Κυριακή 20/6/2021

Ευκαιρίες μέσα από 14 προγράμματα του ΟΑΕΔ – Ποιες είναι οι 55.489 αδιάθετες θέσεις για ανέργους

Συνολικά 55.489 θέσεις παραμένουν αδιάθετες μέσα από τα 14 ανοιχτά προγράμματα απασχόλησης του ΟΑΕΔ, στα οποία μπορούν να ενταχθούν τόσο επιχειρήσεις και εργοδότες για να προβούν σε επιδοτούμενες προσλήψεις όσο και άνεργοι οι οποίοι θέλουν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα.

Με βάση τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα χθες από τον ΟΑΕΔ, μεταξύ των κυριότερων προγραμμάτων που παραμένουν ανοιχτά και αφορούν καθαρά τον ιδιωτικό τομέα, προσφέροντας ευκαιρίες απασχόλησης, δεδομένου των «κενών» θέσεων που έχουν, περιλαμβάνονται τα εξής:

• Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων, ηλικίας έως 39 ετών, αποφοίτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης και παραγωγικής δραστηριότητας με 5.187 κενές θέσεις.
• Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη άνεργων νέων ηλικίας 18 έως 29 ετών, με έμφαση στους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, με 2.129 κενές θέσεις.
• Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό έως 20 θέσεων πλήρους απασχόλησης για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας άνω των 45 ετών, με 4.024 κενές θέσεις.
• Πρόγραμμα προώθησης στην αυταπασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων ηλικίας 18 έως 66 ετών, με 1.445 κενές θέσεις.

Διαβάστε επίσης: Προγράμματα για 38.550 ανέργους και 10 δράσεις απασχόλησης μέχρι τα Χριστούγεννα

Επιπλέον των δράσεων αυτών είναι ανοιχτά ως προς τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ακόμη 10 προγράμματα, τα περισσότερα από τα οποία αφορούν το σύνολο των επιχειρήσεων, φορέων του Δημοσίου και φυσικά τους ίδιους τους ανέργους.

Σε βάθος χρόνου, μετά την αξιολόγηση που διενεργείται αυτή την περίοδο, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις του διοικητή του ΟΑΕΔ Σπύρου Πρωτοψάλτη, όσες από αυτές τις δράσεις συνεχίζουν να παρουσιάζουν χαμηλή απορροφητικότητα μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα «κλείσουν».

Τη θέση τους, φυσικά, θα πάρουν νέα προγράμματα, στα οποία θα έχουν συνυπολογιστεί αδυναμίες των τωρινών, ούτως ώστε να είναι πιο αποτελεσματικά.

Διαβάστε επίσης: ΟΑΕΔ: Νέο πρόγραμμα επιδότησης έως 15.000€ για επιχειρηματικά «βήματα» 3.000 ανέργων

«Μέσα από τα ανοιχτά προγράμματα του ΟΑΕΔ, τα οποία δυστυχώς δεν γνωστοποιήθηκαν και δεν δημοσιοποιήθηκαν επαρκώς στο προηγούμενο χρονικό διάστημα», όπως δήλωσε ο Σπ. Πρωτοψάλτης, «προσφέρονται σημαντικές ευκαιρίες ενίσχυσης της απασχόλησης. Επιθυμούμε να επικοινωνήσουμε τις ανοιχτές δράσεις απασχόλησης προς κάθε κατεύθυνση ούτως ώστε όσοι ενδιαφέρονται να ενημερωθούν και να επωφεληθούν από αυτές. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται η αξιολόγηση των υφιστάμενων προγραμμάτων, ώστε όσα κριθούν ως λιγότερα αποτελεσματικά να κλείσουν, σε βάθος χρόνου που θα ανακοινώσουμε έγκαιρα φυσικά, και να υπάρξουν νέες, ακόμη πιο ουσιαστικές δράσεις»

