8-7-2020

Έτσι θα «πρασινίσουν» την Βουλή – Που θα γίνουν ενεργειακές παρεμβάσεις

Η πρόθεση για την υλοποίηση ενεργειακών παρεμβάσεων αναβάθμισης του κτηρίου της Βουλής, από πλευράς των υπηρεσιών και της διοίκησης της Βουλής, άρχισε να διατυπώνεται περίπου το 2010, έχοντας ως σημείο αφετηρίας τη συνεργασία με το ΚΑΠΕ (Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) για την διατύπωση των πρώτων προτάσεων (10/2010 το ΚΑΠΕ εκπόνησε και παρέδωσε μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης του Μεγάρου της ΒτΕ).

Στη συνέχεια η διαδικασία ανάθεσης των πρώτων μελετών «Προμελέτης Σκοπιμότητας- Εκπόνηση Ενεργειακής Έκθεσης», πραγματοποιήθηκε στις αρχές του 2013, και ακολούθησαν σταδιακά το επόμενο χρονικό διάστημα, η εκπόνηση των απαραίτητων μελετών (μελέτης εφαρμογής – υποστηρικτικών μελετών και σύνταξης τευχών δημοπράτησης του έργου “Ενεργειακή Αναβάθμιση του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων”). Τον Ιανουάριο του 2015 το έργο παίρνει προένταξη από την Διαχειριστική Αρχή (ΔΑ) του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΥΜΕΠΕΡΑΑ), ως εμπροσθοβαρές έργο με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για τη δημοπράτησή του. Δεν προχώρησε η προένταξη του έργου και στη συνέχεια το 2018 εντάχθηκε οριστικά στο ΕΠ (ΥΜΕΠΕΡΑΑ).

Τέλος την διετία 2018-2019 έγινε επικαιροποίηση των μελετών και των τευχών δημοπράτησης και το έργο δημοπρατήθηκε στις 15/11/2019, αφού προηγήθηκε τον 11ο του 2019, τροποποίηση του κανονισμού της ΒτΕ η οποία αφορούσε την δημοπράτηση δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με τον Ν. 4412 .

Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 15/11/2019 με διακήρυξη (19PROC005856542) ανοικτής διαδικασίας μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου (ΕΣΗΔΗΣ).

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ο συνολικός π/υ του έργου ανέρχεται σε 2.794.020,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) ενώ ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 12η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:59:59.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων.Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε επτακόσιες τριάντα (730) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Xαρακτηριστικά του έργου

Αντικείμενο του έργου είναι η εφαρμογή των μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας στο πλαίσιο του προγράμματος της ενεργειακής αναβάθμισης του κτηρίου του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως μνημείο. Το συνολικό εμβαδόν του κτηρίου είναι 27.023 τ.μ ενώ οι θερμαινόμενοι/ψυχόμενοι χώροι στους οποίους επικεντρώνονται οι παρεμβάσεις – εργασίες είναι 24.943τ.μ.

  1. Η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου της Βουλής των Ελλήνων, κατά τουλάχιστον μια ενεργειακή κατηγορία ή μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά τουλάχιστον 30%, με ταυτόχρονη μείωση και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα CO2 ετησίως, της τάξεως του 39%.
  2. Η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης (θέρμανση/ ψύξη) με τη δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος εργασίας στους εργαζόμενους και τους επισκέπτες στο κτήριο.
  3. Η αυτονομία του κλιματισμού στους γραφειακούς χώρους.

Οι παρεμβάσεις αφορούν σε:

1. Αποξηλώσεις:

Α. κλιματιστικών μονάδων (FCU) και (split units) σε διάφορους χώρους του κτηρίου

Β. των σωληνώσεων των δικτύων ζεστού και κρύου νερού καθώς και απορροής συμπυκνωμάτων.

2. Εγκατάσταση δύο συστημάτων για τον κλιματισμό του κτηρίου:

Α. Το πρώτο σύστημα θα αποτελείται από: κεντρική παραγωγή ψυχρού και θερμού νερού, η οποία θα πραγματοποιείται μέσω υδρόψυκτων ψυκτών και τους υφιστάμενους λέβητες με καυστήρες φυσικού αερίου.

Θα εγκατασταθούν: 1. Ένας ψύκτης με τον αντίστοιχο πύργο ψύξης. 2. Νέο δίκτυο σωληνώσεων θερμού- ψυχρού νερού με τις αντίστοιχες αντλίες- collecter. 3. Ογδόντα πέντε (85) τοπικές κλιματιστικές μονάδες νερού-αέρα (FCU) στους διαδρόμους. 4. Δυο νέες ΚΚΜ (Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες), στο δώμα του κτηρίου, για τις αίθουσες του Κοινοβουλίου και της Γερουσίας. 5.Τρεις ΚΚΜ προς αντικατάσταση των υφισταμένων του εστιατορίου, του μαγειρείου και της Αίθουσας Ελ. Βενιζέλου.

Β. Το δεύτερο σύστημα θα αποτελείται από: 1. δεκαοκτώ κεντρικές μονάδες αντλίες θερμότητας μεταβλητού ψυκτικού μέσου (τύπου VRF) 2. τριακόσιες εξήντα τέσσερις εσωτερικές μονάδες που τοποθετούνται στις θέσεις των υφιστάμενων τοπικών κλιματιστικών μονάδων (FCU & SPLIT). 3. ενώ τα δίκτυα του ψυκτικού μέσου οδεύουν κατά κανόνα στις υφιστάμενες οδεύσεις των δικτύων νερού που τροφοδοτούσαν τις τοπικές κλιματιστικές μονάδες (FCU).

Θα εγκατασταθεί: 1. μια μονάδα τύπου Packaged Rooftop για την αίθουσα του Υπουργικού Συμβουλίου. 2. Ενώ οι παραμένουσες ΚΚΜ θα συντηρηθούν και θα αναβαθμισθούν.

Επίσης θα εγκατασταθεί ένα Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης του Κτηρίου (BMS), το οποίο θα ελέγχει όλα τα ανωτέρω συστήματα κλιματισμού.

3.Εξωτερικές παρεμβάσεις

Θα αντικατασταθούν: 1. εκατό ενενήντα ένα κουφώματα εξωτερικών όψεων και 2. Στο δώμα θα γίνει προσθήκη εξωτερικής θερμομόνωσης.

Δείτε επίσης: «Στον αέρα» η ψήφος των αποδήμων!

ΣΧΟΛΙΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Γιώργος Χαρβαλιάς
Γιώργος Χαρβαλιάς
Απόστολος Κρητικόπουλος
Απόστολος Κρητικόπουλος

ΔΗΜΟΦΙΛΗ