«Ανακαινίζω – Νοικιάζω»: Τα μυστικά για μία επιτυχημένη αίτηση!

Το πρόγραμμα αφορά 12.5000 κλειστά ακίνητα. Ποιοι μπορούν να υπαχθούν. Οι επιλέξιμες δαπάνες για εργασίες, υλικά, άδειες. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων

Must Read

Την επιδότηση για ανακαινίσεις και επισκευές σε περίπου 12.500 κενές κατοικίες, με σκοπό να διατεθούν στη συνέχεια για μακροχρόνιες μισθώσεις, επιδοτεί το πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω», που είναι από χθες ανοιχτό για την υποβολή αιτήσεων.

Το ανώτερο ποσό της επιδότησης θα ανέρχεται σε 4.000 ευρώ, με δυνατότητα προκαταβολής του 50%. Μάλιστα, πρώτη φορά οι επιδοτούμενες δαπάνες αφορούν λειτουργικές επισκευές και εργασίες ανακαίνισης. Μετά την ολοκλήρωση της ανακαίνισης το ακίνητο υποχρεωτικά πρέπει να εκμισθωθεί για τρία τουλάχιστον χρόνια σε ιδιώτη. Στο πρόγραμμα μπορούν να υπαχθούν φυσικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες ή επικαρπωτές ακινήτων με χρήση κατοικίας, για ένα ακίνητό με χρήση κατοικίας, εφόσον πληρούνται οι παρακάτω πέντε προϋποθέσεις:

α) Οι δικαιούχοι διαθέτουν την πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία του ακινήτου σε ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 50%

β) Το ακίνητο (διαμέρισμα ή μονοκατοικία) έχει έκταση κύριων χώρων έως 100 τ.μ. και βρίσκεται σε οικιστική περιοχή (δηλαδή εντός γενικού πολεοδομικού σχεδίου ή εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ή εντός ορίων οικισμού ή εντός ζώνης οικισμού όπου υφίστανται ειδικοί όροι δόμησης)

γ) Οι δικαιούχοι έχουν ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημα που δεν υπερβαίνει τα 40.000 ευρώ και διαθέτουν ακίνητη περιουσία της οποίας η συνολική αξία δεν υπερβαίνει το ποσό των 300.000 ευρώ. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα των συζύγων ή των μερών συμφώνου συμβίωσης και των προστατευόμενων τέκνων

δ) Το ακίνητο δεν έχει δηλωθεί ως πρώτη κατοικία, δεν έχει δηλωθεί ως μισθωμένο και δηλώνεται ως κενό στο έντυπο Ε2 που συνοδεύει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των τριών τελευταίων ετών

ε) Οι δικαιούχοι δεν έχουν λάβει επιδότηση για πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας ή ανακαίνισης σε ακίνητο ιδιοκτησίας τους τα τελευταία πέντε έτη και δεν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα επιδοτούμενης ενεργειακής εξοικονόμησης για οποιοδήποτε ακίνητό τους, δηλαδή από 1/1/2019 και εφεξής.

Ενδεικτικά, στις δαπάνες μπορούν να περιληφθούν οι εργασίες για ανακαίνιση μπάνιου, κουζίνας, αντικατάσταση πόρτας εισόδου και εσωτερικών θυρών, αντικατάσταση δαπέδων, αντικατάσταση ή επισκευή ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, δομικών στοιχείων, επιχρισμάτων, πλακιδίων, χρωματισμών και λοιπές αντίστοιχες εργασίες. Επίσης, προβλέπονται οι δαπάνες για αγορά των αναγκαίων υλικών, δαπάνες για τυχόν απαιτούμενες ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ για τις εργασίες και δαπάνες μηχανικού για τυχόν εκδόσεις αδειών, εγκρίσεων ή εκπόνησης μελετών. Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας του προγράμματος στην ψηφιακή πύλη https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/epidoteseis-politon/anakainizo-noikiazo. Τα περισσότερα πεδία της αίτησης είναι προσυμπληρωμένα μέσω διαλειτουργικότητας από τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων των φορέων του δημόσιου τομέα. Ο δικαιούχος επιλέγει ή συμπληρώνει όλα τα υπόλοιπα κενά πεδία.

