Παρασκευή 15/10/2021

Ας σταματήσουν οι δικαιολογίες για τους Τούρκους ψαράδες και να εφαρμοσθεί το δίκαιο της θάλασσας (Ν 2321/1995) που προβλέπει ανακρίσεις και συλλήψεις

Τις τελευταίες ημέρες έγινε μεγάλη συζήτηση και αντικείμενο προβληματισμού η παράνομη αλιεία σε ελληνικά χωρικά ύδατα.

  • Του Μπάμπη Παπασπύρου*

Οι Τούρκοι ψαράδες είναι αρκετά προκλητικοί καθώς σε πολλά σημεία επιλέγουν να ψαρέψουν εκεί όπου οι Έλληνες έχουν ρίξει τα δίχτυα τους, ενώ πολλές φορές τους κόβουν τον δρόμο. Όταν οι Έλληνες τούς πλησιάζουν μάλιστα, συχνά εκείνοι αρνούνται να αποχωρήσουν.

Για το υπόψη θέμα κατατέθηκε στις 30 Αυγ. 2021 ερώτηση στη βουλή…

Η ερώτηση του βουλευτή Απ. Αβδέλα (Ελληνική Λύση), 30/8/2021

nb keimeno erotisi

  • Υπάρχει πάγια πολιτική κατεύθυνση ή οδηγία προς το Λιμενικό Σώμα ή προς το Πολεμικό Ναυτικό για επίδειξη απόλυτης ανοχής στην διείσδυση εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, είτε μεμονωμένων τουρκικών αλιευτικών σκαφών, είτε αντίστοιχων
    στολίσκων; Αν όχι, ποιες είναι οι γενικές Αρχές που διέπουν το επιχειρησιακό σχέδιο αποτροπής τέτοιων παρεισφρήσεων και γιατί δεν εφαρμόστηκαν στην περίπτωση της παρούσας;
  • Προτίθεσθε, σε περίπτωση επανάληψης, στο εγγύς και απώτερο μέλλον, όμοιου με το παραπάνω συμβάντος, να συλλάβετε τους όποιους παράνομα εισελθόντες εντός των χωρικών υδάτων τούρκους αλιείς και να κατάσχετε τον εξοπλισμό και τα προϊόντα τους, προκειμένου να δοθεί ένα καθαρό μήνυμα στους γείτονες για το ότι οφείλουν να σέβονται
    τα εθνικά μας χερσαία και θαλάσσια σύνορα;

Η απάντηση του Λ.Σ, 14/9/2021

nb keimeno erotisi1

Αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα στις υπ’ αριθ. πρωτ. 8585/25-8-2021 και 8635/30-8-2021 Ερωτήσεις των Βουλευτών κ. Γ. Λογιάδη και κ. Α. Αβδελά αντίστοιχα και όσον αφορά το πεδίο αρμοδιοτήτων του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), σας γνωρίζουμε ότι για την αποτελεσματική επιτήρηση των θαλασσίων συνόρων και κυρίως περιοχών του Ανατολικού Αιγαίου, το Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μεριμνά για τη λήψη και υλοποίηση μέτρων ενίσχυσης των περιοχών, όπου απαιτείται, με τη διάθεση μεγαλύτερου αριθμού επιχειρησιακών μέσων (σκαφών, οχημάτων, αεροσκαφών), προσωπικού και λοιπού εξοπλισμού, στο πλαίσιο του εθνικού σχεδιασμού.
Το εθνικό νομοθετικό πλαίσιο για την αλιεία από πλοία ξένης εθνικότητας καθορίζεται από τα άρθρα 32-34 του Ν.Δ. 420/70 (Α 27) περί Αλιευτικού Κώδικα. Από τα ανωτέρω άρθρα επιγραμματικά προκύπτει ότι στην αιγιαλίτιδα ζώνη του Ελληνικού κράτους απαγορεύεται η αλιεία με πλοία ανήκοντα τόσο από πλευράς εθνικότητας όσο και πλοιοκτησίας, κατά πλειοψηφία, σε υπηκόους τρίτων χωρών. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τον νέο Π.Κ. που κυρώθηκε με τον ν. 4619/2019 (Α 95), η διενέργεια αλιείας από αλιευτικά (Α/Κ) σημαίας Τουρκίας εντός Ελληνικών Χωρικών Υδάτων (Ε.Χ.Υ.) δεν αποτελεί πλέον ποινικό αδίκημα.

Τι προβλέπει όμως ο Αλιευτικός κώδικας

Ν.Δ. 420/1970, (Με τις τελευταίες αλλαγές από το Νόμο 4711/2020)
Άρθρον 32
Αλιεία από πλοία ξένης εθνικότητας
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 55 του Ν. 2538/1997 (Α 242)

1. Στην αιγιαλίτιδα ζώνη του Ελληνικού Κράτους απαγορεύεται η αλιεία με πλοία ανήκοντα, τόσο από πλευράς εθνικότητας, όσο και πλοιοκτησίας, κατά πλειοψηφία σε υπηκόους τρίτων χωρών.

