Σάββατο 19/6/2021

Πώς θα φορολογηθούν μετά τις αλλαγές οι μισθωτοί, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις

Πλήρης οδηγός για τις αλλαγές που επήλθαν από την 1η Ιανουαρίου με νέους συντελεστές, μικρότερες κλίμακες αλλά και αδικίες για τα μεσαία εισοδήματα

Σημαντικές αλλαγές στο μέτωπο της φορολογίας έχουν τεθεί από την Πρωτοχρονιά, καθώς εφαρμόζεται η επιβολή νέων φορολογικών συντελεστών στο εισόδημα φυσικών προσώπων, ενώ οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα απαλλάσσονται -για φέτος- από την επιβολή της εισφοράς αλληλεγγύης.

H «κυριακάτικη δημοκρατία» παρουσιάζει τον φορολογικό οδηγό για τη φορολογία μισθωτών, ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και επιχειρήσεων, όπως θα αποτυπωθεί σε λίγους μήνες, κατά τη διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για τα εισοδήματα του 2020.

Μισθωτοί – συνταξιούχοι, επιτηδευματίες.

Το υπουργείο Οικονομικών έχει θέσει σε εφαρμογή έναν πρώτο φορολογικό συντελεστή ύψους 9% για εισοδήματα έως 10.000 ευρώ, ενώ έχουν μειωθεί και οι επόμενες φορολογικές κλίμακες κατά μία ποσοστιαία μονάδα. Αυτό σημαίνει πως όσοι φορολογούμενοι έχουν εισόδημα πάνω από 9.000 ευρώ θα δουν ελαφρύνσεις στον φόρο που θα πληρώσουν στην Εφορία.

Η έκπτωση φόρου για µισθωτούς – συνταξιούχους που οδηγεί σε αφορολόγητο
όριο διαµορφώνεται ως εξής:

  • Αγαµος: 777 ευρώ που συνεπάγεται αφορολόγητο όριο 8.636 ευρώ.
  • Εγγαµος µε 1 παιδί: 810 ευρώ για να προκύπτει αφορολόγητο 9.000 ευρώ.
  • Εγγαµος µε 2 παιδιά: 900 ευρώ για να προκύψει αφορολόγητο όριο 10.000 ευρώ.
  • Εγγαµος µε 3 παιδιά: 1.120 ευρώ που οδηγεί σε αφορολόγητο 11.000 ευρώ.
  • Εγγαµος µε 4 παιδιά: 1.340 ευρώ που οδηγεί σε αφορολόγητο όριο 12.000 ευρώ.

Για κάθε επιπλέον τέκνο η έκπτωση φόρου προσαυξάνεται κατά 220 ευρώ. Τα ποσά της έκπτωσης φόρου θα δίνονται στο σύνολό τους για εισόδηµα από µισθούς ή συντάξεις έως 12.000 ευρώ. Για εισοδήµατα άνω των 12.000 ευρώ οι εκπτώσεις φόρου θα περιορίζονται κατά 20 ευρώ ανά 1.000 ευρώ επιπλέον εισοδήµατος.

Σημειώνεται πως τη μικρότερη μείωση θα έχει η παραδοσιακή μεσαία τάξη. Για
μισθωτούς και συνταξιούχους με εισόδημα πάνω από 13.000 ευρώ, η ελάφρυνση
περιορίζεται σταδιακά, για να φτάσει στα μόλις 17 ευρώ μετά τα 20.000 ευρώ. Την
ίδια ώρα, «τιμωρούνται» οι μισθωτοί με ένα παιδί, καθώς μετά τις 20.000 ευρώ η
μείωση του φόρου, σε σχέση με πέρυσι, θα είναι μηδενική και ως εκ τούτου η
όποια αλλαγή στους φορολογικούς συντελεστές θα πρέπει να θεωρείται δώρον
άδωρον για αυτή την κατηγορία φορολογουμένων.

Αθλητές

Η ίδια κλίμακα εφαρμόζεται για το εισόδημα που αποκτούν οι αμειβόμενοι αθλητές και οι προπονητές από τις αθλητικές ανώνυμες εταιρίες, τα τμήματα αμειβόμενων αθλητών ή τα αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία, και οι εκπαιδευτές των Διαιτητών Ομαδικών Αθλημάτων από τις Ομοσπονδίες, εφόσον τα ποσά τα οποία λαμβάνουν εφάπαξ ή τμηματικά για την υπογραφή του συμβολαίου μετεγγραφής ή την ανανέωση ή τη λύση του συμβολαίου συνεργασίας τους δεν υπερβαίνουν τα 40.000 ευρώ εντός του οικείου φορολογικού έτους. Αν το εισόδημα υπερβαίνει τα 40.000 ευρώ, φορολογείται με φορολογικό συντελεστή 22% με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης.

