Τετάρτη 23/6/2021

Με τηλεδιάσκεψη οι συνεδριάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Μέσω τηλεδιάσκεψης θα μπορεί να εξετάζει υποθέσεις που απαιτούσαν δημόσια συνεδρίαση η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εφόσον τα ενδιαφερόμενα μέρη δεν προβάλλουν αντίρρηση.

Αναλυτικά, η σχετική απόφαση του προέδρου της Αρχής Κωνσταντίνου Μενουδάκου που ελήφθη λόγω των ειδικών συνθηκών περί μη εξάπλωσης του κορωνοϊού δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ της 23/4/2020 και όπως αναφέρεται σε αυτή:

«Η ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
(Απόφ. 7/2020)
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 17 παρ. 2 του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ)2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α ́ 137).
2. Τον Κανονισμό Λειτουργίας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (απόφαση 209/6.3.2000 της Αρχής – Β ́ 336/17.3.2000), όπως ισχύει.
3. Την ανάγκη να εξασφαλιστεί η δυνατότητα πραγματοποίησης συνεδριάσεων της Αρχής και εξέτασης των υποθέσεων σε περιόδους έκτακτων συνθηκών, στις οποίες έχουν ανασταλεί οι δημόσιες συνεδριάσεις της.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη ή οποιαδήποτε επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Άρθρο μόνο

Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του Κανονισμού Λειτουργίας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (απόφαση 209/6.3.2000 της Αρχής – Β ́ 336/17.3.2000), όπως έχει αντικατασταθεί με την απόφαση της Αρχής Γ7ΕΞ/3082/2.5.2011 (Β ́ 989/2011), αντικαθίσταται ως εξής: “Οι συνεδριάσεις της Αρχής γίνονται ην έδρα της και δεν είναι δημόσιες. Στις περιπτώσεις άσκησης των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στο άρθρο 58 παρ. 2 περ. β ́ και θ ́ του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016) και του άρθρου 15 παρ. 6 και 7 του ν. 4624/2019, η απόφαση της Αρχής εκδίδεται ύστερα από δημόσια συνεδρίαση.

Στις περιπτώσεις αυτές τα ενδιαφερόμενα μέρη δύνανται να αναπτύξουν τις απόψεις του χωρίς να παρουσιαστούν στη συνεδρίαση με την υποβολή, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης, υπομνήματος, με το οποίο δηλώνεται και παράσταση ενώπιον της Αρχής χωρίς παρουσία στη συνεδρίαση. Κατόπιν αιτήματος ή αυτεπαγγέλτως η Αρχή αποφασίζει τη διεξαγωγή του συνόλου της διαδικασίας ή μέρους αυτής χωρίς δημοσιότητα: α. αν παραβλάπτεται το συμφέρον απονομής της δικαιοσύνης, β. εφόσον συντρέχουν λόγοι προστασίας: αα) των συμφερόντων των ανηλίκων, ββ) του ιδιωτικού βίου, γγ) της εθνικής άμυνας και ασφάλειας, δδ) της δημόσιας τάξης, εε) του επιχειρηματικού απορρήτου και γ. όταν η δημόσια συνεδρίαση μπορεί να παρεμποδίσει ουσιωδώς τη διερεύνηση της υπόθεσης. Σε περιόδους, κατά τις οποίες λόγω εξαιρετικών συνθηκών έχουν ανασταλεί οι δημόσιες συνεδριάσεις της Αρχής, οι υποθέσεις, για τις οποίες απαιτείται, κατά τα ανωτέρω, δημόσια συνεδρίαση, επιτρέπεται να εξετάζονται μέσω τηλεδιάσκεψης εφόσον τα ενδιαφερόμενα μέρη δεν προβάλλουν αντίρρηση.

Ύστερα από σχετική απόφαση της, η Αρχή μπορεί να συνεδριάζει σε άλλο χώρο εντός της Ελληνικής Επικράτειας”».

Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο στο Google News του newsbreak. Ακολουθήστε το newsbreak σε Instagram, Facebook, Viber και Twitter.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ NEWSBREAK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