευση».

Πατώντας το κουμπί «Επόµενο» η διαδικασία υποβολής προχωρά, ενώ πατώντας το κουμπί «Επιστροφή» έχει τη δυνατότητα να διορθώσει / αλλάξει προηγούμενη καταχώριση, προτού υποβάλει την αίτηση. Στο επόμενο βήμα της διαδικασίας ξεκινάει η περιγραφή της αίτησης με την εισαγωγή του τοπωνυμίου όπου εντοπίζεται το γεωτεμάχιο, εφόσον υπάρχει.

Στη συνέχεια είναι απαραίτητο να δηλώσει στη φόρμα θεμελίωσης έννομου συμφέροντος ότι είναι Κύριος / Νομέας / Κάτοχος. Εφόσον επικαλείται δικαίωμα, καταχωρίζει τον Αριθμό Πρωτοκόλλου, εφόσον έχει ήδη υποβάλει αίτηση διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος ή αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη, ή αίτηση ακυρώσεως ή οποιοδήποτε άλλο διοικητικό ή ένδικο βοήθημα, με το οποίο αμφισβητεί ότι η ιδιοκτησία του έχει δασικό χαρακτήρα ή εμπίπτει σε χορτολιβαδική έκταση.

Περιγραφή κατοικίας

Ακολουθεί η περιγραφή της κατοικίας που αφορά το αίτημα, με κωδικό αριθμό σύμφωνα με τη σειρά καταχώρισης που προηγήθηκε στο περιβάλλον θέασης, και των κατασκευών που τη συνοδεύουν, ως προς την κάλυψη, τη δομημένη επιφάνεια και το ύψος.

Συγκεκριμένα, ο αιτών δηλώνει το είδος του κτιρίου που καταχώρισε (κατοικία ή συνοδεύουσα κατασκευή), την κάλυψη (επιφάνεια του περιγράμματος του κτιρίου όπως προβάλλεται στο έδαφος) σε τ.μ., τη δομημένη επιφάνεια (το σύνολο της επιφάνειας του κτιρίου που έχει ανεγερθεί) σε τ.μ., το ύψος του κτιρίου σε μέτρα και τη χρήση του κτιρίου (κατοικία ή συνοδεύουσα κατασκευή). Η συνολική επιφάνεια της κάλυψης του κτιρίου ή των κτιρίων (επιφάνεια κατοικίας + επιφάνεια συνοδεύουσας κατασκευής) δεν πρέπει να υπερβαίνει την επιφάνεια της έκτασης (γεωτεµάχιο).

Υποβολή εγγράφων

Στη συνέχεια υποβάλλει σε ψηφιακή μορφή τα υποχρεωτικά έγγραφα που απαιτούνται ή άλλα συμπληρωματικά έγγραφα, ακολουθώντας τις αναλυτικές οδηγίες που περιλαμβάνονται στην εφαρμογή. Η συμπλήρωση της στήλης με ονομασία «Σύντομης Περιγραφή Αρχείου» δεν είναι υποχρεωτική.

Στο επόμενο βήμα της διαδικασίας εμφανίζεται η αναλυτική περιγραφή του συνόλου της αίτησης, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει καταχωρίσει ο ενδιαφερόμενος, ενώ δίνεται η δυνατότητα να μεταβεί σε οποιοδήποτε από τα προηγούμενα στάδια της αίτησης και να πραγματοποιήσει αλλαγές ή διορθώσεις.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της αίτησης είναι απαραίτητο να συμπληρώσει την ένδειξη της Υπεύθυνης Δήλωσης των υποβαλλόμενων στοιχείων. Εφόσον ελέγξει τα στοιχεία της αίτησης, μπορεί να προχωρήσει στην οριστική υποβολή της ή να διαγράψει εντελώς την αίτηση.

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο newsbreak.gr

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ NEWSBREAK

Ακολουθήστε μας στο Youtube!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δόλωμα… για τις «μαϊμού» αποδείξεις!

Κλιμακωτά, ανάλογα με την αξία της συναλλαγής, θα είναι τα «μπόνους» για όσους καταγγείλουν την παρανομία 

Καταδικασμένοι στη φτώχεια οι πλέον ευάλωτοι!

Ενώ από το 2019 και έπειτα, έστω με πολύ μικρά βήματα, μισθωτοί και συνταξιούχοι...

Η κυβέρνηση επανεξετάζει 1.047 φοροαπαλλαγές!

Φόρους που αγγίζουν τα 12,9 δισ. ευρώ γλίτωσαν το 2022 εκατομμύρια φορολογούμενοι και επιχειρήσεις....

Εξωδικαστικός: Εγκρίθηκαν μόνο 7 στις 100 αιτήσεις

Με ρυθμούς… χελώνας συνεχίζει να κινείται ο εξωδικαστικός μηχανισμός, καθώς μέχρι σήμερα έχουν ρυθμίσει...