2. Στην αιγιαλίτιδα ζώνη του Ελληνικού Κράτους επιτρέπεται κατ`εξαίρεση, ύστερα από άδεια που χορηγείται από τον Υπουργό Γεωργίας, η αλιεία με πλοία της προηγούμενης παραγράφου, εφόσον είναι δυνατή η αλιεία στην αιγιαλίτιδα ζώνη των ως άνω χώρων με πλοία ελληνικής σημαίας και πλοιοκτησίας, κατ`εφαρμογή σχετικής διακριτικής συμφωνίας.

Άρθρον 33
Ποιναί
Επιβληθείσης ποινής τινός εκ των προβλεπομένων εν άρθρω 401 του Ποινικού Κώδικος εις αλλοδαπούς αλιεύοντας παρανόμως εντός της αιγιαλίτιδος ζώνης του Ελληνικού Κράτους, ειδοποιούνται αι λιμενικαί αρχαί όπως μεριμνήσουν διά την εκτέλεσιν των επιβληθεισών ως άνω ποινών εφ` όσον εν τω μέλλοντι το παρανόμως αλιεύον πλοίον προσορμισθή εις οιονδήποτε ελληνικόν λιμένα.

(Το άρθρο 401 προέβλεπε : “Αλλοδαπός που ψαρεύει χωρίς δικαίωμα στην αιγιαλίτιδα ζώνη του ελληνικού κράτους τιμωρείται με χρηματική ποινή ή με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών”. Το εν λόγω άρθρο του ΠΚ καταργήθηκε με τον νέο ΠΚ, Ν. 4619/2019 (Α 95), Ιουν. 2019 και δεν επανήλθε με τον Νόμο 4637/2019 “Τροποποιήσεις Ποινικού Κώδικα, Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας και συναφείς διατάξεις”, Νοε. 2019.)

Άρθρον 34
Αρμόδιαι δι`έλεγχον αρχαί

1. Η ακριβής τήρησις των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου ανατίθεται εις τους κυβερνήτας των ελληνικών πολεμικών πλοίων, τας λιμενικάς και τας κατά τόπους διοικητικάς, οικονομικάς και αστυνομικάς αρχάς, προς ας το Υπουργείον Γεωργίας, δι` εγκυκλίου του, θα γνωστοποιή τας εν ισχύι διατάξεις περί αλιείας εν ταις επικρατείαις εκείναις, εις τα ύδατα των οποίων συχνάζουν Ελληνες αλιείς.

2. Αι αρχαί αύται οφείλουν να κατάσχουν τα παρανόμως αλιευόμενα είδη και να καταγγέλλουν αρμοδίως τους παραβαίνοντας τας ως άνω διατάξεις.

Ας δούμε όμως τι προβλέπει για την παράνομη αλιεία το Δίκαιο της θάλασσας που είναι νόμος του κράτους

Ν 2321/1995, Κύρωση Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας

Σύμφωνα με Ν 2321/1995,Κύρωση Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας,

nb keimeno erotisi2

Άρθρο 19 (Αβλαβής διέλευση) παρ 1 &2(ι) 
Αλιευτική δραστηριότητα στη χωρική θάλασσα του παράκτιου Κράτους διαταράσσει την ειρήνη, την τάξη ή την ασφάλεια του & δεν είναι αβλαβής διέλευση

nb keimeno erotisi3

Άρθρο 27

Ποινική δικαιοδοσία επί ξένου πλοίου
1. Η ποινική δικαιοδοσία του παράκτιου κράτους δεν θα πρέπει να ασκείται πάνω σε ξένο πλοίο διερχόμενο από τη χωρική θάλασσα,για τη σύλληψη οποιουδήποτε προσώπου ή τη διενέργεια οποιασδήποτε ανάκρισης… με την εξαίρεση μονό των παρακάτω περιπτώσεων: …

(β) αν το έγκλημα είναι τέτοιας φύσεως που να διαταράσσει την ειρήνη της χώρας ή την τάξη στην χωρική θάλασσα…

Συμπερασματικά με το “νέο” ΠΚ Ν. 4619/2019 (Α 95), Ιουν. 2019, καταργήθηκε το άρθρο 401 που προέβλεπε ποινή φυλάκισης μέχρι 6 μηνών σε παράνομους αλιείς…

Το εν λόγω άρθρο του ΠΚ που καταργήθηκε με το νέο ΠΚ, Ν. 4619/2019 (Α 95), Ιουν. 2019, ΔΕΝ επανήλθε με τον Νόμο 4637/2019 “Τροποποιήσεις Ποινικού Κώδικα, Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας και συναφείς διατάξεις”, Νοε. 2019.

Λαμβάνοντας υπόψη τα διαλαμβανόμενα στα άρθρα 19 & 27 του Ν 2321/1995 (Κύρωση Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας), που είναι σε ισχύ και με δεδομένο ότι, υπάρχει έτοιμο το νομικό πλαίσιο βασισμένο στο δίκαιο της θάλασσας, μέσα σε πέντε λεπτά η κυβέρνηση θα μπορούσε να είχε λύσει το θέμα με σχετική τροπολογία.

* Ταξίαρχος εν αποστρατεία Πολεμικής Αεροπορίας & πρώην Αντιπρόεδρος Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Ακολουθήστε μας στο Youtube!

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ NEWSBREAK

Σχολιαστε το αρθρο

Tο newsbreak.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το newsbreak.gr ουδεμία νομική ή άλλα ευθύνη φέρει.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