Κυριακή 16/5/2021

Δικαστήριο διέταξε την επιστροφή του ΕΚΑΣ σε συνταξιούχο

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά αποφάσισε να του δοθούν 1.725 ευρώ που κόπηκαν με μνημονιακό νόμο

Την αντίφαση να παίρνει μεγαλύτερο αντιστάθμισμα λόγω της αναπηρίας του συνταξιούχος με μεγαλύτερο εισόδημα, από άλλο συνταξιούχο με χαμηλότερο εισόδημα που ελάμβανε «κουτσουρεμένο» ΕΚΑΣ, έλυσε το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά.

Με απόφαση του διατάσσεται η επιστροφή του ποσού του ΕΚΑΣ που περικόπηκε από συνταξιούχο, δίνοντας ουσιαστικά το «πράσινο φως» σε χιλιάδες συνταξιούχους οι οποίοι, επίσης, αδικήθηκαν από τους μνημονιακούς νόμους. Ο προσφεύγων είναι συνταξιούχος με ποσοστό αναπηρίας 80% και ελάμβανε μαζί με τη σύνταξή του και ποσό Ε.Κ.Α.Σ. ύψους 230 ευρώ μηνιαίως μέχρι τις 31.12.2016.

Μετά τον σχετικό μνημονιακό νόμο και έλεγχο των ετήσιων εισοδημάτων του φορολογικού έτους 2016, προερχόμενων αποκλειστικά από συντάξεις, ύψους 7.366,50 ευρώ διαπιστώθηκε ότι δεν δικαιούται να λαμβάνει, από 1-1-2017, ολόκληρο το ΕΚΑΣ, αλλά μόνο 86,25 ευρώ μηνιαίως, δεδομένου ότι το συνολικό ετήσιο εισόδημά του από συντάξεις ενέπιπτε στο κλιμάκιο από 7.216,01 ευρώ έως 7.518,00 ευρώ.

Κατόπιν αυτού, ο προσφεύγων υπέβαλε προς το Α’ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής — Πειραιώς και Νήσων αίτηση ζητώντας να λάβει, προς αντιστάθμιση της απώλειας του Ε.Κ.Α.Σ., την έκτακτη οικονομική παροχή του Ν. 4411/2016, όντας συνταξιούχος με ποσοστό αναπηρίας 80%.

Όμως η αρμόδια υπηρεσία του απέρριψε το αίτημα γιατί έπαιρνε το «κουτσουρεμένο» ΕΚΑΣ των 86,25 ευρώ.

Ο συνταξιούχος προσέφυγε στα διοικητικά δικαστήρια κατά της απόφασης του ΕΦΚΑ, καταγγέλλοντας την άνιση μεταχείρισή του έναντι συνταξιούχου που φέρει το ίδιο ποσοστό αναπηρίας και απώλεσε εντελώς το δικαίωμα να λάβει Ε.Κ.Α.Σ., εξαιτίας των εισοδηματικών κριτηρίων, αλλά λαμβάνει ως αντιστάθμισμα της απώλειας αυτής (και παρά το ότι έχει εισοδήματα υψηλότερα από τον ίδιο), έκτακτη μηνιαία οικονομική παροχή, ισόποση προς το απωλεσθέν Ε.Κ.Α.Σ.

Για την αποκατάσταση της αρχής της ισότητας, ζήτησε να του επιστραφεί η διαφορά μεταξύ του ποσού Ε.Κ.Α.Σ. που ελάμβανε μέχρι τον Δεκέμβριο του 2016 (230 ευρώ) και του ποσού που λαμβάνει από 1-1-2Ο17 (86,25 ευρώ).

Το δικαστήριο τον δικαίωσε, αναγνωρίζοντας τη μειονεκτική του θέση σε σχέση με τον συνταξιούχο που έχασε τελείως το ΕΚΑΣ αλλά έλαβε την έκταση οικονομική παροχή, ισόποση του ΕΦΚΑ.

