1/10/2022

«Εξοικονομώ»: Ποια δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν από 2 Μαρτίου

Συντάκτης: Newsroom

Δημοσίευση:

Η φάση αυτή είναι ενιαία για όλους τους τύπους αίτησης και ανεξαρτήτως Περιφέρειας

Το δεύτερο βήμα για την οριστική υπαγωγή τους στο «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» καλούνται να κάνουν χιλιάδες πολίτες. Από Τρίτη 2 Μαρτίου ενεργοποιείται στο πληροφοριακό σύστημα του προγράμματος η διαδικασία υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών. Η φάση αυτή είναι ενιαία για όλους τους τύπους αίτησης και ανεξαρτήτως Περιφέρειας.

 • Από τον Βασίλη Παπακωνσταντόπουλο

Οι αιτήσεις που έχουν λάβει αριθμό πρωτοκόλλου υποβολής και βρίσκονται σε κατάσταση «Υποβολής Δικαιολογητικών» θα λάβουν προθεσμία τριάντα ημερών, εντός της οποίας θα πρέπει να αναρτηθούν στην πλατφόρμα του προγράμματος όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Όσον αφορά τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί αλλά έχουν χαρακτηριστεί «ειδική περίπτωση» υποβολής, θα πρέπει να προηγηθεί ο έλεγχός τους.

Τι απαιτείται

Ποια είναι, λοιπόν, τα δικαιολογητικά που καλούνται να αναρτήσουν όσοι κατάφεραν να αναδειχθούν νικητές στον αγώνα ταχύτητας και να εντάξουν τις αιτήσεις τους στο πρόγραμμα;

Ήδη έχει υποβληθεί από όλους μαζί με την αίτηση το Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων για εξοικονόμηση ενέργειας. Αν η αίτηση αφορά μεμονωμένο διαμέρισμα ή μονοκατοικία, είναι απαραίτητο να ανεβάσει στο πληροφοριακό σύστημα του «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» τα εξής έγγραφα: 

 1. Οικοδομική Άδεια ή/και άλλο αντίστοιχο/πρόσθετο νομιμοποιητικό έγγραφο (για παράδειγμα, υπαγωγή της δηλούμενης κατασκευής ή χρήσης σε νόμο τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών). Για μονοκατοικία η διαφορά (τ.μ.) μεταξύ ωφέλιμης επιφάνειας Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης και επιφάνειας κύριας χρήσης της οικοδομικής άδειας ή/και άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 7 τ.μ. Η επιφάνεια κύριας χρήσης της οικοδομικής άδειας ή/και άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου πρέπει να ταυτίζεται με την επιφάνεια κύριων χώρων που έχει δηλωθεί στο Ε9. Για διαμέρισμα, η διαφορά (τ.μ.) μεταξύ ωφέλιμης επιφάνειας ΠΕΑ και επιφάνειας κύριων χώρων που έχει δηλωθεί στο Ε9, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 7 τ.μ.Εάν, τόσο για μεμονωμένο διαμέρισμα όσο και για μονοκατοικία, δηλωθεί ότι η θερμαινόμενη επιφάνεια (ωφέλιμη επιφάνεια βάσει ΠΕΑ) δεν συμφωνεί με την επιφάνεια κύριας χρήσης που δηλώνεται στο Ε9 (η οποία ωστόσο έχει δηλωθεί ορθά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις), τότε πριν από την υπαγωγή στο πρόγραμμα θα προηγηθεί σχετικός έλεγχος από τον δικαιούχο του προγράμματος ότι τα ανωτέρω στοιχεία (οικοδομική άδεια ή / και άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο, Ε9, ΠΕΑ) συνάδουν μεταξύ τους.
 2. Εάν η διεύθυνση που αναγράφεται στα δικαιολογητικά που προσκομίζονται δεν ταυτίζεται με τη σημερινή διεύθυνση του ακινήτου, απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση βεβαίωσης από τον οικείο ΟΤΑ, από την οποία να προκύπτει η ταυτοποίηση του ακινήτου.
 3. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ ΠΕΑ).
 4. Φωτοαντίγραφο λογαριασμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
 5. Στην περίπτωση που ο αιτών δεν είχε εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας επί του ακινήτου και πρώτη φορά αποκτήθηκε τέτοιο δικαίωμα μετά τις 31.12.2019, υποβάλλονται επιπρόσθετα:
  α) Ο τίτλος ιδιοκτησίας.
  β) Το πιστοποιητικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή το πιστοποιητικό καταχώρησής του στα κτηματολογικά φύλλα του οικείου Κτηματολογικού Γραφείου.
  γ) Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986 του αιτούντος, στην οποία δηλώνεται ότι το ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία είτε από τον ίδιο είτε από τρίτο πρόσωπο, δηλώνοντας επίσης το ονοματεπώνυμο και το ΑΦΜ του προσώπου αυτού.
 6. Σε περίπτωση που από τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης εισοδήματος του φορολογικού έτους 2019 δεν προκύπτει η χρήση κύριας κατοικίας (κενό διαμέρισμα, κενή μονοκατοικία), δύναται για την πιστοποίηση της κύριας χρήσης κατοικίας να χρησιμοποιηθούν τα αντίστοιχα στοιχεία ενός εκ των δύο προηγούμενων φορολογικών ετών και ο έλεγχος θα γίνεται βάσει των στοιχείων που τηρούνται από τη φορολογική Αρχή.
 7. Στην περίπτωση που ο/η ενδιαφερόμενος/η για ένταξη στο πρόγραμμα ή/και ο/η σύζυγος αυτού/ής είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού, υποβάλλονται επιπρόσθετα Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας, το οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί, υπογραφεί και σφραγιστεί από την αρμόδια φορολογική Αρχή της κατοικίας του και φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2019, που έχει υποβληθεί στη χώρα φορολογικής κατοικίας.
 8. Σε περίπτωση που η κατοικία ενοικιάζεται/διατίθεται με βραχυχρόνια μίσθωση, προσκομίζεται από τον δυνητικά ωφελούμενο (πλήρης κύριος/επικαρπωτής) δήλωση συμμόρφωσης με τον κανονισμό De Minimis.
 9. Σε περίπτωση που νομίμως προκύπτει η μη υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 καθώς και δικαιολογητικά, κατά περίπτωση, για τη διαπίστωση από τον δικαιούχο ότι πληρούνται τα κριτήρια του προγράμματος. Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να φέρει βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος.
Δημοφιλείς ειδήσεις  «Ηλεκτροσόκ» στους οίκους ανοχής!

