Κτηματολόγιο: Ηλεκτρονικά οι διορθώσεις σφαλμάτων

Τι πρέπει να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι για να αποκαταστήσουν τυπογραφικά λάθη ή αναγραμματισμούς σε ονόματα

Must Read

Τη δυνατότητα να υποβάλλουν ψηφιακά τις αιτήσεις διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων δίνει πλέον στους ενδιαφερομένους το Κτηματολόγιο. Η Κοινή Υπουργική Απόφαση που καθορίζει τα δικαιολογητικά και τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές και ιδιοκτήτες ακινήτων δημοσιεύθηκε πριν από λίγες ημέρες σε ΦΕΚ.

  • Του Βασίλη Παπακωνσταντόπουλου

Στόχος της διοίκησης του φορέα είναι να διορθώνονται άμεσα όλες εκείνες οι περιπτώσεις για τις οποίες προκύπτει εύκολα από άλλα δημόσια έγγραφα ότι είναι απλά τυπογραφικά σφάλματα ή αναγραμματισμοί στο όνομα των ενδιαφερομένων. Το πρόδηλο σφάλμα μπορεί να αφορά σε οποιοδήποτε στοιχείο της εγγραφής και ιδίως στον δικαιούχο, στο δικαίωμα, στον τίτλο κτήσης και στο ιδιοκτησιακό αντικείμενο.

Ειδικότερα, η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικό Κτηματολόγιο (ΦΕΚ 7471/Β/29-12-2023), η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τη διόρθωση πρόδηλων σφαλμάτων κατά τους ορισμούς του άρθρου 18 του ν. 2664/1998 και η εγγραφή τους στα τηρούμενα βιβλία στα κατά τόπους αρμόδια κτηματολογικά γραφεία και υποκαταστήματα του φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο διενεργείται από τους δικηγόρους, συμβολαιογράφους και δικαστικούς επιμελητές, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και από κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον για τη διόρθωση των κτηματολογικών εγγραφών κατά τις διατάξεις του ίδιου νόμου, και επιτυγχάνεται τεχνικά με τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων μπορεί να διενεργείται μόνο κατά τις εργάσιμες ημέρες και σύμφωνα με το ωράριο λειτουργίας των κτηματολογικών γραφείων και των υποκαταστημάτων. Κάθε χρήστης εισέρχεται στη δικτυακή εφαρμογή υποβολής αιτήσεων διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων με τους τρόπους που έχουν καθοριστεί ανά κατηγορία χρηστών (δικηγόρος, συμβολαιογράφος, δικαστικός επιμελητής, φυσικό/νομικό πρόσωπο) για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής πράξεων στα τηρούμενα κτηματολογικά βιβλία.

Μέσω της εφαρμογής ο αιτών δημιουργεί ψηφιακό φάκελο για τη «Διόρθωση Προδήλου Σφάλματος», όπου επιλέγει και συμπληρώνει σε ηλεκτρονική φόρμα συγκεκριμένα πεδία, που αφορούν:

1) τα ακίνητα που αφορά η αιτούμενη διόρθωση, κατά τον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ), αρμοδιότητας κτηματολογικού γραφείου ή υποκαταστήματος,

2) τα στοιχεία του προσώπου που αιτείται τη διόρθωση,

3) την υποκατηγορία διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος για την οποία υποβάλλεται η αίτηση,

4) την περιγραφή του προς διόρθωση σφάλματος,

5) την αιτούμενη διορθωτική ενέργεια,

6) τα στοιχεία των δημοσίων εγγράφων που τηρούνται στο αρχείο του κτηματολογικού γραφείου ή του υποκαταστήματος από τα οποία προκύπτει το σφάλμα και η αιτούμενη διόρθωση και

7) λοιπά συνυποβαλλόμενα έγγραφα/διαγράμματα που τεκμηριώνουν τη διόρθωση.

Τα παραπάνω στοιχεία του ψηφιακού φακέλου συμπληρώνονται αυτοματοποιημένα στην αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος για να υποβληθεί στο κτηματολογικό γραφείο, καθώς και στο αίτημα διόρθωσης με την ονομασία «Εγγραφο». Το αίτημα διόρθωσης περιλαμβάνει τα ανωτέρω στοιχεία και κατά περίπτωση υπογράφεται ως εξής:

α) όταν ο χρήστης αιτών είναι δικηγόρος, συμβολαιογράφος ή δικαστικός Επιμελητής, αυτός υπογράφει ψηφιακά και

β) όταν είναι φυσικό πρόσωπο, αυτό υπογράφει ψηφιακά ή βεβαιώνεται ψηφιακά η γνησιότητα υπογραφής.

Το ίδιο ισχύει και για το φυσικό πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση με την ιδιότητα νόμιμου εκπροσώπου νομικού προσώπου. Εάν η αίτηση υποβάλλεται από κοινού από περισσότερα του ενός φυσικά πρόσωπα, το αίτημα διόρθωσης υπογράφεται ψηφιακά ή βεβαιώνεται ψηφιακά η γνησιότητα υπογραφής μέσω gov.gr από όλους τους συνυπογράφοντες.