Με τη δικαστική απόφαση διατάσσεται να καταβληθεί η διαφορά ανάμεσα στο ποσό του ΕΚΑΣ που ελάμβανε πριν και μετά την περικοπή του για όλο το 2017, ήτοι 1.725 ευρώ.

Η υπ’ αριθμ’ Α 7 Ι Ο/2020 απόφαση του 5ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά αναφέρει σχετικά:

«Ο προσφεύγων, συνταξιούχος λόγω βαριάς αναπηρίας (ποσοστό 80%) του πρώην Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. και ήδη Ε.Φ.Κ.Α., ελάμβανε έως 31.12.2016 ποσό Ε.Κ.Α.Σ., ύψους 230,00 ευρώ, ενώ από 01.01.2017 έως 31.12.2017, κατ’ εφαρμογή των οριζομένων στην υπ’ αριθ. Φ.ΙΙ32Ι/516ΟΟΙΙ975 (Φ.Ε.Κ. B’ 4101/20.12.2016) κ.υ.α. «Αναπροσαρμογή ποσών Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) έτους 2017», έλαβε μειωμένο Ε.Κ.Α.Σ., ύψους 86,25 ευρώ το μήνα, χωρίς να δικαιούται αντισταθμιστικής ωφέλειας, για μόνο το λόγο ότι εξακολούθησε να είναι δικαιούχος, έστω και κατά το μειωμένο ως άνω ποσό, του Ε.Κ.Α.Σ., με συνέπεια να περιέλθει σε μειονεκτικότερη θέση έναντι του συνταξιούχου με το αυτό ποσοστό αναπηρίας (80%), ο οποίος απώλεσε πλήρως και οριστικά το Ε.Κ.Α.Σ. για το ίδιο έτος, εξαιτίας υπέρβασης των εισοδηματικών κριτηρίων της αυτής ως άνω κ.υ.α. και έλαβε για το λόγο αυτό ισόποση προς την απωλεσθείσα παροχή, ως αντισταθμιστική ωφέλεια, κρίνει ότι ο προσφεύγων δικαιούται ομοίως, κατ’ εφαρμογή της αρχής της ισότητας, να λάβει το ποσό Ε.Κ.Α.Σ. που ελάμβανε μέχρι 31.12.2016.

Συνεπώς, μη νόμιμα, κατά παράβαση της αρχής της ισότητας, ο Διευθυντής του Α’ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής — Πειραιώς και Νήσων του καθ’ ου απέρριψε την αίτηση του να του καταβληθεί η διαφορά του Ε.Κ.Α.Σ., έως του ποσού των 230,00 ευρώ μηνιαίως, για το έτος 2017, η δε προσβαλλόμενη απόφαση της Τ.Δ.Ε., με την οποία απορρίφθηκε η ένσταση του προσφεύγοντος κατά της πιο πάνω απόφασης του Διευθυντή, είναι ομοίως μη νόμιμη και εσφαλμένη και πρέπει να ακυρωθεί, όπως βασίμως προβάλλεται, απορριπτομένων των αντίθετων ισχυρισμών του καθ’ ου, ως αβάσιμων.

Επειδή, κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η κρινόμενη προσφυγή πρέπει να γίνει δεκτή, να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη απόφαση της Τ.Δ.Ε. του Ε.Φ.Κ.Α. χορηγηθεί στον προσφεύγοντα η διαφορά του Ε.Κ.Α.Σ. μεταξύ του ποσού Ε.Κ.Α.Σ., ύψους 86,25 ευρώ, που έλαβε για το έτος 2017 και του ποσού των 230,00 ευρώ μηνιαίως που θα έπρεπε να έχει λάβει, ήτοι το ποσό των εκατόν σαράντα τριών ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (€143,75) ανά μήνα και, συνολικά, το ποσό των χιλίων επτακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (€1.725,00=143,75×12), κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στο διατακτικό».

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ NEWSBREAK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