Ποιοι δεν πρόκειται να πληρώσουν φέτος τέλος επιτηδεύματος 

Περίπου 900.000 επιχειρήσεις και επαγγελματίες θα γλιτώσουν 650 με 1.000 ευρώ αν αύξησαν το 2022 το προσωπικό τους 

Must Read

Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος θα έχουν φέτος όσες επιχειρήσεις αύξησαν το προσωπικό τους το έτος 2022. Αυτό προβλέπει διάταξη που έχει ψηφίσει η Βουλή και ενεργοποιείται φέτος, με την οποία δυνητικά περίπου 900.000 επιχειρήσεις και επαγγελματίες μπορούν να γλιτώσουν από το τέλος των 650-1.000 ευρώ εφόσον προχωρήσουν στην αύξηση των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης.

Συγκεκριμένα, η απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος παρέχεται σε επιτηδευματίες και μικρές επιχειρήσεις εφόσον τα ακαθάριστα έσοδά τους δεν υπερβαίνουν τα 2.000.000 ευρώ ετησίως και αν αυξάνουν τον μέσο ετήσιο αριθμό εργαζομένων πλήρους απασχόλησης κατ’ ελάχιστο για 3/12 σε ετήσια βάση. Αξίζει να σημειωθεί πως η απαλλαγή από το τέλος αφορά το έτος που συντελείται η αύξηση της απασχόλησης. Σε περίπτωση που μια επιχείρηση προχωρήσει την 1η Οκτωβρίου 2022 στην πρόσληψη ενός εργαζομένου με καθεστώς πλήρους απασχόλησης για διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2022, τότε για τη χρήση του 2022 η επιχείρηση θα απαλλαγεί από το τέλος επιτηδεύματος των 1.000 ευρώ. Οι μικρές επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα μπορούν κάθε χρόνο να απαλλάσσονται από την πληρωμή του όταν αυξάνουν τον μέσο ετήσιο αριθμό των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης τουλάχιστον για ένα τρίμηνο κάθε έτους. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, οι ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και η ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος απαλλάσσονται από το τέλος επιτηδεύματος εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών.

Μειωμένο φόρο κατά 50% θα πληρώσουν οι νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι δεν έχουν κλείσει τριετία από την έναρξη της δραστηριότητας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα εισοδήματά τους να μην ξεπερνούν τα 10.000 ευρώ. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, αυτοαπασχολούμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις φορολογούνται με συντελεστή 4,5% κατά τα τρία πρώτα χρόνια λειτουργίας της δραστηριότητάς τους. Βέβαια, στην περίπτωση που τα εισοδήματα είναι μεγαλύτερα των 10.000 ευρώ, η έκπτωση χάνεται και φορολογούνται με συντελεστή 9% για εισοδήματα έως 10.000 ευρώ. Πάντως, και όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Φορολογικής Διοίκησης, το μεγαλύτερο ποσοστό αυτοαπασχολουμένων και επαγγελματιών δηλώνει εισοδήματα έως 10.000 ευρώ, κάτι που αυτομάτως οδηγεί και στη μείωση του φορολογικού συντελεστή για αυτούς που τη δικαιούνται. Ήδη έχει ζητηθεί από το ΙΟΒΕ η εκπόνηση σχετικής μελέτης η οποία θα έπρεπε να έχει παραδοθεί έως τα τέλη Δεκεμβρίου 2022, αλλά, όπως φαίνεται, δεν έχει ολοκληρωθεί. Η μελέτη θα πρέπει να περιλαμβάνει:

– Περιγραφική ανάλυση του θεσμού των αυτοαπασχολουμένων στην ελληνική οικονομία (μερίδιο εργατικού δυναμικού, μερίδιο εσόδων από φορολογία εισοδήματος, μεταχείριση σε σχέση με μισθωτή απασχόληση αναφορικά με φορολογία, ασφαλιστικές εισφορές και παροχές συστήματος κοινωνικής ασφάλισης)