Οι συνταξιούχοι δεν ανέχονται άλλο την κοροϊδία

Η κοροϊδία και οι παλινωδίες της κυβέρνησης σε σχέση με τους συνταξιούχους προκαλούν ολοένα...

Τράπεζες: Η μεγάλη κοροϊδία με τα επιτόκια

Πώς αποκομίζουν τεράστια κέρδη μετατρέποντας τις πάμφθηνες καταθέσεις σε πανάκριβα δάνεια

Η Λαγκάρντ κάλεσε τις κυβερνήσεις να αρχίσουν να αποσύρουν τα μέτρα στήριξης για την...

Η ισχυρή κυρία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας, που αμείβεται με πολλές χιλιάδες ευρώ, έβαλε στο στόχαστρό της τις αυξήσεις των μισθών!

Νέα «θηλιά» για τους δανειολήπτες – Η EKT αύξησε τα επιτόκια

Σε νέα αύξηση των επιτοκίων της κατά μισή μονάδα προχώρησε σήμερα η Ευρωπαική Κεντρική...

Παγκρήτια τράπεζα: «Απορροφά» την Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας

Την συμφωνία συγχώνευσης της με την Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας ανακοίνωσε η Παγκρήτια Τράπεζα,...

Στεγαστικά ή δάνεια μικρών επιχειρήσεων: Πώς θα κάνετε σωστά την αίτηση ώστε να λάβετε...

Τέθηκε σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα. Το μέτρο αφορά και δάνεια μικρών επιχειρήσεων. Τι πρέπει να κάνουν οι δανειολήπτες για να λάβουν την βεβαίωση, ποιοι λόγοι πρέπει να συντρέχουν

Σιγή ιχθύος για τους λανθασμένους επανυπολογισμούς των συντάξεων

Η κυβέρνηση ποιείται την νήσσαν για τις εκκρεμείς... διορθώσεις που δεν έγιναν ποτέ και έφεραν σε απόγνωση όλους όσοι περίμεναν να δουν στους λογαριασμούς τους παραπάνω λεφτά

Νέες αυξήσεις σε 400 προϊόντα τον Φεβρουάριο

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής, παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες...

Βραχνάς για τους μικρομεσαίους η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών

Βραχνάς για τους επιχειρηματίες είναι η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, όπως εκτιμά το Βιοτεχνικό...

Ενέργεια και πληθωρισμός πνίγουν την αγορά!

Δραστικά μέτρα μείωσης του ενεργειακού κόστους για τις ελληνικές επιχειρήσεις ζητά ο ΣΕΒ 

Σχολιαστε το αρθρο

Tο newsbreak.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το newsbreak.gr ουδεμία νομική ή άλλη ευθύνη φέρει.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

H πανσέληνος «βρυχάται» – Οι προβλέψεις της κορυφαίας αστρολόγου Λίτσας Πατέρα

Στις 5 Φεβρουαρίου πραγματοποιείται Πανσέληνος στον 16ο 40’ του...

Ισχυρός σεισμός 7,8 Ρίχτερ συγκλόνισε την Τουρκία: Δεκάδες νεκροί, αγνοούμενοι και παγιδευμένοι

Έπεσαν κτίρια και πολυκατοικίες - Ο τραγικός Ερντογάν έστειλε στους πολίτες τις... «καλύτερες ευχές» του!

Σείστηκε το Νευροκόπι από τις κραυγές της μάνας του αδικοχαμένου Ικάρου – Γαμπρός κηδεύτηκε ο Σμηναγός Τσιτλακίδης

Στην τελευταία κατοικία του ο Σμηναγός Ευστάθιος Τσιτλακίδης - Εικόνες από αρχαία τραγωδία στην κηδεία του

Σοκ! «Δεν προήλθε από ασφυξία ο θάνατος της Ίριδας!» – Τι κατέθεσε η Αγγελική Τσιόλα

Αλλάζει το τοπίο η νέα συμπληρωματική κατάθεση που κλήθηκε...

Γιώργος Φουρεράι: Δείτε για πρώτη φορά τον αδερφό της Ελένης Φουρέιρα

Η εγκυμονούσα αυτή την περίοδο Ελένη Φουρέιρα, γεννήθηκε στις...

Τηλεργασία τη Δευτέρα στο δημόσιο – Ισχυρή σύσταση για τον ιδιωτικό τομέα

Τηλεργασία θα ισχύσει αύριο, Δευτέρα στον δημόσιο τομέα, όπως...

Βγήκε στο Κολωνάκι με ρόμπα και γούνινες παντόφλες

Έχει τον τρόπο να κάνει «φασαρία» και να γίνεται...
spot_img

NEWSROOM