Δικαιολογητικά για πολυκατοικίες

Όσον αφορά τις αιτήσεις για πολυκατοικίες, υποβάλλονται από τον διαχειριστή/εκπρόσωπο της πολυκατοικίας το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, η οικοδομική άδεια ή/και άλλο αντίστοιχο/πρόσθετο νομιμοποιητικό έγγραφο (για παράδειγμα, υπαγωγή της δηλούμενης κατασκευής ή χρήσης σε νόμο τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών), από τα οποία να προκύπτει το σύνολο της υφιστάμενης επιφάνειας κύριας χρήσης (κατοικίας), βοηθητικών και κοινόχρηστων χώρων της πολυκατοικίας, όπως καταγράφεται στο ΠΕΑ (συνολική επιφάνεια). Στα πρόσθετα νομιμοποιητικά έγγραφα συμπεριλαμβάνονται και αυτά που τυχόν αφορούν κάθε διαμέρισμα χωριστά.

Εάν η διεύθυνση που αναγράφεται στα δικαιολογητικά που προσκομίζονται δεν ταυτίζεται με τη σημερινή διεύθυνση του ακινήτου, απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση βεβαίωσης από τον οικείο ΟΤΑ, από την οποία να προκύπτει η ταυτοποίηση του ακινήτου. Για την υποβολή αίτησης διαμερίσματος ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία τύπου Α υποβάλλεται επίσης από κάθε ιδιοκτήτη διαμερίσματος φωτοαντίγραφο λογαριασμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

Εάν ο αιτών δεν είχε εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας επί του ακινήτου και πρώτη φορά αποκτήθηκε τέτοιο δικαίωμα μετά τις 31.12.2019, υποβάλλονται επιπρόσθετα ο τίτλος ιδιοκτησίας, το πιστοποιητικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή το πιστοποιητικό καταχώρησής του στα κτηματολογικά φύλλα του οικείου Κτηματολογικού Γραφείου, όπως και υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986 του αιτούντος, στην οποία δηλώνεται ότι το ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία είτε από τον ίδιο είτε από τρίτο πρόσωπο.

Για αιτήσεις πολυκατοικίας τύπου Β (μόνο κοινόχρηστες παρεμβάσεις) απαιτείται φωτοαντίγραφο λογαριασμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κοινοχρήστων.

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο newsbreak.gr

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ NEWSBREAK

Ακολουθήστε μας στο Youtube!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Άνοδος της θερμοκρασίας σήμερα με νεφώσεις – Επιδείνωση του καιρού από το βράδυ

Ο Οκτώβρης ήρθε μαζί με την ηλιοφάνεια, αφού ο καιρός σήμερα θα είναι σχετικά...

Ενεργοποιείται από σήμερα το σύστημα των ηλεκτρονικών ραντεβού στον προσωπικό γιατρό

Παράταση στην εφαρμογή των αντικινήτρων για τη μη εγγραφή στον προσωπικό γιατρό για την 1η Δεκεμβρίου

Δείτε που μπορείτε να κάνετε σήμερα δωρεάν rapid test

Σε 22 σημεία σε όλη την επικράτεια θα βρίσκονται σήμερα οι Κινητές Μονάδες Υγείας...

Σπαραγμός για τον 25χρονο Σωτήρη: Λίγο πριν γίνει πατέρας σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Κω

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής το αστραφτερό χαμόγελο του 25χρονου Σωτήρη έσβησε για...