Για τους φορολογουμένους που κατοικούν μόνιμα σε νησιά με πληθυσμό,σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, κάτω από 3.100 κατοίκους, το φορολογητέο εισόδημα του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας (9%) αυξάνεται κατά 50%, προκειμένου να υπολογιστεί το ποσό του φόρου που αναλογεί στο εισόδημά τους.

Αγρότες – φυσικά πρόσωπα

Τα κέρδη από ατομική αγροτική επιχείρηση φορολογούνται αυτοτελώς. Στην περίπτωση που αποκτάται εισόδημα από μισθούς και συντάξεις μαζί με εισόδημα ατομικής αγροτικής επιχείρησης, η μείωση φόρου υπολογίζεται μία φορά για το σύνολο των εισοδημάτων.

Στην περίπτωση που αποκτάται εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις ή και από ατομική αγροτική επιχείρηση μαζί με εισόδημα από λοιπές κατηγορίες, η μείωση του φόρου θα είναι αυτή που αναλογεί μόνο στο μέρος του εισοδήματος που προέρχεται αποκλειστικά από μισθωτή εργασία και συντάξεις ή και από ατομική αγροτική επιχείρηση.

Η μείωση του φόρου της παρούσας παραγράφου για τους ασκούντες αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα εφαρμόζεται μόνο για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, εφόσον τουλάχιστον το 50% του εισοδήματός τους προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα. Στο εισόδημα του προηγούμενου εδαφίου δεν περιλαμβάνονται η κύρια σύνταξη από ΟΓΑ, οι αμοιβές από παροχή εργασίας με εργόσημο, οι αμοιβές εργαζομένων υπαγομένων στην ασφάλιση ΟΓΑ σε τυποποιητήρια, συσκευαστήρια και σε συναφείς χώρους για έως 150 ημερομίσθια ανά έτος, καθώς και οι αμοιβές μελών αγροτικών ή/και γυναικείων συνεταιρισμών, που απασχολούνται περιστασιακά και υπάγονται στην ασφάλιση ΟΓΑ.

Για τα φυσικά πρόσωπα με πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από 1ης Ιανουαρίου 2013 και για τα τρία πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους, ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου μειώνεται κατά 50%, εφόσον το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημά τους από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ.

Φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα

Τα κέρδη που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία ασκούν επιχειρηματική
δραστηριότητα φορολογούνται με τους συντελεστές που εφαρμόζονται και στα
φυσικά πρόσωπα.

Στην περίπτωση που αποκτάται εισόδημα από ατομική επιχειρηματική
δραστηριότητα, η οποία υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ, μαζί με εισόδημα από
αγροτική δραστηριότητα, υπολογίζεται η μείωση του φόρου, αλλά μόνο στο
εισόδημα που αποκτάται από την αγροτική δραστηριότητα. Εφόσον, μαζί με τα
εισοδήματα του προηγούμενου εδαφίου αποκτάται και εισόδημα από μισθωτή
εργασία ή συντάξεις, η μείωση του φόρου θα είναι αυτή που αναλογεί στο μέρος
του εισοδήματος που προέρχεται από μισθωτή εργασία και συντάξεις, καθώς και
αγροτική δραστηριότητα.

Για τα φυσικά πρόσωπα με πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από 1ης
Ιανουαρίου 2013 και για τα τρία πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους, ο
φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου μειώνεται κατά 50%, εφόσον το
ετήσιο ακαθάριστο εισόδημά τους από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν
υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ.

Φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από ακίνητα

Αυτοτελώς φορολογούνται τα εισοδήματα που αποκτώνται από την εκμετάλλευση ακινήτων, όπως, για παράδειγμα, η είσπραξη ενοικίων. Οι συντελεστές αρχίζουν από το 15% για εισοδήματα έως 15.000 ευρώ και φτάνουν έως και το 45% για έσοδα από ακίνητα πάνω από τα 35.000 ευρώ.

