Δευτέρα 14/6/2021

«Τρέχει» η δεύτερη ευκαιρία για 5.000 ανέργους – Ποιες είναι οι προϋποθέσεις

Σε εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα «Δεύτερη επιχειρηματική ευκαιρία σε 5.000 ανέργους, πρώην αυτοαπασχολουμένους» για την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος για τα πρόσωπα αυτά θεσπίζεται επιχορήγηση εισφορών από τον ΟΑΕΔ για 12 μήνες, με τους δικαιούχους να δεσμεύονται ότι θα διατηρήσουν τις επιχειρήσεις για τρεις μήνες επιπλέον. Επίσης, χορηγείται ασφαλιστική ενημερότητα, υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις.

Δικαιούχοι είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ οι οποίοι πληρούν αθροιστικά τις εξής προϋποθέσεις:

  • Έχουν διακόψει την επιχειρηματική δραστηριότητα από την 1η Ιανουαρίου 2012 έως και τις 6 Αυγούστου 2018 και δεν έχουν μεταβιβάσει την επιχείρησή τους ή το μερίδιό τους σε επιχείρηση η οποία ανήκε ή ανήκει σε συζύγους ή πρόσωπα α’ ή β’ βαθμού συγγένειας.
  • Δεν έχουν ασκήσει οποιαδήποτε δραστηριότητα στο εξάμηνο από 7 Αυγούστου 2018 έως 6 Φεβρουαρίου 2019.
  • Έχουν καταβάλει στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας τη μηνιαία εισφορά των 10 ευρώ για τουλάχιστον ένα έτος, ανεξαρτήτως περιόδου.
  • Έχουν πραγματοποιήσει, από τις 7 Φεβρουαρίου 2019 και μετά, νέα έναρξη δραστηριότητας και έχει αξιολογηθεί το επιχειρηματικό τους σχέδιο από τον ΟΑΕΔ θετικά ή δεν έχουν πραγματοποιήσει έναρξη, με την προϋπόθεση ότι εντός διμήνου από την προέγκριση του σχεδίου θα προβούν σε αυτή.
  • Έχουν εξοφλήσει ή ρυθμίσει οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ ή οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές για τις οποίες δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
  • Η νέα επιχειρηματική δραστηριότητα να έχει τη μορφή ατομικής επιχείρησης, ομόρρυθμης εταιρίας (Ο.Ε.), ετερόρρυθμης εταιρίας (ΕΕ) με ομόρρυθμους εταίρους, εταιρίας περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας (ΙΚΕ) ή συνεταιρισμού εργαζομένων (άρθρο 24 του ν. 4430/2016).

Εξαιρούνται της δυνατότητας ένταξης, μεταξύ άλλων, οι εξής: Οι αυτοαπασχολούμενοι που ασφαλίζονταν στον ΟΓΑ και τα πρόσωπα που έχουν μεταβιβάσει την επιχείρηση ή το μερίδιό τους σε άλλη επιχείριση η οποία ανήκε ή ανήκει σε συζύγους ή πρόσωπα α’ ή β’ βαθμού συγγένειας.

Η διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα «Δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας» περιλαμβάνει τα πιο κάτω στάδια: α) Υποβολή σχετικού αιτήματος προς τον ΟΑΕΔ. β) Βεβαίωση ΕΦΚΑ ότι έχουν καταβληθεί εισφορές υπέρ Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας (άρθρο 44 του ν. 3986/2011) τουλάχιστον για ένα έτος, ανεξαρτήτως περιόδου. γ) Έναρξη δραστηριότητας η οποία πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί από τις 7 Φεβρουαρίου 2019 και μετά.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ NEWSBREAK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