Ξυλοδαρμός αστυνομικού στην Κρήτη: Καρέ-καρέ η άγρια επίθεση

Ένα βίντεο ντοκουμέντο μετέδωσε ο Alpha από την άγρια επίθεση που δέχθηκε ένας 37χρονος...

Τρόμος στη Λαμία: Τρεις επιθέσεις σκύλων μέσα σε τέσσερις ημέρες

Μέσα σε τέσσερις ημέρες έχουν τραυματιστεί δύο γυναίκες και ένα πεντάχρονο παιδί από επιθέσεις...

Βουλγάρα έβγαζε για ζητιανιά ανήλικο παιδί με την… έγγραφη άδεια της μάνας του παιδιού!

Μια 54χρονη Βουλγάρα βρίσκεται στα χέρια των αστυνομικών αρχών Θεσσαλονίκης, καθώς έβγαζε συστηματικά ένα...

Στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών και δημοτική δαπάνη η κηδεία του Ζάχου Χατζηφωτίου

Σε ηλικία 99 ετών έφυγε από τη ζωή ο πασίγνωστος κοσμικογράφος, συγγραφέας και… αθεράπευτος...

Ο γιος της 48χρονης Ευρυδίκης την είχε σώσει από απόπειρα αυτοκτονίας

Σε θρίλερ έχει εξελιχθεί η υπόθεση εξαφάνισης της 48χρονης Ευρυδίκης στην Ευρυτανία, τα ίχνη...

Θεσσαλονίκη: 86χρονος έπεσε στο κενό από τον 4ο όροφο – Υπόνοιες για αυτοκτονία

Στην πίσω αυλή πολυκατοικίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης εντοπίστηκε η σορός ενός 86χρονου άνδρα,...

«Δεν θα πάω στην κηδεία του γιου μου» λέει ο πατέρας του κτηνοτρόφου που...

Δεν θα παραστεί στην κηδεία του 56χρονου αυτόχειρα γιου του, ο πατέρας του κτηνοτρόφου...

Τίναξε την μπάνκα με κέρδη 100.000 ευρώ παίκτης του ΣΚΡΑΤΣ στα Χανιά

Τι λέει ο ιδιοκτήτης του τυχερού καταστήματος ΟΠΑΠΑκόμα έναν τυχερό ανέδειξε το ΣΚΡΑΤΣ «ΤΙΝΑΞΕ...

Πέθανε ο 16χρονος Μιχάλης που παρασύρθηκε από όχημα της αστυνομίας – Δωρίζουν τα όργανά...

Στο πένθος έχει βυθιστεί η οικογένεια του 16χρονου μαθητή που παρασύρθηκε από όχημα της...

Θεσσαλονίκη: 30 οβίδες του Β’ΠΠ έχουν εντοπιστεί σε εργοτάξιο! Έντονη η ανησυχία των περιοίκων

Στις οκτώ οβίδες που είχαν εντοπιστεί τις προηγούμενες ημέρες στο εργοτάξιο το οποίο βρίσκεται...

Επιχειρούν σαμποτάζ στην «Αγία Σοφία»! Γνωρίζουν κάτι στο Μαξίμου και τη ΔΕΗ;

Μπορεί οι οπαδοί της ΑΕΚ να περίμεναν 19 ολόκληρα χρόνια για να ανεγερθεί το...

Σχολιαστε το αρθρο

Tο newsbreak.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το newsbreak.gr ουδεμία νομική ή άλλη ευθύνη φέρει.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Καβάλα: Σκότωσε το μωράκι και τη μητέρα επειδή εκείνη θα επέστρεφε στη Γερμανία – «Έλα να δεις τι θα κάνω»

Ανατριχίλα με τα τελευταία λόγια του δράστη - Πρώτα σκότωσε το παιδί και μετά τη μητέρα - Έδωσε τέλος στη ζωή του

Έτσι γνώρισε η Άννα τον 56χρονο που την εκτέλεσε πισώπλατα μαζί με το 10 μηνών παιδί τους

Στη Γερμανία θα γίνει η κηδεία της 31χρονης και του μικρού Στέλιου…

Συγκινεί η ανάρτηση της κόρης του Μίκη Θεοδωράκη για τη μητέρα της

Πάνω από ένας χρόνος έχει περάσει από τον θάνατο του...

«Θα σας φάω» – Γυναίκα μπούκαρε σε σχολείο και απειλούσε να σφάξει μαθητές

Αναστάτωση επικράτησε το πρωί της Παρασκευής σε σχολείου του...

Aνατριχίλα με τις τελευταίες στιγμές του παιδιού – Είχε ζητήσει βοήθεια από την αστυνομία η 31χρονη Άννα

«Γροθιά στο στομάχι» το βίντεο με το μωρό να γελάει λίγες ημέρες πριν την δολοφονία

Κάν’ το όπως η Δανία!

Ώστε λοιπόν δύο αλλοδαποί κακοποιοί, που έχουν με τα...

Πέθανε ο Ζάχος Χατζηφωτίου

Σε ηλικία 99 ετών έφυγε από τη ζωή ο...

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