Στην πλατφόρμα οι δικαιούχοι ακολουθούν τα παρακάτω βήματα:

– Συμπληρώνουν τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet

– Επιλέγουν από τα εμφανιζόμενα ακίνητά τους εκείνο που επιθυμούν να ανακαινίσουν και στη συνέχεια να εκμισθώσουν

– Εάν για το ίδιο επιλεγέν ακίνητο υπάρχουν και άλλοι ιδιοκτήτες/επικαρπωτές, συμπληρώνουν και τους υπόλοιπους σχετικούς Αριθμούς Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ)

– Συμπληρώνουν την αίτηση σύμφωνα με τις οδηγίες της πλατφόρμας και ολοκληρώνουν την υποβολή της αίτησης συνυποβάλλοντας τις απαραίτητες υπεύθυνες δηλώσεις και εξουσιοδοτήσεις που προβλέπονται από τη σχετική ΚΥΑ για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα

Πότε οι δικαιούχοι υποχρεώνονται να επιστρέψουν την επιδότηση στο κράτος

Εάν δεν υποβληθεί η δήλωση και δεν καταχωρισθούν τα απαιτούμενα στοιχεία στην ειδική εφαρμογή εντός εννιά μηνών από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής στο πρόγραμμα, η τελευταία ανακαλείται και το ποσό της προκαταβολής αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν. Δυνατότητα παράτασης των εννιά μηνών δεν είναι δυνατή.

Αναλυτικότερα:

Α) Ειδικά ως προς το κριτήριο της διάρκειας εκμίσθωσης του ακινήτου, η ΔΥΠΑ διενεργεί ελέγχους σε τακτά χρονικά διαστήματα

Β) Εάν δεν ενοικιάσετε καθόλου το ακίνητό σας, τότε οφείλετε να επιστρέψετε την προκαταβολή της επιδότησης που έχετε λάβει και απεντάσσεστε από το πρόγραμμα

Γ) Εάν το μισθωτήριο συμφωνητικό λήξει πρόωρα, σας δίνεται η δυνατότητα να ενοικιάσετε εκ νέου το ακίνητό σας για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα, ώστε συνολικά ο χρόνος ενοικίασης του ακινήτου να είναι τα τρία έτη. Η νέα εκμίσθωση και η ανάρτηση των στοιχείων της πρέπει να ολοκληρωθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών από τη διακοπή. Το δικαίωμα εκ νέου ενοικίασης του ανακαινισμένου ακινήτου παρέχεται έως δύο φορές

Δ) Στην περίπτωση που, παρά τις προσπάθειές σας, δεν καταφέρετε να ενοικιάσετε το ακίνητό σας για (συνολικά) τρία έτη, τότε από τη συνολική επιδότηση αφαιρείται ποσό αντίστοιχο με το διάστημα που υπολείπεται της τριετίας. Το ποσό αυτό ισούται με το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού των μηνών που αντιστοιχούν στο εναπομείναν χρονικό διάστημα υποχρέωσης εκμίσθωσης επί της μηνιαίας αναλογίας της συνολικής επιδότησης, η οποία προκύπτει από το πηλίκο του συνόλου του ποσού της επιδότησης διά της συνολικής διάρκειας υποχρέωσης εκμίσθωσης (36 μήνες).

Για παράδειγμα, έστω ότι η ενοικίαση διήρκησε τελικά συνολικά δύο έτη και τρεις μήνες (27 μήνες), και είχατε λάβει έγκριση για συνολική επιδότηση 4.000 ευρώ. Το ακίνητο δεν μπορεί να εκμισθωθεί σε νομικά πρόσωπα, ενώ δεν είναι δυνατή ούτε η υπεκμίσθωσή του ούτε η παραχώρηση της χρήσης του. Στο μισθωτήριο συμφωνητικό πρέπει να περιλαμβάνεται ρητά ο όρος απαγόρευσης υπεκμίσθωσης και παραχώρησης χρήσης, και αυτό να δηλώνεται υποχρεωτικώς στο Πληροφοριακό Σύστημα Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας της ΑΑΔΕ, με την επιλογή του σχετικού πεδίου.

Διαβάστε ακόμα:

«Ανακαινίζω – Ενοικιάζω»: Μπάζει νερά από παντού! 

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις.

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο κανάλι μας στο YouTube για να είστε πάντα ενημερωμένοι.

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο κανάλι μας στο Viber για να είστε πάντα ενημερωμένοι.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο newsbreak.gr

Tο newsbreak.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το newsbreak.gr ουδεμία νομική ή άλλη ευθύνη φέρει.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

εισάγετε το σχόλιό σας!
Πληκτρολογήστε το όνομα σας

Περισσότερα Βίντεο

Latest News

Διαβάζονται τώρα

More Articles Like This