– Ανάλυση της δομής, των συντελεστών και των εσόδων από φόρους σε αυτοαπασχολουμένους (όπως τέλος επιτηδεύματος, φόρος εισοδήματος, προκαταβολή φόρου, διάφορες φοροαπαλλαγές) στην Ελλάδα

– Ανάδειξη διεθνών πρακτικών στη φορολογία αυτοαπασχολουμένων, συμπεριλαμβανομένων χωρών με ομοιότητες με την Ελλάδα ως προς το μέγεθος ή/και τη διάρθρωση της οικονομικής δραστηριότητας

– Προτάσεις για αναμόρφωση του πλαισίου φορολόγησης των αυτοαπασχολουμένων στην Ελλάδα με στόχο τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης – εκτίμηση αναμενόμενων εσόδων από ενδεικτικά σενάρια μέτρων, π.χ. κίνητρα για ηλεκτρονικές πληρωμές, αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος

Ποιοι εξαιρούνται, οι περιοχές, οι προϋποθέσεις και τα επαγγέλματα

Στη λίστα των επιχειρήσεων και επαγγελματιών που εξαιρούνται από το τέλος επιτηδεύματος περιλαμβάνονται:

 • Οι εμπορικές επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά κάτω από 100 κατοίκους, εκτός εάν πρόκειται για τουριστικούς τόπους
 • Οι ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και η ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών
 • Τα πρόσωπα που ασκούν ατομική εμπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 80%
 • Οι επιτηδευματίες με ατομικές επιχειρήσεις, εφόσον υπολείπονται τρία έτη από το έτος της συνταξιοδότησής του. Ως έτος συνταξιοδότησης νοείται για τη φορολογική νομοθεσία το 65ο έτος της ηλικίας
 • Οι αγρότες κανονικού καθεστώτος για τους οποίους έχουν παρέλθει τα πρώτα πέντε έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξής τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.
  Οι αλιείς παράκτιας αλιείας, που εκμεταλλεύονται, είτε ατομικά είτε με τη μορφή συμπλοιοκτησίας ή κοινωνίας Αστικού Δικαίου, αλιευτικά σκάφη μέχρι 12 μέτρων, μεταξύ καθέτων
 • Οι αγρότες κανονικού καθεστώτος – παραγωγοί, οι οποίοι διαθέτουν τα προϊόντα τους σε λαϊκές αγορές με Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 47.81.10.01 «Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού, παραγωγού – πωλητή, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές» και 47.89.10.01 «Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών, παραγωγού – πωλητή, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές»
 • Οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις
 • Οι συνεταιρισμοί εργαζομένων
 • Οι αγρότες μέλη αγροτικών συνεταιρισμών
 • Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί
 • Οι σχολικοί συνεταιρισμοί
 • Οι φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας με τη μορφή κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης ή συνεταιρισμού εργαζομένων
 • Οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, που βρίσκονται σε εκκαθάριση, πτώχευση ή αδράνεια

Για τους υπολοίπους, τα ποσά του τέλους επιτηδεύματος ανέρχονται σε:

 • 400 ευρώ ετησίως, εφόσον η έδρα βρίσκεται σε τουριστικό τόπο ή σε πόλεις-χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους
 • 500 ευρώ ετησίως, εφόσον η έδρα βρίσκεται σε πόλη με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους
 • 650 ευρώ ετησίως, για ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
  800 ευρώ ετησίως, για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους
 • 1000 ευρώ ετησίως, για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους
 • 600 ευρώ ετησίως για κάθε υποκατάστημα

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις.

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο κανάλι μας στο YouTube για να είστε πάντα ενημερωμένοι.

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο κανάλι μας στο Viber για να είστε πάντα ενημερωμένοι.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο newsbreak.gr

Tο newsbreak.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το newsbreak.gr ουδεμία νομική ή άλλη ευθύνη φέρει.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

εισάγετε το σχόλιό σας!
Πληκτρολογήστε το όνομα σας

Περισσότερα Βίντεο

Latest News

Διαβάζονται τώρα

More Articles Like This