Ανοιχτά προγράμματα απασχόλησης του ΟΑΕΔ
Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΚΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
1 Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων ηλικίας έως 39 ετών, αποφοίτων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, σε κλάδους «έξυπνης» εξειδίκευσης και παραγωγικής δραστηριότητας 6.000 5.187 Ορίζεται το 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελουμένου με ανώτατο όριο: α. τα 600 ευρώ μηνιαίως για κατόχους πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης  β. τα 700 ευρώ μηνιαίως για κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και γ. τα 800 ευρώ για κατόχους διδακτορικού τίτλου σπουδών
2 Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την απασχόληση άνεργων νέων 18-29 ετών, με έμφαση στους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα 6.000 2.129 Ο ΟΑΕΔ επιχορηγεί το 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, με ανώτατο όριο τα 500 ευρώ
3 Πρόγραμμα επιχορήγησης της πρώτης πρόσληψης μισθωτού/ών από αυτοαπασχολούμενους νέους και επιχειρήσεις νέων, ηλικίας έως 35 ετών 20.000 18.520 Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, με ανώτατο όριο τα 500 ευρώ μηνιαίως
4 Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων, 30 έως 49 ετών 15.000 1.300 Από 15 έως 22 ευρώ ημερησίως, ανάλογα με τη χρονική διάρκεια ισχύος της κάρτας ανεργίας
5 Ενίσχυση της απασχόλησης αμειβομένων με δελτίο παροχής υπηρεσιών, με μετατροπή της σύμβασης παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 2.000 1.950 Η επιχορήγηση ισούται με τις εργοδοτικές εισφορές 12 μηνών (συμπεριλαμβανομένων των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας) για κάθε εργαζόμενο, με ανώτατο όριο επιχορήγησης τα 350 ευρώ για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης
6 Επιχορήγηση επιχειρήσεων και εργοδοτών για την απασχόληση άνεργων ΑμεΑ, απεξαρτημένων, αποφυλακισμένων νεαρών παραβατικών ατόμων ή νεαρών ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και πρόγραμμα εργονομικής διευθέτησης του χώρου εργασίας για 50 άτομα με αναπηρίες 2.250 1.550 Για κάθε μήνα απασχόλησης ανέρχεται στο 70% του μισθολογικού και μη κόστους, έως του ποσού των 700 ευρώ μηνιαίως για τους εργαζομένους με πλήρη απασχόληση και έως του ποσού των 350 ευρώ για τους μερικώς απασχολουμένους
7 Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημόσιου τομέα για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων 55 έως 67 ετών 5.000 3.510 Το ύψος της επιχορήγησης ορίζεται στο 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη κόστους του ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τα 600 ευρώ μηνιαίως
8 Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών για την απασχόληση δικαιούχων «Επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» 10.000 8.744 Στο πρώτο στάδιο (το υπολειπόµενο διάστηµα τακτικής επιδότησης) ως µηνιαίο ποσό επιχορήγησης για πλήρη απασχόληση ορίζεται αυτό που αναγράφεται στην «επιταγή» του δικαιούχου. Για τους επιχορηγουµένους λόγω µακροχρόνιας ανεργίας ορίζεται το αντίστοιχο επίδοµα (200 ευρώ µηνιαίως) και επιπλέον ηµερήσιο ποσό 8 ευρώ. Στο δεύτερο στάδιο (περιλαµβάνει το χρονικό διάστηµα που υπολείπεται από τη λήξη του α’ σταδίου και µέχρι να συµπληρωθούν οι 12 µήνες) η επιχορήγηση ορίζεται στα 360 ευρώ τον µήνα
9 Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό έως 20 θέσεων πλήρους απασχόλησης για την πρόσληψη ανέργων άνω των 45 ετών 10.000 4.024 Το ύψος της επιχορήγησης ορίζεται στο 50% του µηνιαίου µισθολογικού και µη κόστους του ωφελουµένου, με ανώτατο όριο τα 500 ευρώ
10 Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό άνω των 20 θέσεων πλήρους απασχόλησης για την πρόσληψη ανέργων που είναι σε μειονεκτική θέση, άνω των 50 ετών 5.000 4.762 Το ύψος της επιχορήγησης ορίζεται στο 50% του µηνιαίου µισθολογικού και µη κόστους του ωφελουµένου, με ανώτατο όριο τα 500 ευρώ
11 Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, με στόχο την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας 5.000 1.963 Η επιχορήγηση κυμαίνεται από 12.000 έως 36.000 ευρώ, ανάλογα με τη χρονική διάρκεια του προγράμματος
12 Πρόγραμμα προώθησης στην αυτοαπασχόληση, μέσω οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων 18 έως 66 ετών 10.000 1.445 Η επιχορήγηση κυμαίνεται από 12.000 έως 24.000 ευρώ
13 «Πιλοτικές Δράσεις ΚΠΑ2 Ελευσίνας»: Α) Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων και Β) πρόγραμμα προώθησης στην αυτοαπασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών εγγεγραμμένων ανέργων του ΚΠΑ2 Ελευσίνας 300 271 Για πρόσληψη ανέργου από επιχειρήσεις η επιχορήγηση ορίζεται στο 60% του µηνιαίου µισθολογικού και µη µισθολογικού κόστους, µε ανώτατο όριο τα 700 ευρώ. Για τους ανέργους που θα δραστηριοποιηθούν ως αυταπασχολούμενοι, η επιχορήγηση κυμαίνεται από 12.000 έως 36.000 ευρώ
14 Επιχορήγηση για την ενίσχυση της οργανωτικής ικανότητας της ΓΣΕΒΕΕ, της ΕΣΕΕ και των οργανώσεων μελών αυτών, του ΣΕΒ, του ΣΕΤΕ και των Πανελλήνιων Οργανώσεων μελών του ΣΕΤΕ 320 134 Η επιχορήγηση για ανέργους έως 25 ετών ανέρχεται στα 22 ευρώ την ημέρα, ενώ για ωφελούμενους άνω των 25 ετών ανέρχεται στα 25 ευρώ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ NEWSBREAK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