Ο έλεγχος

Μετά την ολοκλήρωση της δημιουργίας του ψηφιακού φακέλου, ο αιτών τον υποβάλλει και λαμβάνει μήνυμα από το κτηματολογικό γραφείο ή το υποκατάστημα για τον αριθμό και ημερομηνία πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτηση. Σε περίπτωση που δημιουργηθεί τεχνικό σφάλμα κατά τη ροή της ηλεκτρονικής υποβολής, ο χρήστης ενημερώνεται αυτόματα από το σύστημα ότι δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία και πρέπει να επαναλάβει τη διαδικασία υποβολής.

Κατά την ηλεκτρονική υποβολή ελέγχονται τα στοιχεία του ψηφιακού φακέλου, για να είναι συμβατά με το Σύστημα Πληροφορικής του Εθνικού Κτηματολογίου, καθώς και η συμβατότητα των συνυποβαλλόμενων εγγράφων με τις προδιαγραφές. Μετά την παραλαβή της αίτησης, διενεργείται ο προβλεπόμενος έλεγχος για την αποδοχή ή την απόρριψή της κατά το άρθρο 18 του ν. 2664/1998. Σε περίπτωση έκδοσης απόφασης επί της αιτούμενης διόρθωσης, αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα στο χρήστη και αναρτάται η απόφαση του προϊσταμένου στα συνυποβαλλόμενα της αίτησης. Για κάθε βήμα της διαδικασίας επεξεργασίας και καταχώρισης ενημερώνεται ο ψηφιακός φάκελος με το κατάλληλο στάδιο.

Για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων ο φορέας αναμένεται να συντάξει και να αναρτήσει τις επόμενες ημέρες στην ιστοσελίδα του Κτηματολογίου το «Εγχειρίδιο Λειτουργίας της Εφαρμογής για την Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων Διόρθωσης Προδήλου Σφάλματος».

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες εκκρεμότητες στις μετεγγραφές ακινήτων, λόγω των μεγάλων καθυστερήσεων στην καταχώριση πράξεων, προκαλώντας ανασφάλεια δικαίου. Ενα από τα εργαλεία για την αποσυμφόρηση των κτηματολογικών γραφείων είναι η απλοποίηση της έννοιας του πρόδηλου σφάλματος.

Δωρεάν οι αιτήσεις! Ποιες περιπτώσεις αφορούν

Η αίτηση προδήλου είναι δωρεάν και ενδείκνυται για τις εξής περιπτώσεις:

  • Ως προς το πρόσωπο του δικαιούχου: Λανθασμένα στοιχεία ονοματεπώνυμου, αριθμού αστυνομικής ταυτότητας, πατρώνυμου, μητρώνυμου, ημερομηνίας γέννησης κ.λπ.
  • Ως προς το δικαίωμα: Λανθασμένα στοιχεία για το είδος του καταχωρηθέντος δικαιώματος (π.χ. πλήρης ή ψιλή κυριότητα, επικαρπία κ.λπ.) ή/και της αιτίας κτήσης (π.χ. δωρεά, γονική παροχή κ.λπ.)
  • Ως προς τον τίτλο κτήσης: Λανθασμένα στοιχεία συμβολαιογραφικού εγγράφου, δικαστικής απόφασης, διοικητικής πράξης κ.λπ. (π.χ. αριθμός εγγράφου, στοιχεία εκδότη/εκδούσας Αρχής κ.λπ.) λανθασμένα στοιχεία μετεγγραφής/εγγραφής τίτλου κτήσης (π.χ. υποθηκοφυλακείο, τόμος, αριθμός, ημερομηνία κ.λπ.).

Με τη διαδικασία του πρόδηλου σφάλματος αντιμετωπίζονται, επίσης, οι εξής περιπτώσεις:

α) όταν το ακίνητο ανήκει σε περισσότερους συγκυρίους που έχουν κοινό έγγραφο τίτλο κτήσης, εφόσον ορισμένοι εξ αυτών καταχωρίστηκαν στις αρχικές εγγραφές με τον εν λόγω τίτλο,

β) όταν το ακίνητο περιλαμβάνεται σε κοινό τίτλο κτήσης με άλλα ακίνητα της ίδιας κτηματογραφημένης περιοχής, τα οποία έχουν καταχωριστεί ως γνωστού ιδιοκτήτη,

γ) όταν η μη καταχώριση ενός δικαιώματος στα κτηματολογικά βιβλία οφείλεται σε σφάλμα ή παραδρομή κατά τη μεταφορά των κτηματολογικών στοιχείων από τους τελικούς πίνακες της κτηματογράφησης,

δ) όταν πρόκειται για διηρημένη ιδιοκτησία, είτε αυτή έχει εγγραφεί σε αυτοτελές κτηματολογικό φύλλο με την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη» ή περιλαμβάνεται σε μία συνολική εγγραφή «αγνώστου ιδιοκτήτη» είτε δεν απεικονίζεται στις κτηματολογικές εγγραφές, και

ε) όταν το ακίνητο έχει αποκτηθεί με παραχωρητήριο του Ελληνικού Δημοσίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου.

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις.

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο κανάλι μας στο YouTube για να είστε πάντα ενημερωμένοι.

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο κανάλι μας στο Viber για να είστε πάντα ενημερωμένοι.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο newsbreak.gr

Tο newsbreak.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το newsbreak.gr ουδεμία νομική ή άλλη ευθύνη φέρει.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

εισάγετε το σχόλιό σας!
Πληκτρολογήστε το όνομα σας

Περισσότερα Βίντεο

Latest News

Διαβάζονται τώρα

More Articles Like This