Νομικά πρόσωπα

Ο φορολογικός συντελεστής των επιχειρήσεων βρίσκεται πλέον στο 24%, πλην των αγροτικών συνεταιρισμών. Μείζον θέμα για τα νομικά πρόσωπα αποτελεί η προκαταβολή φόρου, καθώς η μείωσή του αφορούσε μόνο τα εισοδήματα που δηλώθηκαν το καλοκαίρι του 2020. Πληροφορίες αναφέρουν ότι στο τραπέζι του οικονομικού επιτελείου βρίσκεται η παράταση του εν λόγω μέτρου, με φόντο την περαιτέρω ελάφρυνση των επιχειρήσεων, εν μέσω πανδημίας.

Οταν υποβάλλεται δήλωση για πρώτη φορά από φυσικό πρόσωπο που αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, το προς βεβαίωση ποσό της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος περιορίζεται στο μισό. Σε περίπτωση που τυχόν μειωθεί το εισόδημα άνω του 25%, ο φορολογούμενος μπορεί να ζητήσει με αίτησή του τη μείωση του φόρου που βεβαιώθηκε.

Τα ποσοστά προκαταβολής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων μειώνονται κατά 50% για τα νέα νομικά πρόσωπα κατά τα τρία πρώτα οικονομικά έτη από τη δήλωση έναρξης εργασιών τους. Η μείωση αυτή δεν εφαρμόζεται για τα νομικά πρόσωπα που προέρχονται από μετατροπή ή συγχώνευση άλλων επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις οποιουδήποτε νόμου. Σε περίπτωση που τυχόν μειωθεί το εισόδημα άνω του 25%, ο φορολογούμενος μπορεί να ζητήσει με αίτησή του τη μείωση της προκαταβολής του φόρου που βεβαιώθηκε.

Απαλλαγή από ειδική εισφορά αλληλεγγύης

Για το 2021 απαλλάσσονται από τη φορολογική επιβάρυνση της ειδικής εισφοράςαλληλεγγύης τα φυσικά πρόσωπα, είτε είναι ιδιώτες είτε πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα. Για το 2020 τα εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα, από κεφάλαιο (μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα και ακίνητη περιουσία) καθώς και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου φορολογούνται κανονικά με συντελεστή από 2,2%-10%. Υπενθυμίζεται πως η ειδική εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό εισόδημα.

Φορολογία κληρονομιών

Επιβάλλεται φόρος σε κάθε περιουσία που βρίσκεται στην Ελλάδα και περιέρχεται
σε ημεδαπούς ή αλλοδαπούς κατά κληρονομιά ή κληροδοσία. Ο φόρος είναι
προοδευτικός και είναι συνάρτηση της αξίας της κληρονομικής μερίδας και της
συγγενικής σχέσης του κληρονόμου προς τον κληρονομούμενο.

Για κληρονόμους που υπάγονται στην α’ και β’ κατηγορία, ο φόρος υπολογίζεται
με συντελεστές που κυμαίνονται από 1% έως 10% και από 5% έως 20% μετά την
αφαίρεση αφορολόγητου ποσού 150.000 ευρώ και 30.000 ευρώ, αντίστοιχα.

Για τους κληρονόμους που υπάγονται στη γ' κατηγορία, οι συντελεστές κυμαίνονται από 20% έως 40% και το αφορολόγητο ποσό είναι 6.000 ευρώ, ενώ προβλέπεται και αυτοτελής φορολόγηση 0,5% για τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 25 του ΚφΚΔ (νπδδ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κ.λπ.).

Φορολογία δωρεών – γονικών παροχών

Ο φόρος δωρεάς είναι προοδευτικός και είναι συνάρτηση της αξίας της μεταβιβαζόμενης περιουσίας και της συγγενικής σχέσης του δικαιοδόχου προς το δικαιοπάροχο. Ο μέγιστος συντελεστής φορολόγησης είναι 40% και ο ελάχιστος 1%, ενώ το αφορολόγητο για την α’ κατηγορία των δικαιούχων είναι 150.000 ευρώ, για τη β’ κατηγορία 30.000 ευρώ και για τη γ’ κατηγορία 6.000 ευρώ.

Για τη μεταβίβαση χρηματικού ποσού αιτία δωρεάς ή γονικής παροχής, ισχύει η
αυτοτελής φορολόγηση με συντελεστές 10%, 20% και 40% για την α’, β’ και γ’ κατηγορία, αντίστοιχα.

Για τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κ.λπ.,
ισχύει αυτοτελής φορολόγηση με συντελεστή 0,5% και για τις χρηματικές δωρεές,
αφορολόγητο ποσό 1.000 ευρώ ανά έτος.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ NEWSBREAK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